Město Blansko hledá lesního hospodáře

4. dubna 2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 2899×

Město Blansko hledá odborného lesního hospodáře pro správu lesů ve vlastnictví města Blanska. Lhůta pro podání písemné přihlášky je do konce dubna.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • licence pro výkon činnosti udělená orgánem státní správy lesů podle hlavy šesté zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Další požadované předpoklady:

 • živnostenské oprávnění na obory činností Poskytování služeb pro lesnictví a myslivost a Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • profesionální, samostatná práce a aktivní přístup k řešení problémů
 • organizační schopnosti
 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)

Forma výkonu činnosti:

 • smlouva příkazní dle ustanovení § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů od 01.07.2019, nebo dle dohody

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 30.04.2019

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie živnostenského oprávnění na uvedený předmět podnikání
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • ověřená kopie licence udělené k výkonu odborného lesního hospodáře
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ke zpracování, shromažďování, užívání a uchovávání jeho osobních údajů za účelem výběrového řízení

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „OLH – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.