Čtyřleté volební období se chýlí ke konci. Blanenští radní bilancují

14. května 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1704×

Tématu, do jaké míry se podařilo, či nepodařilo vyplnit Programové prohlášení Rady města Blanska pro volební období 2014–2018, se budeme věnovat celkem ve čtyřech samostatných článcích. Díl první: Bydlení a životní prostředí, školství a kultura, sport.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Bydlení a životní prostředí

Podpora výstavby rodinných i bytových domů v oblastech vymezených územním plánem

Město vybudovalo kompletní dopravní a technickou infrastrukturu v oblasti Březinky, umožnilo také vznik lokality Familie v Horní Lhotě. Aktuálně se připravuje výstavba v částech města – Klepačov, Těchov a Hořice. Jejich realizace je sice většinou soukromou záležitostí, město zde má však svůj podíl alespoň částečné kompenzace nákladů na vybudování infrastruktury. Existuje také územní studie rozvoje bydlení v lokalitě Písečná, prozatím však nepokročila do stadia realizace.

Pokračování v revitalizaci sídlišť

Regenerace sídliště Sever proběhla v letech 2015–2017. O rok později byly dokončeny projekční práce na první etapu regenerace sídliště Zborovce. V současné době jsou projektově zpracovány ulice Kamnářská a část ulic Krajní, Okružní a Zborovecké. Realizace projektu v hodnotě devíti milionů korun se plánuje na letošní rok.

Vybudování dětského hřiště na sídlišti Podlesí

Hřiště bylo zrealizováno během let 2016 a 2017. Zakrytované pískoviště a nová herní sestava přišly městskou pokladnu na 1,5 milionu korun.

Modernizace veřejného osvětlení ve městě, snižování jeho energetické náročnosti

Na v pořadí již třetí etapu výměny svítidel došlo v roce 2017. ZastaraIá a neúsporná světla veřejného osvětlení nahradila moderní svítidla s elektronickým předřadníkem, a to hlavně v ulicích Purkyňově, Podlesí, Sadové, Chelčického, Boženy Němcové, dále pak i v Lažánkách a na Klepačově. Na tuto akci město obdrželo dotaci z programu EFEKT, a to v celkové výši zhruba 1,5 milionu korun, což odpovídá padesáti procentům uznatelných nákladů.

Podpora rozšíření sběru tříděného odpadu a omezení vzniku černých skládek

V roce 2017 byla nejen ve městě Blansku, ale i jeho částech rozšířena síť nádob na separovaný odpad ve spolupráci se společností EKO-KOM. Město zajišťuje také sběr biologicky rozložitelného odpadu. Černé skládky jsou, také díky kvalitní spolupráci s obyvateli, dle potřeby průběžně odstraňovány.

Zlepšování prostředí ve městě drobnými stavebními úpravami, instalací mobiliáře

Obměnou prošly v roce 2017 nevyhovující odpadkové koše v centru města, především na pěší zóně v ulici Rožmitálově, na náměstí Svobody i na přilehlém náměstí Republiky. Výměnou prošly i lavičky na všech náměstích v centru Blanska.

Oživení Rekreační oblasti Palava, zlepšení prostředí a služeb občanům v této lokalitě

Loni došlo na opravu chodníku podél vodní plochy, odstraněny byly také nevyhovující skluzavky. Dále bylo doplněno a opraveno vnitřní oplocení areálu minigolfu. V oblasti se průběžně provádějí další dílčí opravy dle možností rozpočtu města.

Zvýšení počtu odpočinkových ploch kolem řeky Svitavy

První etapa oživení blanenského nábřeží od městského sadu k supermarketu BILLA je prozatím pouze ve fázi projektové přípravy pro společné územní a stavební řízení.

novy-mestsky-mobiliar-39321-0_550.jpg
Nový městský mobiliář v moderním provedení slouží svému účelu i před budovou radnice na náměstí Svobody v Blansku. Foto: J. Franchi

Školství a kultura

Vytvoření koncepce podpory kultury a zájmových aktivit ve městě

Nová koncepce vznikla v roce 2016. V témže roce podle ní byly také poprvé rozděleny dotační prostředky. Hlavními přednostmi nové koncepce jsou především její transparentnost a objektivní pravidla pro rozdělování dotací. Nové metodiky přinesly do oblasti kultury a zájmové činnosti zvýšený objem finančních prostředků, a to i díky dobré ekonomické kondici města. Počet žadatelů se s novým systémem nijak razantně nezměnil, jednoznačně ale přibylo počtu podporovaných jednorázových akcí.

