Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: tiskový mluvčí

15. listopadu 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1946×

Předpokládaný nástup na začátku nového roku. Termín pro podání přihlášek je 3. prosince 2018.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt

 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • vzdělání na vyšší odborné škole (zaměření na žurnalistiku výhodou) a min. 10 let praxe v hromadných sdělovacích prostředcích

 • nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu (zaměření na žurnalistiku výhodou) a min. 3 roky praxe v hromadných sdělovacích prostředcích

Další požadované předpoklady:

 • flexibilita a umění jednat s lidmi

 • vynikající komunikační schopnosti

 • schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů

 • orientace v zákoně o obcích

 • znalost anglického jazyka výhodou

 • znalost práce na PC

 • řidičský průkaz sk. B

Způsob, termín a místo nástupu:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 02.01.2019 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 10

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 03.12.2018

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis

 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ke zpracování, shromažďování, užívání a uchovávání jeho osobních údajů za účelem výběrového řízení

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „TM – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter