Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Výběrové řízení na funkci: referent – přestupky

3. července 2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 1251×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci referent – přestupky v oddělení dopravně správních agend odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko. Lhůta pro podání písemné přihlášky je 13.08.2019.

Informace v tomto článku nemusí být již aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt

 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání (právní směr výhodou)

 • odborná způsobilost dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (lze splnit v průběhu pracovního poměru) – výhodou

 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru) – výhodou

Další požadované předpoklady:

 • organizační schopnosti

 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)

 • znalost právních předpisů v dané problematice, zejména:

 • zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • samostatnost, spolehlivost, pružnost, vysoké pracovní nasazení

 • ochota se stále vzdělávat

 • praxe ve veřejné správě výhodou

 • znalost některého světového jazyka výhodou

 • znalost práce na PC

 • řidičský průkaz sk. B

Způsob, termín a místo nástupu:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 01.09.2019 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 10

Lhůta pro podání písemné přihlášky: 13.08.2019

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis

 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „VNV – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko,
Ing. Josef Kupčík, tajemník,
nám. Svobody 32/3,
678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter

vložil: Kryštof Severa, redaktor

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.