Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Střípky ze zastupitelstva

20. června 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 923×

Vybraná usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města ze dne 06.06.2017 komentovaná starostou města Ivo Polákem, prvním místostarostou Jiřím Crhou a druhým místostarostou Jaromírem Roučkou v rámci tiskové konference.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ivo Polák, starosta

Na posledním zasedání Zastupitelstva města Blanska byl projednán závěrečný účet města za rok 2016 s tím, že příjmy v uplynulém roce činily 425.084 tisíc Kč a výdaje 394.488 tisíc Kč, hospodaření města tudíž skončilo s přebytkem ve výši 30.595 tisíc Kč. Podstatné je také to, že ze zhodnocování, tedy z prostředků, které má město na účtu a ve své správě, nebyly vybrány žádné rozpočtované prostředky, splátky úvěrů města proběhly v řádném termínu dle splátkového kalendáře. Deset příspěvkových organizací města Blanska skončilo se zlepšeným hospodářským výsledkem, dvě zlepšený hospodářský výsledek nevykázaly. Společnosti založené městem Blanskem, tedy Služby Blansko, s. r. o., a Technické služby, s. r. o., skončily rovněž s kladným hospodářským výsledkem. V této věci mohu konstatovat, že byl proveden audit, ve kterém nebyly zjištěny žádné nedostatky ani rizika, zastupitelstvo proto závěrečný účet města schválilo bez výhrad.

Zastupitelé města se zabývali materiálem ohledně vybudování materiální a technické infrastruktury v ulici Na Příhoně v části města Klepačov. V současné době se zpracovává nezbytná projektová dokumentace. Tato lokalita má velký potenciál pro vybudování dalších rodinných domů, což samozřejmě přispěje rozvoji bydlení, zlepšení podmínek pro život ve městě a populační růst. Město podporuje tyto aktivity udržením příspěvku ve výši 25 procent z vynaložených nákladů na dopravní a technickou infrastrukturu. Zastupitelstvo ve svém usnesení doporučilo tento bod projednat, schválit a pokračovat v přípravě další dokumentace.

Dalším tématem byla i otázka přemostění na staré Blansko, došlo na projednání smlouvy a bylo konstatováno, že k tomu, aby projekt byl doveden ke zdárnému konci, a mohlo se začít s výstavbou této mimořádně důležité investiční akce, je nezbytná změna územního plánu, dále příprava zadávacího řízení na zpracovatele projektu, inženýrskou činnost a příprava smluv k majetkoprávnímu vypořádání.

Ke změně územního plánu by mělo dojít v září, a to po schválení návrhu změny v zastupitelstvu. Co se týče přípravy zadávacího řízení, byl zaslán koncept zadávací dokumentace na Krajský úřad Jihomoravského kraje. Osobně jsem se navíc účastnil schůzky s náměstkem hejtmana, a mohl tak uplatnit svoje připomínky. Na základě uzavřeného memoranda město i kraj ve svém rozpočtu vyčlenily na tuto akci čtyři miliony korun.

Ohledně majetkoprávního vypořádání mohu sdělit, že aktuálně řešíme tři případy. Zastupitelstvo již schválilo smlouvu se společností Lidl, k vzájemnému odsouhlasení byla předložena smlouva se společností Porta Spes, která bude projednána v radě města, předjednáno máme i se společností Elita semenářská, v tomto případě předpokládám odsouhlasení návrhu smlouvy do konce letošního roku, nejpozději však k datu prvního zasedání Zastupitelstva města Blanska v příštím roce. Pak ještě zbývá několik soukromých subjektů, se kterými vedeme jednání. Věřím, že i když nejsou jednoduchá, povedou ke zdárnému konci tak, abychom měli dle svého závazku do roku 2018 všechny pozemky vykoupeny.

