Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Výběrové řízení na funkci: referent pro GIS

7. listopadu 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 970×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci referent pro GIS v oddělení územního plánování a regionálního rozvoje odboru stavební úřad MěÚ Blansko.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitou v oboru geografie, informatika, geoinformatika a kartografie

Další požadované předpoklady:

 • znalosti z oboru geoinformatiky, kartografie a geodézie
 • znalost práce s produkty společnosti ESRI
 • velmi dobrá znalost Word, Exel, Access
 • základní znalost anglického jazyka ve vztahu k pracovnímu zařazení
 • flexibilita a umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
 • schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů
 • řidičský průkaz sk. B

Za výhodu se považuje:

 • základní znalosti principů programování, zejména webových mapových aplikací
 • znalost CAD programů
 • zkušenosti s budováním a správou geografického informačního systému
 • orientace v pořizování ÚAP
 • zkušenosti s geografickými pracemi

Způsob, termín a místo nástupu:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 02.01.2019, nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 9

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 23.11.2018

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ke zpracování, shromažďování, užívání a uchovávání jeho osobních údajů za účelem výběrového řízení

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „SÚ – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Brzy v Blansku


30.04. 15:00 h, Rekreační oblast Palava
Pálení čarodějnic
01.05. 10:00 h, Galerie města Blanska
Oslava práce a zahálky