Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Ministerstvo kultury vyhlásilo dotaci na podporu obnovy kulturních památek

18. prosince 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 722×

Finanční prostředky v programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Je možné je využít také např. na obnovu movitých kulturních památek pevně spojených se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud jsou tyto stavby kulturními památkami, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o jejich restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Žadatelem o poskytnutí příspěvku musí být vlastník kulturní památky. Minimální finanční podíl vlastníka musí tvořit 20 procent z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše poskytnutého příspěvku je 50 tisíc korun.

Z programu nelze hradit náklady na modernizace objektů, úpravy veřejných prostranství, pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace.

Příspěvek nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou akci ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva kultury v oblasti památkové péče.

Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů.

Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. Na příspěvek není právní nárok.

Vlastníci kulturních památek mohou na základě informací zveřejněných na stránkách ministerstva kultury podat žádost o poskytnutí příspěvku do 28. února 2018 na Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje.

Žádost se podává na předepsaném formuláři se všemi přílohami, a to zejména se smlouvou o dílo nebo dodatkem ke smlouvě o dílo a rozpočtem na rozsah prováděných prací v rámci této smlouvy nebo dodatku ke smlouvě. Součástí žádosti je i klauzule, že vlastník zmocňuje obec s rozšířenou působností, aby jeho jménem předala žádost na Ministerstvo kultury ČR.

Informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti a odborně metodickou pomoc k obnově kulturních památek poskytuje vlastníkům Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče, oddělení regenerace památek a památkově chráněných území, tel.: 257 085 111, fax: 257 328 310, případně Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, Ing. Bohdana Šlanhofová, tel.: 516 775 715, e-mail: slanhofova@blansko.cz.

Úplné znění „Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu ministerstva kultury, stanovených pro program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, a formuláře žádosti o poskytnutí příspěvku jsou k dispozici na internetových stránkách ministerstva www.mkcr.cz.

Obci s rozšířenou působností Blansko byla pro rok 2017 stanovena kvóta v celkové výši 556 tisíc korun. Aktuální kvóta pro rok 2018 bude zveřejněna na stránkách ministerstva kultury zhruba do poloviny ledna.

odbor stavební úřad