Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Kácení dřevin rostoucích mimo les má svá pravidla

2. ledna 2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 1726×

Začátkem listopadu začíná tzv. období vegetačního klidu, kdy je z hlediska ochrany přírody vhodná doba ke kácení stromů a keřů. Před kácením dřevin rostoucích mimo les (dále jen „dřeviny“) je třeba zvážit, zda je kácení opravdu nutné.

Dřeviny mají mnoho nezastupitelných pozitivních funkcí a jejich kácení by mělo být až tou poslední možností. Kácet dřeviny je možné pouze na základě povolení ke kácení.

Kácení se provádí zpravidla v období vegetačního klidu, tj. obvykle od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Povolení není třeba, pokud dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, ke kácení:

  • dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
  • zapojených porostů dřevin o ploše menší než 40 m2,
  • dřevin pěstovaných na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
  • ovocných dřevin na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití zeleň.

Nově je zaveden termín zapojené porosty dřevin, kdy se tímto porostem rozumí nejen keře, jak tomu bylo v minulosti, ale i drobné stromky o obvodech kmínků do 80 cm. Pokud má takový porost rozlohu do 40 m2, nevyžaduje jeho pokácení žádné povolení.

Nad 40 m2 rozlohy porostu si vlastník na jeho pokácení povolení již vyřídit musí. Pokud se v takovém porostu vyskytnou stromy s obvodem kmene větším než 80 cm, jsou posuzovány samostatně jako jednotlivé dřeviny.

Jestliže je stavem dřeviny zřejmě a zároveň bezprostředně ohrožen život či zdraví osob nebo hrozí škoda značného rozsahu, jde-li tedy o tzv. kácení v krajní nouzi, není třeba povolení ke kácení. Jedná se o aktuálně vzniklý stav, např. po zásahu blesku, vichřice, silné námrazy apod. Ten, kdo kácení v tomto případě provede, musí do 15 dnů podat příslušnému orgánu ochrany přírody oznámení o kácení.

Žádost o kácení dřevin podává vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, popř. nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se vyžaduje pro stromy o obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo u zapojených porostů dřevin o ploše větší než 40 m2.

Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

Kácení dřevin povoluje ve svém správním obvodu každý obecní či městský úřad. 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter

Brzy v Blansku


20.09. 19:00 h, Dělnický dům
Titanik

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.