Město vyhlašuje výběrové řízení na funkci: vedoucí oddělení lesního hospodářství, ochrany přírody a zemědělství

16. září 2021, volné pozice, přečteno: 903×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: vedoucí oddělení lesního hospodářství, ochrany přírody a zemědělství odboru životního prostředí MěÚ Blansko. Písemné přihlášky mohou zájemci posílat do 4. října.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt,
 • občanská a morální bezúhonnost, svéprávnost,
 • splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971).

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
 • osvědčení zvláštní odborné způsobilosti z některé oblasti působnosti oddělení.

Další požadované předpoklady:

 • flexibilita a umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti),
 • schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů,
 • znalost zákona o obcích,
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, orientace v jeho prováděcích předpisech
 • orientace v zákonech č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz sk. B,
 • praxe ve veřejné správě min. 3 roky.

Způsob, termín a místo nástupu: pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 1. 12. 2021 nebo dle dohody, MěÚ Blansko.

Místo výkonu práce: Blansko.

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 10.

Lhůta pro podání písemné přihlášky: 4. 10. 2021.

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, kontaktní telefon, datum a podpis,
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „ŽP – NEOTVÍRAT“ na adresu:

město Blansko, Ing. Josef Kupčík, tajemník, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ing. Josef Kupčík, tajemník MěÚ Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů