Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Střípky ze zastupitelstva

7. září 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 868×

Komentovaná usnesení starostou Ivo Polákem z 15. zasedání zastupitelstva města ze dne 5. září 2017.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Ve věci přemostění řeky Svitavy z ulice Svitavské na Staré Blansko udělalo zastupitelstvo svými rozhodnutími další krok kupředu. V současné době probíhají kontinuálně tři kroky potřebné pro zdárnou realizaci akce:

1. změna územního plánu,

2. zadávací řízení na vypracování projektové dokumentace,

3. příprava smluv k majetkoprávnímu vypořádání.

Jednomyslně byla schválena přijetím usnesení změna Územního plánu potřebná k realizaci přemostění. Zastupitelstvo schválilo vydání změny Územního plánu Blansko B2015-Z2 s tím, že posoudilo průběh a výsledek pořizování včetně odůvodnění a ověřilo, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem, stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu.

Zadávací řízení na zpracovatele projektu ve spolupráci s Jihomoravským krajem bylo již zahájeno, a to 16.08.2017.

Na zasedání byl schválen další prodej a výkup pozemků. Tentokrát mezi městem Blanskem a společností ELITA semenářská, a. s. Tento prodej a výkup upravuje smlouva, kterou zastupitelé také schválili. Byl projednáván materiál týkající se obsazenosti průmyslové zóny. Město obdrželo celkem sedm nabídek na umístění firem do průmyslové zóny. Došlo k převisu poptávky nad nabídkou a umístění zájemci budou muset vzájemně spolufinancovat dopravní a technickou infrastrukturu.

Město proto rozeslalo všem zájemcům výzvu k podpisu čestného prohlášení o vzájemné spolupráci a součinnosti. Do termínu obdrželo podepsaná čtyři čestná prohlášení. Tyto nabídky byly projednány na finančním výboru, investiční komisi, radě města a doporučeny ke schválení zastupitelstvu. Na základě předložených informací zastupitelstvo schválilo výběr společností Putsch Stord, s. r. o., Worksteel, s. r. o., Termetal Moravia, s. r. o., a Emam, s. r. o., do průmyslové zóny.

Zastupitelstvo dále projednávalo a rozhodlo ve věci pořízení a vybudování magnetické rezonance v rámci investic do nemocnice. Důvodů pro pořízení a magnetické rezonance jako dlouhodobě deklarovaného záměru je několik:

  • existence Iktového centra v Nemocnici Blansko,
  • neúměrně dlouhé objednací lhůty na okolních pracovištích,
  • exponenciální nárůst indikací,
  • specializace, kde je dané vyšetření standardní diagnostickou modalitou (neurologie, onkologie, traumatologie, ortopedie),
  • plně digitalizované oddělení RDG (přímá vazba na pracoviště počítačové tomografie CT),
  • multioborové zařízení.

Zastupitelstvo zvážilo a projednalo všechny podklady a schválilo záměr vybudování magnetické rezonance v Nemocnici Blansko.

Při projednání rozpočtových opatření v kompetenci zastupitelstva bylo projednáno a schváleno mimo jiné navýšení rozpočtu výdajů na revitalizaci DPS Pod Javory, vysprávky komunikačních tras a obnovu zeleně ve středu města, úpravu zázemí v hale na Údolní, chodníky a zpevněné plochy v Lažánkách.

Dále byl schválen příspěvek na investice ve výši 6 mil. Kč příspěvkové organizaci města Nemocnici Blansko z rozpočtu města. Všechna rozpočtová opatření a příspěvek nemocnici budou kryty z nevyčerpaných finančních prostředků v oblasti investic a ze zůstatku na účtech města k 31.12.2016.

Zastupitelé projednali a schválili „Zprávu o činnosti Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí“. Z připravovaných akcí se týká Blanska rekonstrukce vodovodu a kanalizace a následná rekonstrukce vozovky, chodníků a veřejného osvětlení na ulici Komenského.

V této věci probíhá aktualizace projektové dokumentace tak, aby mohlo být zahájeno výběrové řízení na dodavatele. Samotná realizace bude probíhat v roce 2018. Další investiční akcí, která proběhne ještě v tomto roce, bude oprava vodovodu a kanalizace na ulici Havlíčkově, a to v úseku od ulice Stařeckého po ulici Wolkerovu. Následně zde dojde k novému položení povrchu vozovky.

Ivo Polák
starosta

oddělení sekretariát starosty

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík
26.12. 16:00 h, kostel sv. Martina
Vánoční koncert Rastislav