Podpora tradičních i nových kulturních a společenských aktivit

Z rozpočtu města jsou podporovány nejen tradiční oblíbené akce, pořádané městem nebo jeho příspěvkovými organizacemi, jako je například Vítání sv. Martina nebo Dětský den, tak i akce nové, mezi něž patří i Na víno s Martinem. Obdobně i v oblasti individuálních dotací dostávají příležitost také zcela nové projekty jako například „open air“ divadelní představení na blanenském zámku, hudební festival Morava Park Fest apod.

Zateplení a snížení energetické náročnosti budov základních a mateřských škol

První zásadní revitalizací prošla ZŠ a MŠ Salmova v roce 2014. O rok později došlo i na ZŠ a MŠ Dvorskou a ZŠ Erbenovu. V rámci koncepce postupného snižování energetické náročnosti budov město Blansko podalo žádost o dotaci na zateplení těchto škol v rámci Operačního programu Životní prostředí. Obě tyto žádosti byly úspěšné, a v obou případech tak byla městu přiznána dotace ve výši osmdesáti procent z uznatelných nákladů. V průběhu let 2015–2016 došlo i na zateplení budovy MŠ na Údolní ulici. Do konce léta dojde i na opravu fasády a výměnu oken v budově v podzámčí, kde sídlí Základní umělecká škola.

Podpora v pokračování oprav a modernizaci školních a kulturních zařízení v Blansku

Město připravilo tři samostatné projekty a požádalo o dotace na podporu infrastruktury základních škol. Je také připravena studie rekonstrukce ZŠ T. G. M. na Rodkovského ulici. Rekonstrukcí prošly v loňském roce rovněž tři školní tělocvičny. Postupně se opravují i školní sociální zařízení. První etapa byla zahájena v uplynulém roce na ZŠ a MŠ Salmově. Modernizací aktuálně prochází i budova kina.

Vytvoření dostatečného počtu míst v mateřských školách

V průběhu uplynulého volebního období nedošlo k trvalému, pouze k přechodnému navýšení počtu míst ve třídách jednotlivých mateřských škol na osmadvacet předškoláků. Kapacity blanenských mateřinek jsou tak v současné době z hlediska statistiky porodnosti a skladby obyvatelstva s trvalým pobytem na území města plně dostačující pro děti, které dosáhly věku tří let.

materska-skola-v-dolni-lhote-78392-0_550.jpg
Zahrady jednotlivých mateřských škol jsou postupně doplňovány o nové hrací prvky. Ne jinak tomu je i v případě MŠ v Dolní Lhotě. Foto: J. Franchi

Sport

Vytvoření koncepce podpory sportu ve městě

Tento důležitý dokument stanoví, stejně jako v oblasti podpory kultury a zájmových aktivit, transparentní a objektivní pravidla pro udělování dotací. Počet žadatelů o dotace na celoroční činnost zůstává v tomto případě víceméně konstantní.

Aktivní podpora úspěšných sportovních akcí

Po dobu celého volebního období se na území Blanska uskutečnila za významné finanční podpory města řada sportovních akcí nejen regionálního, ale také mezinárodního významu. Mezi ty nejvýznamnější patřilo Mistrovství České republiky v kulturistice mužů a masters (rok 2015), které město dotovalo částkou ve výši pětasedmdesát tisíc korun, sto padesáti tisíci korunami přispělo na Mistrovství světa v biketrialu (rok 2016), stejnou částkou podpořilo i Světový pohár družstev mužů a žen v kuželkách (rok 2017).

