Město vyhlašuje výběrové řízení na funkci referent územního plánování a regionálního rozvoje

2. června 2020, volné pozice, přečteno: 1117×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci referent územního plánování v oddělení územního plánování a regionálního rozvoje odboru stavební úřad MěÚ Blansko. Uchazeči mohou podávat písemné přihlášky do 29. června 2020.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Město  Blansko  vyhlašuje výběrové řízení na funkci: referent územního plánování v oddělení územního plánování a regionálního rozvoje odboru stavební úřad MěÚ Blansko

 Požadované obecné předpoklady:

 • - státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • - občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • - autorizace ČKA A0, A1 nebo A2
 • - nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ve studijním oboru uznatelném pro autorizaci ČKA pro obor územní plánování.
 • - odpovídající praxe a osvědčení zvláštní odborné způsobilosti pro územně plánovací činnosti je výhodou

Další požadované předpoklady:

 • - flexibilita a umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
 • - schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů
 • - znalost zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), orientace v jeho prováděcích vyhláškách
 • - znalost zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád)
 • - znalost práce na PC
 • - řidičský průkaz sk. B
 • - praxe ve veřejné správě výhodou

Způsob, termín a místo nástupu: pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 01.09.2020 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 10

Lhůta pro podání písemné přihlášky: 29.06.2020

Náležitosti přihlášky:

 • - jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • - životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • - výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání ve studijním oboru uznatelném pro autorizaci ČKA pro územní plánování, případně doklad o praxi v územně plánovací činnosti, osvědčení o zvláštní způsobilosti pro územně plánovací činnost, ověřená kopie autorizačního osvědčení ČKA A0, A1 nebo A2

 Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „SÚ – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko, Ing. Josef Kupčík, tajemník, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ing. Josef Kupčík, tajemník MěÚ Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter