Konkurz na ředitele ZŠ Salmovy

15. února 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 3689×

Rada města Blanska vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Rada města Blanska v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

vyhlašuje konkurz

na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

Požadavky:

 • předpoklady a odborná kvalifikace pro pracovní místo ředitele školy podle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost školské problematiky a právních předpisů,
 • osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele školy (zejména organizační a řídící schopnosti).

K přihlášce přiložte následující písemnosti:

 • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a případně doklady o dalším vzdělávání),
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
 • strukturovaný profesní životopis,
 • písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu maximálně 3 normostran
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ky (ne starší 3 měsíců),
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitel školy bude na základě výsledků konkurzního řízení jmenován na dobu neurčitou.

Předpokládaný nástup na pracovní místo:

 • 01.08.2018

Přihlášku s uvedenými doklady doručte do 30.03.2018 do 11:00 hodin na adresu:

Město Blansko
odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
nám. Republiky 1
678 01 Blansko

Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

Obálku označte slovy: „Neotevírat – konkurz ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení.

Ivo Polák
starosta města Blanska