Budování systému páteřních cyklostezek v Blansku a jejich návaznosti na dálkovou síť, vytvoření místní sítě cyklostezek

Byla zahájena projektová příprava cyklostezky od Salmova jezu podél koryta řeky Svitavy směrem k Ráječku. S realizací této etapy lze počítat nejdříve v příštím roce. Zatímco Jihomoravský kraj započal projekční práce na úseku od ředitelství ČKD po odbočku na Adamov pod Novým Hradem, město pracuje na projektové přípravě na úseku Blansko–Skalní mlýn, a to v rozsahu od ČKD po odbočku na Jedovnice. Loni se úspěšně zrealizoval další úsek cyklostezky kolem autobusového nádraží, v roce 2016 to byl úsek na sportovním ostrově. Poslední úsek v délce tří set metrů povede od Salmova mlýna podél mlýnského náhonu až k baseballovému hřišti. Okruh na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku tak bude v případě úspěchu v dotačním řízení ještě v letošním roce kompletní.

Podpora modernizace stávajících sportovišť v majetku města s intenzivnějším využitím dotačních programů

V loňském roce Blanenští opravili sprchy, podlahy a obklady v šatnách na aquaparku. Ve sportovní hale na ulici Mlýnské byly díky dotaci vyměněny vstupní dveře, včetně celé prosklené stěny, výměny se dočkala i zastaralá a nefunkční časomíra. V krytých lázních došlo na výměnu skříněk v dámských šatnách, zakoupen byl rovněž vysavač dna. Na letošek plánovaná oprava nefunkčního posuvného dna plaveckého bazénu se posouvá na příští rok. Jeho rekonstrukce se totiž spojí s pořízením nové nerezové vany bazénu.

V souvislosti s pořadatelstvím Světového poháru družstev v kuželkách se před dvěma lety zahájily opravy blanenské kuželny. Rekonstrukcí nejdříve prošly šatny a sociální zařízení, o rok později byla opravena i chodba a vyměněny vstupní dveře. Před vstupem do budovy přibylo také zbrusu nové schodiště. V souvislosti se sportovním areálem na Údolní ulici byla rovněž vypracována dokumentace týkající se opravy tribuny fotbalového stadionu.

Podpora dofinancování projektu hřiště pro kopanou s umělým povrchem

Kromě umělého povrchu přibylo v závěru roku 2016 na původně škvárovém hřišti nové osvětlení, oplocení, byla zrekonstruována divácká tribuna a byly také kompletně opraveny přilehlé hráčské kabiny – šatny i sociální zázemí. Moderní sportoviště přišlo celkem na čtyřiadvacet milionů korun. Státní dotace pokryla zhruba třináct milionů korun, další tři miliony poskytl Jihomoravský kraj a zbylých deset milionů pak uhradilo ministerstvo školství.

Rozvinutí projektu pro předškoláky (Děti sportují s námi)

V rámci tohoto projektu byla dětem v mateřských školách ve spolupráci s jejich pedagogy umožněna atletická a gymnastická průprava. Blanenští pro ně z rozpočtu města pořídili speciální sadu na gymnastickou průpravu v celkové hodnotě osmdesáti tisíc korun.

Vybudování relaxační zóny pro seniory a rodiče s dětmi na sportovním ostrově

V roce 2017 byla na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka vybudována dopadová plocha pro strečink a nová workoutová sestava.

workoutova-sestava-na-sportovnim-ostrove-87664-0_550.jpg
Workoutová sestava na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka přitahuje pozornost všech věkových kategorií. Foto: J. Franchi

Naším přáním je, aby každému z vás byly uvedené kroky ku prospěchu, a abyste přes existenci projektů, na něž se ještě nedostalo, nezapomínali na ty, které vám již nyní zlepšují každodenní život. Věříme, že Blansko je pěkným místem pro život, které poskytuje nejen svým obyvatelům, ale i návštěvníkům celou řadu příležitostí ke kulturnímu i sportovnímu vyžití.

Blansko – město plné života

Příště: Zaměstnanost a podnikání, zdravotnictví a sociální oblast, bezpečnost

Rada města Blanska