Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: strážník městské policie

10. září 2021, volné pozice, přečteno: 871×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: strážník Městské policie Blansko.  Lhůta pro podání písemné přihlášky je do 24. září 2021.

Zákonné podmínky:

 • státní občan ČR,
 • věk min. 18 roků,
 • bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • zdravotní způsobilost,
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Další požadované předpoklady:

 • flexibilita a dobré komunikační schopnosti,
 • organizační schopnosti,
 • schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů,
 • znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz sk. B,
 • platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
 • zbrojní průkaz skupiny D,
 • znalost cizího jazyka výhodou.

Způsob a termín nástupu: pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup dle dohody.

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.

Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 24.09.2021

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis,
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 4a zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce, 
 • čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu § 4b zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle vyhlášky MV č. 444/2008 Sb., příloha č. 2, ne starší než 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „MP – NEOTVÍRAT“ na adresu: Městská policie Blansko, Ing. Martin Lepka, ředitel, Sadová 2, 678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ing. Martin Lepka, ředitel MP Blansko     

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter