Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Ministerstvo kultury vyhlásilo dotaci na podporu obnovy kulturních památek

11. ledna 2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 679×

Finanční prostředky v programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.

Dotace lze popřípadě využít i na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnovu kolejových vozidel, strojů, apod.).

Žadatelem o poskytnutí příspěvku musí být vlastník kulturní památky. Minimální finanční podíl vlastníka musí tvořit 20 procent z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše poskytnutého příspěvku je 50 tisíc korun.

Z programu nelze hradit náklady na modernizace objektů, úpravy veřejných prostranství, pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace. Příspěvek nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou akci ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů Ministerstva kultury v oblasti památkové péče. Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů.

Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. Na příspěvek není právní nárok.

Vlastníci kulturních památek mohou na základě informací zveřejněných na stránkách Ministerstva kultury podat žádost o poskytnutí příspěvku do 28. února 2019 na Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje.

Žádost se podává na předepsaném formuláři se všemi přílohami, a to zejména smlouva o dílo nebo dodatek ke smlouvě o dílo a rozpočet na rozsah prováděných prací v rámci této smlouvy nebo dodatku ke smlouvě. Součástí žádosti je i klauzule, že vlastník zmocňuje obec s rozšířenou působností, aby jeho jménem předala žádost na Ministerstvo kultury ČR.

Informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti a odborně metodickou pomoc k obnově kulturních památek poskytuje vlastníkům Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, oddělení regenerace památek a památkově chráněných území, tel.: 257 085 111, fax: 224 318 155, případně Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, Ing. Bohdana Šlanhofová, tel.: 516 775 715, email: slanhofova@blansko.cz.

Úplné znění „Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ a formuláře žádosti o poskytnutí příspěvku naleznete na internetových stránkách ministerstva www.mkcr.cz.

Obci s rozšířenou působností Blansko byla pro rok 2019 stanovena kvóta v celkové výši 519 tisíc korun.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter

Brzy v Blansku


20.09. 19:00 h, Dělnický dům
Titanik

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.