Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Město Blansko hledá lesního hospodáře

4. dubna 2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 1786×

Město Blansko hledá odborného lesního hospodáře pro správu lesů ve vlastnictví města Blanska. Lhůta pro podání písemné přihlášky je do konce dubna.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • licence pro výkon činnosti udělená orgánem státní správy lesů podle hlavy šesté zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Další požadované předpoklady:

 • živnostenské oprávnění na obory činností Poskytování služeb pro lesnictví a myslivost a Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • profesionální, samostatná práce a aktivní přístup k řešení problémů
 • organizační schopnosti
 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)

Forma výkonu činnosti:

 • smlouva příkazní dle ustanovení § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů od 01.07.2019, nebo dle dohody

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 30.04.2019

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie živnostenského oprávnění na uvedený předmět podnikání
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • ověřená kopie licence udělené k výkonu odborného lesního hospodáře
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ke zpracování, shromažďování, užívání a uchovávání jeho osobních údajů za účelem výběrového řízení

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „OLH – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.