Jaromír Roučka, druhý místostarosta

Návrh změny územního plánu byl podřízen hlavnímu cíli, a sice jeho pořízení tak, abychom mohli pokračovat s výstavbou přemostění na staré Blansko. Z tohoto důvodu došlo k tomu, že připomínky některých obyvatel města nebyly projednány přesně podle jejich představ, protože jejich schválení podléhá kladnému stanovisku mnoha nadřízených orgánů. Jde především o vynětí z půdního fondu, což je nesmírně složitá a časově velmi náročná procedura. Kdybychom se zabývali všemi těmito připomínkami, nemohli bychom dostát termínu v projektování a později i vlastní výstavbě přemostění. Připomínky, které nebyly zásadního charakteru, jsme tak odkázali na další změnu územního plánu, kde bude větší prostor pro další jednání.

V oblasti nových ploch pro bydlení v Blansku považuji za zásadní již zmíněné pozemky na Klepačově, rozsahem sice nedosahují počtu bytových domů na Zborovcích, přesto se jedná o několik desítek možných nových domů. V Blansku samotném nedochází k masivním změnám ve vymezení ploch pro bydlení. Jednání o návrhu změny územního plánu, veřejně přístupné veřejnosti, proběhne ve čtvrtek 22. června od 13:30 hodin v zasedací místnosti budovy úřadu na náměstí Republiky.

Jiří Crha, první místostarosta

Zastupitelstvo města se rovněž zabývalo posouzením projektu snížení energetické náročnosti budovy MŠ Divišovy a obou budov MŠ Rodkovského. Sice jsme byli úspěšní v dotačním řízení, nicméně za stávajících podmínek není přijetí této dotace výhodné. Konkrétně v těchto případech se předpokládané náklady na zateplení budov pohybují okolo 21, 5 mil. Kč, dotace je ve výši 4 mil. Kč s tím, že podmínkou je navíc vybudování vzduchotechniky. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli ji nevyužít a zastupitelstvo toto naše rozhodnutí podpořilo. Počkáme, až budou podmínky výhodnější, nebo se pokusíme zvládnout to nejnutnější z vlastních finančních prostředků.

Zastupitelstvo každopádně schválilo opravu střechy MŠ Rodkovského 2b, a to formou rozpočtového opatření ve výši 1,1 mil. Kč, druhou akcí, se kterou budeme počítat v rozpočtu pro příští rok, je i prosklení otevřeného schodiště za 2,2 mil. Kč, kde dochází k velkým únikům tepla, navíc tento prostor neodpovídá požadavkům z hlediska bezpečnosti. 

V letním období pravidelně dochází k opravám budov základních škol. Letos jsme se rozhodli uvolnit finanční prostředky na rekonstrukci tělocvičen v budovách ZŠ Erbenovy, ZŠ a MŠ Dvorské a ZŠ T. G. M. Rodkovského. Konkrétně půjde o provedení nové výmalby, opravu elektroinstalace a rekonstrukci podlah. Vzhledem k tomu, že tělocvičny na ZŠ Salmově nejsou ve špatném stavu, vedení města se dohodlo s ředitelkou školy na opravě chlapeckých toalet za 900 tisíc Kč a opravu střechy za 400 tisíc Kč.

Zastupitelstvo schvaluje také prodej městských bytů, o které je aktuálně velký zájem. Přijali jsme nové opatření, podle kterého je prodej bytu vždy nabízen prvnímu zájemci za nejvyšší cenu, což ve svém důsledku znamená maximální zisk do městské pokladny. Posledního půl roku evidujeme zhruba deset zájemců s tím, že cena jednopokojových bytů se aktuálně vyšplhala až na 1.252.000 Kč. Jen pro srovnání: ještě před dvěma lety se takové byty prodávaly za 550–600 tisíc Kč.

Zastupitelstvo města Blanska dále schválilo individuální dotaci Kuželkářskému klubu Blansko ve výši 150.000 Kč na pořadatelství Světového poháru družstev v kuželkách, který proběhne v Blansku ve dnech 2.–7. října. Zúčastní se ho na pětadvacet družstev, tedy asi tři sta účastníků.

Jedním z bodů programu bylo rovněž schválení návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška o vymezení kratší doby nočního klidu (23:30–06:00 h) tak, aby se mohly promítat filmy v rámci letního kina na náměstí Republiky ve dnech 8.–11. července a 27. srpna.

red