Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Výběrové řízení na funkci: strážník Městské policie Blansko

25. října 2019, tiskové zprávy, přečteno: 609×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci strážníka Městské policie Blansko.

Zákonné podmínky:

 • státní občan ČR

 • věk min. 18 roků

 • bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 • zdravotní způsobilost

 • střední vzdělání s maturitní zkouškouDalší požadované předpoklady:

 • komunikativní osobnost

 • organizační schopnosti

 • schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů

 • znalost práce na PC

 • řidičský průkaz sk. B

 • praxe u bezpečnostních složek, případně ve státní správě nebo samosprávě výhodou

 • platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii výhodou

 • zbrojní průkaz skupiny D výhodou

 • znalost cizího jazyka výhodouZpůsob a termín nástupu:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup dle dohody.

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., nařízením vlády č. 564/2006 Sb., a nařízením vlády 222/2010 Sb.

    Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • do 02.12.2019 do 12.00 hodin.

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis

 • strukturovaný životopis

 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 • čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 4a zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce

 • čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu § 4b zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce

 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle vyhlášky MV č. 444/2008 Sb., příloha č. 2, ne starší než 3 měsíce

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ke zpracování, shromažďování, užívání a uchovávání jeho osobních údajů za účelem výběrového řízení

Po vyhodnocení přihlášek budou vybraní uchazeči vyzváni k ústnímu pohovoru, v rámci kterého doloží písemný závěr odborného vyšetření psychologického pracoviště o způsobilosti uchazeče o přijetí do pracovního poměru strážníka MP. Odborné vyšetření hradí uchazeč a přibližná cena je 1.600,- Kč.

Bližší informace na telefonním čísle 516 775 514, 516 775 515, e-mail : mp@blansko.cz.

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „MP – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Městská policie Blansko,
Ing. Martin Lepka, ředitel,
Sadová 2, 678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a nepřijmout nabídku žádného uchazeče bez udání důvodu.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter

vložil: Kryštof Severa, redaktor

Brzy v Blansku


25.11. 19:00 h, Dělnický dům
Janek Ledecký – vánoční koncert