Zastupitelé podpořili rekonstrukci bývalé kočárovny i opravy dřevěného kostela

19. června 2024, zprávy z MěÚ, přečteno: 720×

Dotace na opravu dřevěného kostela, rekonstrukce bývalé kočárovny v předzámčí nebo závěrečný účet města za rok 2023. I tyto body měli na programu blanenští zastupitelé, kteří se na svém 9. zasedání sešli v úterý 18. června 2024.

Zastupitelé schválili bezúplatné přijetí pozemků od Sportovního Klubu Horní Lhota z.s. Jedná se o parcely o výměře zhruba 2600 m², které se nacházejí pod sportovním areálem v této místní části. „Město v této lokalitě uvažuje výstavbu nového multifunkčního hřiště a převod pozemků je jednou z podmínek chystané investice. Příští rok by měl být zpracovaný projekt na přestavbu sportovního areálu, pak přijde na řadu samotná realizace,“ upřesnila místostarostka Lenka Dražilová.

Jedním z bodů jednání byla dohoda mezi městem Blansko a obcí Lažany. Podle schváleného dokumentu město v této obci, která leží na frekventované silnici I/43, do konce roku 2024 vybuduje a zprovozní úsekové měření rychlosti. Předpokládané náklady na stavebně technologickou přípravu se předpokládají ve výši cca 300 – 400 tisíc korun bez DPH.

Řidiči projíždějící Lažany často nedodržují maximální povolenou rychlost. Potvrzuje to i statistika. V období od 13. do 20. prosince 2022 obcí projelo skoro 84 tisíc vozidel a jen necelá pětina z nich dodržela předepsanou rychlosti 50km/h.

Zastupitelstvo také odsouhlasilo individuální dotaci 300 tisíc Kč pro Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z. s. na projekt s názvem Příprava výkonnostních sportovců a talentované mládeže AKLD Blansko 2024. Klub se zaměřuje z velké části na všeobecnou pohybovou průpravu dětí, podporuje talentovanou mládež a v poslední době zaznamenává úspěchy i u dospělých atletů. Dotace poslouží na podporu výkonnostního sportu. V roce 2024 chce klub navázat na skvělé výsledky loňského roku, a proto bude pro tyto sportovce pořádat hned několik soustředění a kempů, vždy s ohledem na konkrétní požadavky daného sportovce.

Individuální dotaci 300 tisíc Kč od města získá Náboženská obec Církve československé husitské v Blansku. Peníze poslouží na opravu a ošetření dřevěného pláště kostela sv. Paraskivy ochranným nátěrem. Celkové náklady se předpokládají ve výši asi 930 tisíc Kč. Projekt zahrnuje kompletní očištění střech a venkovních povrchů stěn od povlaků mechů a nečistot, opravu poškozených šindelů, opatření fungicidním napoustědlem a trojnásobný kompletní nátěr fungicidní lazurou.

„Opatření mají zabránit další degradaci dřevěného pláště vlivem povětrnostních a biologických vlivů a mají za cíl zachovat tuto jedinečnou památku i pro následující generace,“ podotkl starosta Jiří Crha.

Zastupitelé schválili rozpočtová opatření. Díky jednomu z nich bude posílen rozpočet Kulturního střediska města Blanska (KSMB) o asi 1,4 milionu Kč na nákup 500 kusů nových židlí do hlavního sálu. „Stávající židle jsou již 15 let staré a jsou opotřebené – opěrky jsou uvolněné, sedadla prosezená a špinavá. Některé je již třeba z důvodu bezpečnosti vyřadit. Nákup nových židlí je více než žádoucí. Původní židle z Dělnického domu dostanou některé místní části, které už o ně projevily zájem,“ uvedl starosta.

Na úpravy v Dělnickém domě půjde 470 tisíc Kč. Prostředky KSMB použije na modernizaci kotelny, která umožní vzdálenou regulaci topení. Dále bude na Dělnickém domě provedena defektoskopická kontrola ploché střechy, která má odhalit i velmi malé praskliny. V přísálí objektu se pak počítá s opravou části podlahy. 

Na zajištění prováděcí dokumentace na přestavbu objektu kočárovny v předzámčí zastupitelé schválili 2 miliony Kč. V budově, která je ve vlastnictví města, plánuje Muzeum Blanenska vybudovat expozici a depozitář měřící techniky, kde bude prezentovat unikátní podsbírky měřící techniky z produkce Ericha Roučky a továrny Metra. Na akci Expozice a depozitář měřící techniky – rekonstrukce podkroví zámku a kočárovny už bylo vydáno stavební povolení.

„V současnosti se naskytla příležitost zajistit financování z výzvy Brněnské metropolitní oblasti. Je zde alokováno 9,5 milionu Kč. Náklady na realizaci depozitáře, který by byl zčásti otevřený a sloužil také pro vzdělávací programy, by činily cca 15 milionů Kč. Pro včasné započetí realizace je třeba zajistit zpracování dokumentace pro provádění stavby z rozpočtu vlastníka nemovitosti – města Blanska. Následně Muzeum Blanenska podá žádost o dotaci, dofinancování uznatelných nákladů ve výši cca 5,5 milionu Kč zajistí zřizovatel Muzea Blanenska, tedy Jihomoravský kraj,“ upřesnil starosta Jiří Crha s tím, že po dokončení stavby město zajistí na svoje náklady terénní úpravy a přípojky sítí nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu. Muzeum Blanenska dále zafinancuje také pořízení vnitřního vybavení budovy.

Důležitým bodem bylo také schválení Závěrečného účtu města Blansko za rok 2023. Příjmy města za rok 2023 činily 722 603,5 tisíc Kč (118,7 % upraveného rozpočtu), výdaje města 622 736 tisíc Kč (86,2 % upraveného rozpočtu). Běžné výdaje činily 72,6 % a kapitálové výdaje 27,4 % celkových výdajů města. Hospodaření města Blansko skončilo přebytkem ve výši 99 867,5 tis. Kč. Z prostředků dlouhodobě zhodnocovaných nebyly vybrány žádné prostředky. Město provádělo splátky úvěrů a úroků dle splátkového kalendáře (tj. úvěru na odkup CZT a úvěru na ZŠ TGM). Město provedlo mimořádnou splátku úvěru ve výši 10 milionů Kč. Ukazatel dluhové služby činí 3,65 %.

Devět příspěvkových organizací města skončilo se zlepšeným hospodářským výsledkem, tři příspěvkové organizace nevytvořily zlepšený hospodářský výsledek. Se ziskem skončily dvě založené společnosti. Nově založená společnost Teplo Blansko, s.r.o. skončila se ztrátou.

Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl zveřejněn v úplném znění na úřední desce.

Zastupitelé přijali závazek dofinancovat akci s názvem „Vybudování dětských skupin v objektu Sladkovského 1860/2b“ v rámci dotačního programu „NPO: 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb“. V prvním podlaží objektu se počítá se vznikem dětských skupin o celkové kapacitě 36 dětí. Náklady se předpokládají ve výši asi 34 milionů Kč bez DPH, ze kterých by město mohlo získat až 25 milionů Kč jako dotaci. Zastupitelé svým usnesením deklarovali, že pokud bude městu přiznána dotace, Blansko má dostatek volných finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování této akce v letech 2024 až 2026.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení