Vlastníci mohou žádat o dotace na obnovu kulturních památek

21. ledna 2021, zprávy z MěÚ, přečteno: 1392×

Majitelé kulturních památek si mohou požádat o dotaci z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, který vyhlašuje Ministerstvo kultury. Na Blanensku se bude letos rozdělovat 476 tisíc korun. O příspěvek lze prostřednictvím Městského úřadu Blansko požádat do 28. února 2021.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Program je určený na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Žádat lze také o dotace na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou například oltáře nebo varhany v kostelech a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování.

Z programu se v roce 2020 podařilo opravit fasádu fary ve Sloupu. FOTO Bohdana Šlanhofová

„Žadatelem o poskytnutí příspěvku musí být vlastník kulturní památky. Minimální finanční podíl vlastníka musí tvořit 20 procent z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše poskytnutého příspěvku je 50 tisíc korun. Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů,“ upřesnila Bohdana Šlanhofová, referentka státní památkové péče z oddělení územního plánování a regionálního rozvoje blanenského stavebního úřadu.

Z programu nelze hradit náklady na modernizace objektů, úpravy veřejných prostranství, pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu ani projektové dokumentace. Příspěvek nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou akci ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů Ministerstva kultury v oblasti památkové péče. Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.

Dotaci na vnitřní výmalbu získal loni také kostel Narození Panny Marie v Lipovci. FOTO Bohdana Šlanhofová

Vlastníci kulturních památek mohou podat žádost o poskytnutí příspěvku do 28. února 2021 na Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje.

„Žádost se podává na dvou předepsaných formulářích se všemi přílohami, a to zejména smlouvou o dílo nebo dodatkem ke smlouvě o dílo a také rozpočtem na rozsah prováděných prac. Součástí žádosti je i klauzule, že vlastník zmocňuje obec s rozšířenou působností, aby jeho jménem předala žádost na Ministerstvo kultury ČR,“ uvedla Šlanhofová.

Peníze z programu posloužily v roce 2020 také na opravu bočního schodiště a dveří kostela svaté Kateřiny v Šebrově-Kateřině. FOTO Bohdana Šlanhofová

Informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti a odborně metodickou pomoc k obnově kulturních památek poskytuje vlastníkům Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území, tel.: 257 085 111, fax: 257 328 310, případně Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, Ing. Bohdana Šlanhofová, tel.: 516 775 715, email: slanhofova@blansko.cz.

Úplné znění Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a formuláře žádosti o poskytnutí příspěvku naleznete na internetových stránkách Ministerstva kultury.

Dotaci loni získal také projekt na opravy střechy kostela svaté Cecilie v Lipůvce. FOTO Bohdana Šlanhofová

Minulý rok se na území obce s rozšířenou působností Blansko rozdělovalo 476 tisíc korun. Dotaci získaly celkem čtyři projekty: kostel Narození Panny Marie v Lipovci (celková výmalba), kostel sv. Cecilie v Lipůvce (oprava střechy – umístění žlabů a svodů), fara ve Sloupě (oprava uliční fasády – 2. etapa) a kostel sv. Kateřiny v obci Šebrov-Kateřina (oprava bočního schodiště a dveří).

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter