Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Výběrové řízení na funkci: ředitel/ka Kulturního střediska města Blanska

13. března 2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 1533×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa: ředitel/ka Kulturního střediska města Blanska. Lhůta pro podání písemné přihlášky je do 1. dubna do 16:00 hodin.

Informace v tomto článku nemusí být již aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • plná způsobilost k právním úkonům
 • občanská a morální bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem nejméně v bakalářském studijním programu a min. 2 roky praxe na vedoucí pozici v kulturní organizaci,
 • nebo úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a min. 10 let praxe na vedoucí pozici v kulturní organizaci

Další požadované předpoklady:

 • dobré komunikační a manažerské schopnosti, kultivované vyjadřování a schopnost kvalitního písemného projevu
 • organizační a řídící schopnosti
 • znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz sk. B
 • znalost cizích jazyků výhodou

Způsob, termín a místo nástupu:

 • jmenování, nástup k 01.05.2019, nebo dle dohody, Kulturní středisko města Blanska, Hybešova 240/1, Blansko

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 11

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 01.04.2019 do 16:00 hodin

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, kontaktní email, datum a podpis
 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • koncepce rozvoje Kulturního střediska města Blanska (max. rozsah 3 normostrany A4)
 • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ke zpracování, shromažďování, užívání a uchovávání jeho osobních údajů za účelem výběrového řízení

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA – NEOTVÍRAT“ na adresu:

město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.