Klepačovské trápí absence chodníků a nedostatek parkovacích míst. Bojují i s černými skládkami

6. listopadu 2017, okolní obce, přečteno: 1447×

Vedení města Blanska se každoročně schází s obyvateli Klepačova. Setkání jsou veřejná. Letos na ně došlo ve středu 25. října. Možnosti diskutovat o problémech, se kterými se ve své obci nejvíce potýkají, využila tentokrát necelá dvacítka místních obyvatel.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V úvodu setkání starosta Ivo Polák ocenil zájem obyvatel Klepačova o dění v obci, práci místního občanského aktivu, pod vedením Kateřiny Habinové, pak označil za příkladnou. Následně informoval všechny zúčastněné o stavu sestavování rozpočtu města Blanska pro rok 2018.

„Náš návrh bude nejprve předložen k posouzení finančnímu výboru, který k němu zaujme svoje stanovisko. Jeho vlastní schvalování pak proběhne 5. prosince na zastupitelstvu města. Ještě před tímto zasedáním však uspořádáme seminář pro zastupitele, aby měli dostatek prostoru se s předloženým materiálem blíže seznámit,“ uvedl blanenský starosta.

Představitelé města poté přistoupili k vlastnímu výčtu akcí, které se podařilo na základě podnětů klepačovského občanského aktivu do městského rozpočtu pro příští rok zařadit.

„Jednou z akcí, kterou Klepačovští označili jako prioritní, je vybudovaní chodníku po jedné straně ulice Dlouhé. V příštím roce je v rozpočtu vyčleněno 200 tisíc korun na pořízení projektové dokumentace, samotná realizace tak přichází v úvahu v roce 2019,“ upřesnil místostarosta Jiří Crha, který přiznal, že problém pěších v obci vnímá vedení města dlouhodobě.

Klepačovské ale trápí i nedostatek parkovacích míst, ulice jsou ucpané, chybí garáže. „Tento problém zde nelze řešit jednosměrným provozem, řešením nejsou ani sankce ze strany městské policie. Do budoucna proto uvažujeme alespoň o povoleném stání po jedné straně komunikace, tomu ale musí předcházet vybudování zmíněného chodníku,“ vysvětlil Crha.

„Obyvatelé Klepačova nás upozornili i na nedostatečné místo stání pro kontejnery s tříděným odpadem. Zhruba do půlky listopadu tak přibude v obci další kontejner pro separovaný odpad. Z městského rozpočtu jsme za tímto účelem vyčlenili 50 tisíc korun. Počítáme však i s rozšířením stávajících míst o místa nová, konkrétně u spodní zastávky autobusu, a to v rámci budování plánovaného chodníku,“ dodal blanenský místostarosta.

„Oprav se dočká dělnický dům, na vyrovnání podlahy dojde ve sklepě kulturního domu. V objektu bývalé školy pak přibude nový kotel. Město ale nezapomíná ani na místní sbor dobrovolných hasičů, opravami prošla nejen zbrojnice, ale i prostor určený pro zázemí členů jednotky. Z nového repasovaného vozu za více než jeden milion korun se mohou klepačovští hasiči těšit od května tohoto roku,“ pokračoval ve svém výčtu starosta Polák.

Blanenští zastupitelé se dle jeho slov také přihlásili k realizaci investice ve věci vybudování čistírny odpadních vod v Olomučanech. Obec nyní stojí před rozhodnutím, zda vybudovat čistírnu vlastní, či se připojit na čistírnu blanenskou.

„V tomto případě bychom samozřejmě rádi participovali na projektu, znamenalo by to totiž i vyřešení dlouhodobého problému klepačovské Facírky. Problém vidím ale ve financích. Rozpočet se v tomto případě pohybuje okolo 126 milionů korun,“ informoval Ivo Polák, který vidí řešení ve sdružení finančních prostředků s účastí kraje.

Boj proti černým skládkám vyhlásil nový vedoucí odboru komunální údržby Městského úřadu v Blansku Martin Sklář. Přímo v Klepačově aktuálně řeší tento problém na dvou místech. „Vše je to o přístupu lidí. Odstranění jedné černé skládky přijde městskou pokladnu zhruba na 50 tisíc korun. Obyvatelé města Blanska i jeho částí mají možnost využít služeb svozu biologicky rozložitelného odpadu, k dispozici jsou i dva sběrné dvory.“

Dlouhodobě se Klepačovští potýkají se ztíženým přístupem na místní hřbitov. „Vlastníkem předmětných pozemků je Mendelova univerzita v Brně, správce Školní lesní podnik Křtiny, který o opravě prozatím neuvažuje, nicméně připouští, že na základě dohody s městem Blanskem by k rekonstrukci mohl v budoucnu přistoupit, nejdříve však v roce 2019,“ uvedl na toto téma vedoucí odboru investičního a územního rozvoje Marek Štefan.

Podobný problém se týká zpřístupnění cesty k polnostem a zahrádkářským oblastem. „V tomto případě dojde, pokud se dohodneme s majiteli pozemků, k uzavření smlouvy na věcné břemeno, čímž zde jasně vymezíme veřejné prostranství. To by mělo být již zpracováno v rámci projektové dokumentace v souvislosti s přípravou obnovy polní cesty, která se zde aktuálně připravuje,” dodal Štefan.

Tento fakt přijali místní obyvatelé jako vhodné koncepční řešení, nicméně požádali vedení města, aby zvážilo možnosti řešení provizorního (pozn. red.: zpevněním plochy), které by umožnilo bezpečný průchod alespoň pěším.

Představitelé vedení města přislíbili, že se tímto návrhem budou zabývat.

setkani-s-obyvateli-klepacova-23019-0_550.jpg
S obyvateli Klepačova se sešli zástupci města Blanska (zleva): Marcela Horáková (ŠKOL), Marek Štefan (INV), starosta Ivo Polák, místostarosta Jiří Crha a Martin Sklář (KOM). Foto: J. Franchi

V závěru tradičního setkání přišla řeč i na opravu další části komunikace na Klepačov od konce serpentin po odbočku na Samsaru. Tento úsek komunikace na Klepačov získal nový povrch už začátkem listopadu.

„V této souvislosti bych rád zdůraznil, že tato i další investice je plně v gesci kraje, který je vlastníkem předmětné komunikace. Pokusíme se apelovat na vybudování dalšího úseku od Samsary po spodní zastávku. K tomu by dle mých informací mohlo dojít v průběhu roku 2019, o opravě celé silnice ale nemůže být řeč,“ připustil na závěr starosta Ivo Polák.

Podněty na zlepšení mohou všechny občanské aktivy předložit finančnímu odboru Městského úřadu Blansko vždy do konce června. Nejakutnější problémy pak Blanenští zařazují v rámci možností do městského rozpočtu na následující rok

Jana Franchi

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter