Město vyhlašuje výběrové řízení na funkci redaktor

18. června 2020, volné pozice, přečteno: 647×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci redaktor v tiskovém úseku odboru vnějších vztahů MěÚ Blansko. Písemné přihlášky lze podávat do 14. července 2020.

Město  Blansko  vyhlašuje výběrové řízení na funkci redaktor v tiskovém úseku odboru vnějších vztahů MěÚ Blansko

 Požadované obecné předpoklady:

 • - státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • - občanská a morální bezúhonnost, svéprávnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • - středoškolské vzdělání a min. 3 roky praxe v hromadných sdělovacích prostředcích
 • - nebo vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském či magisterském studijním programu (zaměření na mediální studia a žurnalistiku a praxe v hromadných sdělovacích prostředcích výhodou)

Další požadované předpoklady:

 • - znalost prostředí sociálních sítí a práce s nimi
 • - schopnost práce s textem
 • - flexibilita a umění jednat s lidmi
 • - vynikající komunikační schopnosti
 • - schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů
 • - základní znalost zákona o obcích a fungování samosprávy
 • - znalost anglického jazyka výhodou
 • - znalost práce na PC
 • - řidičský průkaz sk. B

Způsob, termín a místo nástupu: pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 01.08.2020 nebo dle dohody, MěÚ Blansko.

Místo výkonu práce: Blansko

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 9

Lhůta pro podání písemné přihlášky: 14.07.2020

Náležitosti přihlášky:

 • - jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, kontaktní telefon, datum a podpis,
 • - životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • - výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „OVV RED – NEOTVÍRAT“ na adresu: město Blansko, Ing. Josef Kupčík, tajemník, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ing. Josef Kupčík, tajemník MěÚ Blansko

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí odboru / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter