Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Střípky ze zastupitelstva

11. prosince 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 501×

Vybraná usnesení, komentovaná starostou města Ivo Polákem, z 16. zasedání Zastupitelstva města Blanska ze dne 05.12.2017.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na zasedání zastupitelstva města, které se uskutečnilo 5. prosince, bylo jedním z nejdůležitějších bodů projednání návrhu rozpočtu na rok 2018. Tomu předcházel seminář zastupitelů k návrhu rozpočtu a také zařazení na jednání finančního výboru. Pro návrh rozpočtu hlasovali všichni přítomní zastupitelé. Město Blansko tak bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem příjmů a výdajů ve výši 447 157 tis. korun. Na investiční výdaje je určeno zhruba 95 mil. korun.

Mezi nejvýznamnější investiční akce, které jsou zahrnuty do rozpočtu na příští rok, patří například: projekční práce na přípravě přemostění na Staré Blansko, regenerace sídliště Zborovce nebo rekonstrukce komunikace Komenského. V domě s pečovatelskou službou Pod Javory budou provedeny práce na realizaci úspor energie, rekonstrukce proběhne také na obou budovách MŠ na Rodkovského ulici. Na Základní umělecké škole v podzámčí dojde k sanaci vlhkosti, výměně oken a budova se dočká rovněž nové fasády. Další investiční akce budou uskutečněny v případě, že město obdrží dotace z jiných veřejných zdrojů.

Pokud jde o zadluženost, město se nepotýká se zásadnějšími dluhy. Platí roční splátku čtyř mil. korun za koupi hotelu Dukla v centru města. Dalších 7,5 mil. korun platí město ročně za vybudování aquaparku a 1,3 mil. korun za výstavbu a rekonstrukci bytového fondu. Od pololetí roku 2017 začalo město splácet také úvěr na odkup technologie Centrálního zásobování teplem, pro rok 2018 je počítáno se splátkou ve výši 2,7 mil. korun. Celkem se v rozpočtu města pro rok 2018 počítá se splátkami úvěrů ve výši 15,5 mil. korun.

Projednávala se také průmyslová zóna. Po odstoupení dvou firem od záměru investovat ve Vojánkách zastupitelstvo zrušilo usnesení přijaté v září t. r. z důvodu nenaplnění záměru, a tím se dal prostor pro vypsání nového záměru na pronájem a následný odkup pozemků. Určitou roli při rozhodování hrálo v tomto případě také doporučení agentury Czechinvestu.

Na základě usnesení rady města, která schválila obecný princip převodu inženýrských sítí mezi stavebníky, městem Blanskem a Svazkem VaK v rámci podpory rozvoje lokalit pro bydlení, schválilo zastupitelstvo Smlouvu o poskytnutí příspěvku, a to za vybudování vodovodu a splaškové kanalizace v lokalitě na Familiích, Horní Lhota pro cca jedenáct rodinných domů.

Byl schválen Komunitní plán sociálních služeb Blansko pro rok 2018–2020. Ten je předpokladem pro poskytování finančních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb. Celý dokument je výsledkem práce pracovních skupin, které jsou složeny ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb, jejich uživatelů, zástupců města Blanska i obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko.

Na základě pravidel dotačních programů byly také projednány a schváleny dotace v oblasti kultury, zájmové činnosti a sportu pro rok 2018. Celkem na podporu činnosti bylo subjektům, působícím v těchto oblastech, vyčleněno a schváleno 9 497 tis. korun.

Zastupitelstvo rovněž schválilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí individuální dotace ve výši 180 tis. korun pro rok 2018 pro společnost Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích, z důvodu zachování provozu prodejny potravin v místní části Lažánky.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh nové podoby udělování ocenění osobnosti města. Cena bude udělována z rozhodnutí Zastupitelstva města Blanska, a může být udělena za přínos v oblasti umění, sportu, vědy a techniky, za záchranu lidského života, hrdinský čin či za dílo nebo činnost výše neuvedenou, kterým fyzická osoba významným způsobem pozitivně reprezentuje město Blansko. Návrh může podat každá fyzická nebo právnická osoba mající bydliště, nebo sídlo na území města. Zastupitelstvo pak projedná jednotlivé návrhy na udělení Ceny a rozhodne o jejím udělení.

Ivo Polák
starosta

oddělení sekretariát starosty