Výběrové řízení na funkci: vedoucí oddělení, případně referent registru vozidel

24. května 2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 1998×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí oddělení případně referent registru vozidel v oddělení dopravně správních agend odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko. Lhůta pro podání písemných přihlášek je 12.06.2019.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt

 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání (platí pro vedoucího oddělení)

 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitou (platí pro referenta registru vozidel)

Další požadované předpoklady:

 • flexibilita a umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)

 • schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů

 • znalost právních předpisů v dané oblasti, zejména pak:

 • zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • znalost práce na PC

 • praxe ve veřejné správě výhodou

 • zvláštní odborná způsobilost v dané problematice (platí pro vedoucího oddělení)

 • řidičský průkaz sk. B

Způsob, termín a místo nástupu:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 01.08.2019 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

    Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 10 (platí pro vedoucího oddělení), platová třída 8 (platí pro referenta registru vozidel)

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 12.06.2019

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis

 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

 • osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti v dané problematice (platí pro vedoucího oddělení)

 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně ověřená kopie dokladu o zvláštní odborné způsobilosti

 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ke zpracování, shromažďování, užívání a uchovávání jeho osobních údajů za účelem výběrového řízení

 • osvědčení (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání) a čestné prohlášení podle § 4 zákona č. 451/1991 Sb. – nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971 (platí pro vedoucího oddělení)

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „VNV – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko,
Ing. Josef Kupčík, tajemník,
nám. Svobody 32/3,
678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter