Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí oddělení školství, kultury a sportu odboru správy a rozvoje města

18. června 2020, volné pozice, přečteno: 996×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí oddělení školství, kultury a sportu odboru správy a rozvoje města MěÚ Blansko. Uchazeči se mohou hlásit do 14. července 2020.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Město  Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: vedoucí oddělení školství, kultury a sportu odboru správy a rozvoje města MěÚ Blansko

 Požadované obecné předpoklady:

 • - státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • - občanská a morální bezúhonnost, svéprávnost
 • - splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971)

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • - minimálně ukončené střední vzdělávání s maturitní zkouškou

Další požadované předpoklady:

 • - dobré komunikační schopnosti
 • - schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů
 • - znalost ekonomické agendy územních samosprávných celků, výhodou praxe s dotacemi poskytovanými z veřejných rozpočtů
 • - znalost problematiky příspěvkových organizací zřízených obcí
 • - znalost zákona o obcích
 • - znalost školského zákona a předpisů souvisejících, znalost zákona o podpoře sportu a knihovního zákona
 • - praxe ve veřejné správě min. 3 roky
 • - znalost práce na PC
 • - řidičský průkaz sk. B

Způsob, termín a místo nástupu: pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 01.08.2020 nebo dle dohody, MěÚ Blansko.

Místo výkonu práce: Blansko

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 9

Lhůta pro podání písemné přihlášky: 14.07.2020

Náležitosti přihlášky:

 • - jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, kontaktní telefon, datum a podpis,
 • - životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • - výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „SRM ŠKOL – NEOTVÍRAT“ na adresu:

město Blansko, Ing. Josef Kupčík, tajemník, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

 Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ing. Josef Kupčík, tajemník MěÚ Blansko 

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter