Město vyhlašuje výběrové řízení na funkci administrativní pracovník v právním a personálním oddělení

1. června 2020, volné pozice, přečteno: 1942×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci administrativní pracovník v právním a personálním oddělení MěÚ Blansko. Zájemci mohou podávat přihlášky do 18. června 2020.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: administrativní pracovník v právním a personálním oddělení MěÚ Blansko

Požadované obecné předpoklady:

 • - státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • - občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • - středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou

Další požandované předpoklady:

 • - orientace v právních předpisech z oblasti administrativně – správní agendy, zejména zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 259/2012., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
 • - podrobná znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • - podrobná znalost zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • - znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • - znalost zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů (osvědčení o složení zkoušky dle tohoto zákona výhodou)
 • - znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů výhodou
 • - znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů výhodou
 • - umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
 • - pečlivost, odpovědnost, spolehlivost
 • - znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, znalost softwaru GINIS výhodou)
 • - praxe ve veřejné správě vítána (spisová služba)
 • - řidičský průkaz sk. B

Způsob, termín a místo nástupu:        pracovní poměr na dobu určitou, nástup k 01.08.2020 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., a předpisy souvisejícími, platová třída 8

Lhůta pro podání písemné přihlášky:  18.06.2020

Náležitosti přihlášky:

 • - jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • - životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • - výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „PRAV – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko, Ing. Josef Kupčík, tajemník, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ing. Josef Kupčík, tajemník MěÚ Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter