Kraj vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele Domu dětí a mládeže

22. února 2018, ostatní, přečteno: 1194×

Rada Jihomoravského kraje podle § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadavky:

  • předpoklady včetně odborné kvalifikace pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy/školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v § 3 a 5;
  • znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
  • osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy/školského zařízení (zejména řídicí a organizační schopnosti).

K přihlášce přiložte následující písemnosti:

  • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a případně doklady o dalším vzdělání),
  • originály nebo ověřené kopie dokladu případně dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení funkčního zařazení (možno nahradit ověřenými kopiemi nebo originály pracovních smluv apod.),
  • strukturovaný profesní životopis,
  • koncepci vedení školy/školského zařízení v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry kraje a České republiky v rozsahu max. 5 stran formátu A4,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
  • originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: od 01.08.2018

Přihlášku s uvedenými doklady doručte do 15.03.2018 na adresu:

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor školství
Žerotínovo náměstí 3
601 82 Brno.

Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

Obálku označte slovy: „Konkurz – neotvírat“

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter