Výběrové řízení na funkci: manželský a rodinný poradce

19. listopadu 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1777×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci manželský a rodinný poradce (0,5 úvazku) do Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy odboru sociálních věcí MěÚ Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady (dle §116a) zákona č. 108/2006 Sb.):

 • vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia jednooborové psychologie nebo magisterského programu na vysoké škole humanitního zaměření současně s absolvováním postgraduálního výcviku v metodách manželského poradenství a psychoterapie v rozsahu minimálně 400 hodin nebo obdobného dlouhodobého psychoterapeutického výcviku akreditovaného ve zdravotnictví.

Další požadované předpoklady:

 • praxe v psychologickém poradenství, preferujeme uchazeče se specializací pro práci s dětmi nebo alespoň ochotu se dále profilovat tímto směrem
 • znalost zákona o sociálních službách
 • schopnost samostatné práce a koncepčního přístupu k rozvoji pracoviště na úrovni psychologické i sociální práce
 • komunikativní a organizační schopnosti
 • znalost práce na PC
 • znalost cizího jazyka vítána

Způsob, termín a místo nástupu:

 • pracovní poměr na 0,5 úvazku, na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, nástup k 02.01.2019, nebo dle dohody, MěÚ Blansko – odbor sociálních věcí, oddělení Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 11.

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 07.12.2018

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ke zpracování, shromažďování, užívání a uchovávání jeho osobních údajů za účelem výběrového řízení

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „SOC – OSS – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Podrobné informace o pracovní pozici podá vedoucí Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Mgr. Gabriela Nečasová – tel. 516 413 524, e-mail: gnecasova@blansko.cz.