Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: vedoucí odboru sociálních věcí

31. srpna 2021, volné pozice, přečteno: 1049×

Město hledá nového vedoucího/novou vedoucí odboru sociálních věcí. Přihlásit se můžete, pokud máte ukončené vysokoškolské vzdělání se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, umíte jednat s lidmi a máte minimálně čtyři roky praxe ve vedoucí funkci. Podmínkou je také velmi dobrá znalost příslušných zákonů. Praxe ve veřejné správě je výhodou. Přihlásit se můžete do 24. září 2021, předpokládaný termín nástupu je 1. března 2022.

Požadované obecné předpoklady:

-         státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt

-         občanská a morální bezúhonnost

-         splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971)

Požadované kvalifikační předpoklady:

-         ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku 

Další požadované předpoklady:

-         umění jednat s lidmi, dobré komunikační schopnosti

-         osobnostní předpoklady pro pracovní místo vedoucího odboru (zejména řídící a organizační schopnosti)

-         min. 4 roky praxe ve vedoucí funkci (řízení většího pracovního kolektivu)

-         praxe ve veřejné správě výhodou

-         velmi dobrá znalost zákona o sociálně-právní ochraně dětí, zákona o sociálních službách, zákona o pomoci v hmotné nouzi

-         přehled a orientační znalost souvisejících právních předpisů zejména v oblasti sociální pomoci, státní sociální podpory, zaměstnanosti, nemocenského a důchodového pojištění

-         znalost správního řádu

-         znalost zákona o obcích

-         zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oboru vítána

-         znalost práce na PC

-         řidičský průkaz sk. B

Způsob, termín a místo nástupu: pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 1. 3. 2022 nebo dle dohody, MěÚ Blansko.

Místo výkonu práce: Blansko

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 11

Lhůta pro podání písemné přihlášky: 24. 9. 2021

Náležitosti přihlášky:

-         jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, kontaktní telefon, datum a podpis,

-         životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

-         výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

-         ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „SOC vedoucí – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko, Ing. Josef Kupčík, tajemník, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ing. Josef Kupčík                                                         

tajemník MěÚ Blansko                                                  

 

   vložil: Pavla Komárková, tisková mluvčí / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter