Město hledá sociálního pracovníka/ci do oddělení sociálně právní ochrany dětí

9. ledna 2023, volné pozice, přečteno: 1533×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: sociální pracovník/ce v oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí MěÚ Blansko. Zájemci se mohou hlásit do 26. ledna 2023

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt,
 • bezúhonnost a svéprávnost.

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu  v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,  nebo
 • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku.

Další požadované předpoklady:

 • umění jednat s lidmi,
 • odpovědnost, tvořivý přístup, týmová spolupráce, flexibilita, organizační schopnosti,
 • znalost právních předpisů v dané oblasti, zejména zákona o sociálně-právní ochraně dětí,  občanského zákoníku, část druhá – rodinné právo, trestního zákoníku, zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o výkonu ústavní výchovy,
 • znalost správního řádu,
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti ze SPOD výhodou,
 • zkušenosti z oblasti sociální práce vítány,
 • znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz sk. B.

Termín nástupu: nástup k 1. březnu 2023 nebo dle dohody.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou.

Místo výkonu práce: Blansko.

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 11.

Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 26. ledna 2023

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,  kontaktní telefon a e-mail, datum a podpis,
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „SOC OSPOD – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko, Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, tajemnice, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, tajemnice MěÚ Blansko         

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení