Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Výběrové řízení na pronájem bytu

24. srpna 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1952×

Město Blansko, v souladu se Směrnicí č. 212011 o hospodaření s byty v majetku města Blanska ve znění dodatku a na základě usnesení č. 78 ze 63. schůze Rady města Blanska, konané dne 22.08.2017, vypisuje výběrové řízení na pronájem bytu č. 45, A. Dvořáka 4A, Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Město Blansko vypisuje výběrové řízení na pronájem bytu č. 45, A. Dvořáka 4A, Blansko o velikostí 2 + 1 o výměrách: kuchyň 16,80 m², pokoje 17,84 m² a 18,99 m², předsíň 10,20 m², koupelna 4,20 m², WC 7,50 m², spíž 0,87 m², balkon 1,80 m², sklepní koje 2,17 m².

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou (jeden rok) s tím, že v případě plnění smlouvy
bude automaticky prodlužována, vždy o další rok.

Prohlídka bytu se uskuteční ve středu 20. září 2017 v 15:30 hodin. Sraz zájemců je před domem
A. Dvořáka 4A, Blansko.

Zájemce o pronájem bytu musí splňovat následující podmínky:
• do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze občané ČR s trvalým i skutečným pobytem na
území města Blanska, starší l8 let,
• zájemce nesmí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem, nájemcem nebo spolunájemcem jiného
bytu nebo nemovitosti určené k trvalému bydlení,
• pokud je zájemce nájemcem bytu v majetku města, musí se písemně zavázat, že v případě
získání bytu ve výběrovém řízení původní byt vrátí,
• zájemce nebo manžel, manželka, druh, družka nesmí být dlužníkem ve vztahu k městu,
• zájemce nebyl nájemcem jiného bytu, ze kterého dostal soudní výpověď z důvodu hrubého
porušování nájemní smlouvy.

Žádost o pronájem bytu musí obsahovat:
• nabídku nájemného, přičemž minimální nájem musí činit 60 Kč/m²/měsíc,
• zájemce uvede adresu trvalého i skutečného místa pobytu, telefon případně e-mail,
• zájemce doloží čestné prohlášení, že nebyl nájemcem jiného bytu, ze kterého dostal soudní
výpověď z důvodu hrubého porušování nájemní smlouvy (tzn., že žadateli neskončil nájemní
poměr k bytu výpovědí pronajímatele za porušování dobrých mravů v domě nebo porušování
povinností vyplývajících z nájmu bytu nebo neužívání bytu).

Písemné žádosti se podávají na adresu:
MěÚ Blansko, odbor komunální údržby
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „2+1 – A. Dvořáka 4A“ do 27.09.2017 do 16:00 hodin.

Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.

Z výběrového řízení bude vyřazen zájemce, jestliže:
• zašle žádost v rozporu s výběrovým řízením,
• nesplňuje výše uvedené podmínky,
• žádost nebude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v tomto oznámení.

Bližší informace podá M. Kučerová (tel.: 516 775 151) nebo Ing. Peterková (tel.: 516 775 132).

odbor komunální údržby