Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

E.ON upozorňuje na povinnosti vlastníků a uživatelů pozemků

2. listopadu 2017, tiskové zprávy, přečteno: 573×

Společnost E.ON upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a na povinnosti, které z něj plynou. Jedná se zejména o zajištění odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění dřevin je nutné provést podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny:

Hladiny napětí (VN) Ochranné pásmo Výška porostu
Nadzemní vedení ⁄ napětí od 1 kV do 35 kV 7 m od krajního vodiče max. 3 m
Nadzemní vedení ⁄ napětí nad 35 k do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče max. 3 m
Podzemní vedení ⁄ do napětí 110 kV včetně 1 m od krajního kabelu nesmí být žádný porost
Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení, kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:
Hladiny napětí Bezpečná vzdálenost při práci Vzdálenost porostu od vedení

Vedení NN ⁄ nízké napětí (400 ⁄ 230 V)

1 m od vedení alespoň 2 m
Vedení VN ⁄ vysoké napětí (22 kV) 2 m od vedení alespoň 3,6 m
Vedení VVN ⁄ velmi vysoké napětí (110 kV) 3 m od vedení alespoň 4,5 m
  • V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Distribuce, a. s., nebo touto společností zmocněným zhotovitelům, udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení.
  • V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika, s .r. o., a to za podmínek pro tuto práci stanovených.
  • Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce E.ON Distribuce, a. s., formou dopisu, ve kterém budou uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady E.ON Distribuce, a. s.
  • Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regulační úřad udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.
  • Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.

Pro případné další informace volejte E.ON Zákaznickou linku 800 77 33 22 nebo navštivte naše webové stránky www.eon-distribuce.cz.


E.ON

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918
02.11. 19:00 h, Dělnický dům
Tři muži na špatné adrese