Čtyřleté volební období se chýlí ke konci. Blanenští radní bilancují (II. část)

28. května 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1568×

Tématu, do jaké míry se podařilo, či nepodařilo vyplnit Programové prohlášení Rady města Blanska pro volební období 2014–2018, se věnujeme celkem ve čtyřech samostatných článcích. Díl druhý: Zaměstnanost a podnikání, zdravotnictví a sociální oblast, bezpečnost.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zaměstnanost a podnikání

Podpora podnikatelských aktivit v průmyslové zóně

Město několikrát uveřejnilo nabídky volných prostor v průmyslové zóně Vojánky, jednalo s několika desítkami zájemců, prozatím ale neúspěšně. Dvě firmy od svého původního záměru loni odstoupily. Aktuálně tak v Blansku nabízejí čtyři hektary pozemků k pronájmu a následnému odkupu. Blanenští radní v této věci spolupracují se společností Czechinvest. Jejím hlavním úkolem je vytipovat vhodného investora, který by garantoval zejména větší počet nových pracovních míst. V současné době projevila zájem o zbývající plochu firma Pyrotek. Pokud bude tato žádost schválena v červnovém zastupitelstvu města, znamenalo by to, že celá průmyslová zóna bude zaplněna.

Podpora podnikatelských aktivit vedoucích k oživení centra města

Zrealizovala se úprava prostranství po bývalém hotelu Dukla, prozatím však bez plánované kavárny. Vznikla zde odpočinková zóna, která vybízí nejen k relaxaci, ale i k pořádání různých kulturních či společenských akcí. Blanenští se rozhodli tento záměr podpořit zrušením místního poplatku za užívání tohoto veřejného prostranství a poplatku ze vstupného. Pokračují rovněž v postupné revitalizaci bezprostředního okolí klidové zóny na náměstí Republiky, došlo zde na kompletní úpravu hlavních pěších tras. V řešení je i kompletní proměna blanenského podzámčí. K pronájmu a následnému prodeji byla letos investorům nabídnuta budova bývalé hasičky. Od jejího prodeje si vedení města slibuje oživení středu města jak z pohledu urbanistického, tak i z hlediska rozšíření nabídky služeb. 

Podpora záměru vybudování obchodního centra v oblasti „skleníků“

Projektová příprava byla dokončena v roce 2017. Aktuálně město vydalo souhlas k územnímu řízení. Plánované obchodní centrum by mělo Blanenským do budoucna nabídnout nejen nová pracovní místa, ale zejména sortiment, který zde dosud citelně chybí. 

Pokračování ve spolupráci s hospodářskou komorou a úřadem práce

S Okresní hospodářskou komorou Blansko město spolupracuje například při aktualizaci Strategického plánu rozvoje města. Tato instituce využívá ke své činnosti prostor v budově Městského úřadu Blansko na náměstí Republiky. Spolupráce s úřadem práce pak probíhá zejména při zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných v programu veřejně prospěšných prací. Od loňského roku byla zavedena spolupráce s Úřadem práce v Blansku také v oblasti veřejné služby.

Podpora konání pravidelných i příležitostných trhů zejména s krajovými produkty

Každých čtrnáct dní se, s výjimkou zimní přestávky, v Blansku pravidelně konají farmářské trhy. Stánky s oblíbenými regionálními produkty zde již mají svoje stálé příznivce. Kromě pravidelných čtvrtečních trhů Kulturní středisko města Blanska zajišťuje i další, tematicky orientované trhy například v období Vánoc, trhy se zabijačkovými nebo rybími specialitami.

podukli-37999-0_550.jpg
Jednou z prvních akcí, které oživily „Poduklí“, byl dukla.FEST. V průběhu léta tento prostor ožije několika koncerty, proběhne zde také promítání v rámci letního kina. Foto: J. Franchi

Zdravotnictví a sociální oblast

Zachování rozhodujícího vlivu města na Nemocnici Blansko

Zřizovatelem blanenské nemocnice je město Blansko a všechna zásadní rozhodnutí, týkající se tohoto zařízení, jsou proto zcela v jeho kompetenci. Ta jsou následně projednávána v radě a v zastupitelstvu města.

Zvyšování standardu kvality zdravotní péče v blanenské nemocnici

V uplynulém roce zde již potřetí úspěšně proběhlo akreditační šetření hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných služeb, které navazuje na dlouhodobý Strategický plán města Blanska. Toto zdravotnické zařízení rovněž uspělo v celostátní anketě Nemocnice ČR 2017. V kategorii Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů získalo třetí příčku. V kategorii Nejlepší nemocnice 2017 v Jihomoravském kraji obsadila blanenská nemocnice první místo u ambulantních pacientů a druhé místo u pacientů hospitalizovaných. Kvalitnější služby mohou v Nemocnici Blansko poskytovat od začátku tohoto roku i díky novému tomografu za více než šestnáct milionů korun. Jedná se o přístroj vyšší generace, který umožňuje širší škálu vyšetření. V září tohoto roku zde zahájí provoz také zbrusu nové pracoviště s technologií magnetické rezonance. Blanenským ušetří nejen cestu do Brna nebo do Prostějova, zkrátí se i čekací lhůty. Nezbytnou rekonstrukcí zde prochází oddělení rehabilitace.

