Společně PRO Blansko startuje s částkou 600 tisíc korun

16. června 2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 1713×

Máte nápady na úpravy zeleně, například sázení stromů nebo vytvoření klasické louky? Chtěli byste pořídit či upravit mobiliář jako lavičky, odpadkové koše, stojany na kola? Máte nápad na vytvoření či opravu menších dětských hřišť s herními prvky nebo pískovištěm? Nebo byste chtěli upravit veřejné prostranství – například předláždit staré chodníky, umístit tzv. šlapákové chodníčky na vyšlapané stezky, nebo by se vám líbila úprava parku?

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Pak se zapojte do participativního rozpočtu (PRO) města Společně PRO Blansko, jehož pravidla schválili v úterý 11. června radní a zastupitelé pak pro příští rok odsouhlasili částku 600 tisíc na projekty participativního rozpočtu. Participativní rozpočtování je postup, jak se občané města mohou částečně zapojit do rozpočtového procesu a ovlivnit tak, na co bude vynaložena část veřejných financí. Obecně je možno popsat participativní rozpočet jako část peněz z rozpočtu města, o jejímž využití obyvatelé spolurozhodují se svými volenými zastupiteli.

spolecne-pro-blansko-logo-29596-34936_550.png

Postup, kterým se dospěje k tomu, jaké návrhy občanů budou součástí tohoto PRO, se může lišit od města k městu. Stejně tak se liší výše vyčleněných finančních prostředků z rozpočtu města. O PRO budou občané informováni na webu města, ve Zpravodaji i na sociálních sítích. „V rámci tohoto projektu jsme se inspirovali zejména u Žďáru nad Sázavou, kde participativní rozpočet probíhá již čtvrtým rokem. Více než padesát obcí si již participativní rozpočet vyzkoušelo,“ říká vedoucí finančního odboru Alena Skoupá.

Zvolený postup PRO lze popsat tak, že obyvatelé podávají návrhy, co by se za vyčleněné peníze v rámci PRO mělo ve městě v následujícím období vylepšit. PRO slouží především pro menší úpravy veřejného prostranství. Při tvorbě projektů jsou jim k dispozici odborní zaměstnanci města. Předložené projekty se posuzují z hlediska splnění pravidel (formální správnost) a z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením procesu je hlasování, ve kterém všichni obyvatelé města rozhodnou, který návrh (nebo návrhy) má město realizovat.

Základní pravidla návrhů projektů jsou následující:

  1. Projekt může podat každý občan s trvalým pobytem na území města Blanska, který dovršil 18 let.
  2. Projekt musí podpořit písemně minimálně 20 občanů města Blanska starších 18 let.
  3. Projekt musí mít lokální charakter a musí být realizován na pozemcích ve vlastnictví města Blanska.
  4. Projekt se musí týkat úprav veřejných prostranství či budov v majetku města a realizace projektu musí být v kompetenci města Blanska.
  5. Projekt musí být v souladu se strategickými a koncepčními dokumenty města.
  6. Odhadované náklady na realizaci projektu nesmí přesáhnout alokované prostředky. Náklady na projekt nesmí přesáhnout 600.000 korun, a to včetně DPH a všech nákladů souvisejících s realizací (např. náklady na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat apod.).
  7. Podporovány nebudou tzv. měkké projekty, tedy akce, aktivity, neboť tyto jsou součástí vyhlášených dotačních programů města.
  8. Termín realizace je 24 měsíců od schválení vítězného projektu nebo projektů radou města.

Každý návrh projektu musí obsahovat: jméno a příjmení navrhovatele, adresu trvalého pobytu, kontaktní telefon a e-mail, název projektu, odůvodnění – tedy fotodokumentaci a popis výchozího stavu, důvody pro předložení návrhu včetně specifikace místa, popis navrhovaného řešení (cíl, jakého množství obyvatel se týká, komu je určeno), odhadované náklady na realizaci projektu, povinné přílohy: podpisový arch s nejméně 20 podpisy plnoletých občanů města Blanska a souhlas autora návrhu.

Způsoby podání návrhu jsou následující: elektronicky – formuláře jsou ke stažení na webu města. Formuláře s přílohami zasílejte na e-mail skoupa@blansko.cz. Návrh na projekt do PRO je také možné poslat datovou schránkou. A třetí možností je zaslání v papírové podobě – formuláře jsou k dispozici na podatelně Městského úřadu v Blansku, nám. Svobody 32/3 a nám. Republiky 1316/1 a v informační kanceláři Blanka. Vyplněné formuláře zasílejte v zalepené obálce s označením „Společně PRO Blansko“ na adresu: Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Lhůta pro podání návrhů: návrhy je možno podávat od 1.7.2019 – 13.9.2019.

Vyhodnocení podaných návrhů proběhne tak, že po ukončení lhůty na podání návrhů se zkontroluje formální správnost – dodržení základních požadavků. Dále příslušné odbory MěÚ posoudí realizovatelnost návrhu. Každý navrhovatel bude o vyhodnocení informován e-mailem. V případě neúplného návrhu bude autor vyzván k dopracování. Lhůta na dopracování bude 10 dnů.  Nebude-li návrh ve stanoveném termínu doplněn, tak se vyřadí.

Hlasování: O návrzích, které prošly vyhodnocením, se bude veřejně hlasovat. Hlasování proběhne v říjnu 2019. Hlasovat mohou pouze obyvatelé s trvalým pobytem ve městě Blansko starší 18 let. Každý obyvatel bude mít 1 hlas. Hlasovat je možné jedním z následujících způsobů: přes internet nebo je možné hlasovací lístek odevzdat na podatelně MěÚ, nám. Svobody 32/3, na podatelně MěÚ, nám. Republiky 1316/1 a také v Informační kanceláři Blanka, Rožmitálova 2302/6.

Vyhodnocení hlasování proběhne tak, že se platné hlasy odpovídající pravidlům hlasování sečtou a sestaví se výsledné pořadí projektů. Pak se rozdělí vyčleněné finanční prostředky potřebné na realizaci projektu, a to v pořadí od projektu, který získal nejvíce hlasů až do vyčerpání přidělené částky. V případě, že finanční prostředky nedostačují na realizaci následujícího projektu v pořadí, bude se realizovat takový projekt, který bude pokryt zbývající částkou.

V průběhu zpracování návrhu jsou vám k dispozici pracovníci Milan Vítek (odbor komunální údržby), telefon 516 775 196 a Jiří Svoboda (odbor investičního a územního rozvoje), telefon 516 775 157.

red

 

   vložil: Ondřej Požár, tiskový mluvčí / oddělení sekretariát starosty

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter