Energetici upozorňují na potřebu ořezu nebo odstranění dřevin ohrožujících zařízení distribuce elektřiny

16. října 2019, ostatní, přečteno: 1235×

Energetici upozorňují na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Odstranění nebo ořez dřevin se řídí ustanoveními zákona č. 458/200 Sb. (Energetický zákon, dále jen EZ) a předpisy PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302.

V souladu s §46 EZ jsou venkovní vedení s napětím vyšším než 1kV a elektrické stanice chráněny ochrannými pásmy. Ochranné pásmo (dále jen OP) venkovního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení.

Podzemní vedení do 110 kV včetně má ochranné pásmo 1 m. V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

V lesních průsecích je ochranné pásmo:

- pro napěťovou hladinu nad 1 kV do 35 kV včetně sníženo vždy na 7 m,

- pro napěťovou hladinu nad 35 kV do 110 kV včetně sníženo vždy na 12 m.

V lesních průsecích se musí po jedné straně základů sloupů nadzemního vedení udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m, pokud je pro provozovatele distribuční soustavy takový volný pruh potřeba, a to zejména s ohledem na pohyb mechanizace v případě odstraňování poruchy. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

Vedení NN ochranné pásmo nemá, ale na vzdálenost porostů od vodičů se vztahuje norma PNE 33 3302, tzv. nejkratší vzdálenosti.

U venkovních el. stanic a stanic s napětím vyšším než 52 kV v budovách je ochranné pásmo 20 m od oplocení nebo vnějšího líce obvodového zdiva.

U stožárových el. stanic a věžových stanic s venkovním převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52kV je ochranné pásmo 7 m od vnější strany půdorysu stanice ve všech směrech.

U kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52kV je ochranné pásmo 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech.

Doba provedení zásahu

  • Kácení dřevin mimo les se provádí zpravidla v době vegetačního klidu vyjma případu, kdy správní orgán umožní kácení mimo období vegetačního klidu.
  • Kácení dřevin v lese se provádí celoročně.
  • Ořez větví je možný celoročně. Doporučené období je však první polovina vegetačního období – tedy období od března do června. Ořez v zimním období (doba vegetačního klidu) se nedoporučuje.

Období vegetačního klidu není jednoznačně stanoveno v žádném právním předpise a záleží na místním orgánu ochrany přírody, který toto může stanovit v rámci svého stanoviska k žádostem o povolení nebo oznámení kácení. Výjimku tvoří případy, kdy je dřevinou přímo ohrožen provoz nadzemních vedení.

Podmínky pro provádění odstranění a okleštění dřevin a jiných porostů

Osoba, která bude provádět zásah do stromoví, se při jeho realizaci nesmí za žádných okolností jakoukoli částí svého těla či použitými pracovními prostředky a jinými věcmi přiblížit k živým částem vedení na vzdálenosti bližší, než je bezpečná vzdálenost od vedení. Tyto vzdálenosti platí jak pro osobu provádějící zásah, tak pro veškeré stroje, nástroje, zdvihací a montážní zařízení a musí být odvozeny od nejbližších vodičů pod napětím jak ve vodorovném tak ve svislém směru dle jmenovitého napětí vodičů. Zásah se nesmí provádět v případech, kdy před zásahem větve stromu a jiného porostu, strom či jiný porost zasahuje do vedení, nebo kdy při provádění zásahu může padající větev, strom či jiný porost zasáhnout vedení.

Bezpečná vzdálenost od vedení:

Vedení NN do AC 1kV – 1 m

Vedení VN nad AC 1kV do AC 45 kV včetně – 2 m

Vedení VVN nad AC 45 kV do 110 kV včetně – 3 m

V případě, že osoba provádějící zásah nemůže dodržet zásady uvedené shora, musí u zásahu zajistit osobu s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb., v platném znění, která bude provádět dozor a odpovídat za bezpečnost zásahu, nebo požádat provozovatele distribuční soustavy společnost E.ON Distribuce, a.s. o vypnutí nadzemního vedení.

V případě pádu stromu či jiného porostu včetně jejich větví do nadzemního vedení musí osoba provádějící zásah:

  • bezodkladně přerušit prováděný zásah
  • nedotýkat se stromu či jiného porostu nebo jejich větví, které jsou v kontaktu s nadzemním vedením
  • opustit pracoviště
  • o vzniklém mimořádném stavu informovat na tel. č. 800 22 55 77 poruchovou službu
  • vyčkat na příjezd zaměstnance E.ON Distribuce, a.s., který rozhodne o dalším způsobu pokračování v zásahu

Je zakázané provádět práce, při kterých není možné dodržet podmínky bezpečnosti práce, zejména při nevyhovujících atmosférických podmínkách (bouře, silný vítr, mlha, déšť apod.), ve stísněných prostorách a prostorách s nevyhovujícím prostředím. V případě potřeby je také nutné zajistit dřeviny proti pádu do vedení vhodnými prostředky (lana, provazy). Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byly narušena stabilita sloupů nebo stožárů. Zásah musí být proveden v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 114/1992Sb., zejména nesmí v důsledku zásahu dojít k poškození dřevin.

(red)

 

   vložil: Ondřej Požár, tiskový mluvčí / oddělení sekretariát starosty