Podpora stávajících sociálních služeb, které prokazují dlouhodobě kvalitu a potřebnost

Město Blansko je zřizovatelem dvou sociálních služeb: pečovatelské služby, jejíž převažující cílovou skupinu tvoří převážně senioři, a odborného poradenství v rámci Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Podpora sociálních služeb pro seniory, zejména terénní formy pečovatelské služby, je prioritní oblastí procesu komunitního plánování a síťování sociálních služeb. Na Blanensku působí od roku 2014 také tzv. Multidisciplinární tým, díky kterému došlo na rozšíření nabídky pomoci a podpory lidem s duševním onemocněním v sociální nouzi. Město Blansko poskytlo za tímto účelem dva byty ze svého bytového fondu.

Podpora města dalších subjektů prostřednictvím dotačního řízení

Město Blansko vytvořilo koncepci podpory poskytování sociálních služeb, která zajišťuje transparentnost a objektivní pravidla pro rozdělování dotací subjektům, které poskytují registrované sociální služby občanům města, zejména pak seniorům. Mnohdy se jedná o nestátní neziskové organizace.

Podpora aktivit seniorů v rámci Městského klubu důchodců

Činnost blanenského klubu zaznamenala od roku 2014 značný rozvoj. Přibyly nové kroužky a aktivity, rozrostla se také jeho členská základna. Důraz kladou Blanenští především na podporu mezigeneračního soužití. Rekonstrukcí zde prošlo sociální zařízení, v klubovnách přibyl nový nábytek.

Podpora chráněného bydlení pro zdravotně postižené občany

Bez dotací města Blanska se neobejde ani Hnutí humanitární pomoci, chráněné bydlení – Domov OLGA a Centrum Velan, jejichž posláním je ochrana a obhajoba práv lidí s mentálním postižením, podporují jejich integraci do společnosti, zlepšují jejich společenské i pracovní uplatnění. Samo město podporuje oblast bydlení pro seniory v domech s pečovatelskou službou, kde je vedle samotné péče o seniory dále zajišťována i jejich aktivizace, a to integrovanou formou. V loňském roce zrealizovalo úpravu společenských prostor v DPS Pod Javory. Rekonstrukcí za dva miliony korun zde prošla původní jídelna.

Podpora prevence sociálně-patologických jevů a sociálního vyloučení

Ve městě nadále platí plošný zákaz provozování heren prostřednictvím obecně závazné vyhlášky.

tomograf-90526-0_550.jpg
Původní CT zařízení byla Nemocnice Blansko nucena vyměnit za nové s ohledem na jeho stáří a především stupeň jeho opotřebení. Foto: S. Mrázek

Bezpečnost

Modernizace kamerového systému

Vzhledem k tomu, že od roku 2012 došlo na Ministerstvu vnitra k nastavení zcela odlišných podmínek pro možnost získání dotací na budování nových kamerových bodů, které Blansko nesplňuje, rozhodli se Blanenští jít cestou postupné modernizace stávajícího kamerového systému s tím, že všechny tyto investice jsou hrazeny výhradně z rozpočtu města. V letech 2014–2017 město investovalo za tímto účelem 1,5 milionu korun, pro letošní rok počítá s částkou šesti set tisíc korun. V současné době má město Blansko celkem šestnáct kamerových bodů. Staré analogové kamery postupně nahrazují moderní přístroje s digitálním přenosem a většími rozlišovacími schopnostmi.

Pokračování v programu prevence kriminality

Městská policie Blansko provozuje kromě linky tísňového volání 156 také senior linku 156, která je určena osobám, které žijí osamoceně, případně handicapovaným spoluobčanům. V současné době této služby zdarma využívá jednadvacet obyvatel Blanska. Ochrana objektů v majetku města je zajišťována v rámci provozu pultu centralizované ochrany. Aktuálně je jich jedenáct.

Na přechodech bezpečně

Městská policie Blansko zajišťuje pravidelný dozor u nejfrekventovanějších přechodů pro chodce v blízkosti základních škol před zahájením vyučování. Na průtahu městem jsou rizikové přechody pro větší bezpečnost osvětleny.

Pokračování v projektu BESIP

BESIP se aktivně podílí na organizaci celé řady preventivních akcí, jako je například Den otevřených dveří na Dětském dopravním hřišti v Blansku se zaměřením na osvětu v oblasti poskytování první pomoci při dopravních nehodách. Tyto prostory získalo město Blansko do svého vlastnictví v roce 2015, a mohlo se tak pustit do výrazné modernizace celého objektu i jeho vnitřního vybavení. Tímto krokem zajistilo jeho funkčnost a možnost dalšího využití nejen Blanenskými i pro následující období.

kamerovy-system-55060-0_550.jpg
Z důvodu zastaralosti původního zařízení z roku 2002 prošel původní systém pultu centralizované ochrany upgradem na systém nové generace LATIS SQL. Foto: S. Mrázek

Naším přáním je, aby každému z vás byly uvedené kroky ku prospěchu, a abyste přes existenci projektů, na něž se ještě nedostalo, nezapomínali na ty, které vám již nyní zlepšují každodenní život. Věříme, že Blansko je pěkným a bezpečným místem pro život, a to pro všechny věkové kategorie, včetně těch, kteří se kvůli stáří, nemoci nebo svému postižení neobejdou bez pomoci druhých.

Příště: Cestovní ruch a zahraniční styky, veřejná správa a komunikace s občany

Rada města Blanska