Město vyhlašuje výběrové řízení na funkci referent sociálních věcí – sociální pracovník

19. května 2020, volné pozice, přečteno: 1977×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci:  referent sociálních věcí – sociální pracovník v oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí MěÚ Blansko. Zájemci mohou podávat přihlášky do 22. června 2020.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Město Blansko vyhlašuje

výběrové řízení na funkci: referent sociálních věcí – sociální pracovník v oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí MěÚ Blansko

Požadované obecné předpoklady:

 • - státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • - občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • - vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo
 • - vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku (ukončené nejpozději ke dni nástupu)

Další požadované předpoklady:

 • - znalost právních předpisů v dané oblasti, zejména zákon o sociálně-právní ochraně dětí, občanský zákoník, část druhá – rodinné právo, trestní zákoník, zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a zákon o výkonu ústavní výchovy
 • - znalost správního řádu
 • - umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
 • - odpovědnost, tvořivý přístup, týmová spolupráce, flexibilita
 • - znalost práce na PC
 • - řidičský průkaz sk. B
 • - praxe ve veřejné správě vítána

Způsob, termín a místo nástupu: pracovní poměr na dobu určitou, nástup k 01.09.2020 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., a předpisy souvisejícími, platová třída 11

Lhůta pro podání písemné přihlášky:  22.06.2020

Náležitosti přihlášky:

 • - jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • - životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • - výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „SOC – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko, Ing. Josef Kupčík, tajemník, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ing. Josef Kupčík, tajemník MěÚ Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter