Město vyhlašuje výběrové řízení na funkci mzdový/á účetní

25. března 2021, volné pozice, přečteno: 1354×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci mzdový/á účetní v právním a personálním oddělení MěÚ Blansko. Zájemci o tuto pozici mohou podávat písemné přihlášky do 20. dubna 2021.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • ukončené minimálně  středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického směru

Další požadované předpoklady:

 • umění jednat s lidmi, dobré komunikační schopnosti
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících
 • znalost zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost zákona č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost souvisejících předpisů v oblasti zdravotního, nemocenského a důchodového pojištění, sociálního zabezpečení a v oblasti daňové a exekuční
 • min. 2 roky praxe ve mzdové oblasti
 • znalost práce na PC (word, excel, znalost mzdového a personálního systému Solitea Vema výhodou)
 • praxe ve veřejné správě vítána

Způsob, termín a místo nástupu: pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 1. 9. 2021 nebo dle dohody, MěÚ Blansko.

Místo výkonu práce: Blansko

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 9

Lhůta pro podání písemné přihlášky: 20. 4. 2021

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, kontaktní telefon, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „MZDY – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko, Ing. Josef Kupčík, tajemník, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ing. Josef Kupčík, tajemník MěÚ Blansko                                      

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter