Město hledá manželského a rodinného poradce/poradkyni

9. července 2024, volné pozice, přečteno: 440×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: manželský a rodinný poradce/poradkyně (terapeut/terapeutka) v odboru sociálních věcí MěÚ Blansko. Zájemci se mohou hlásit do 2. srpna 2024.

Místo výkonu práce: Blansko.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 11.

Termín nástupu: nástup k 1. září 2024 nebo dle dohody.

Základní charakteristika pracovní náplně:

Poskytování odborného psychologického a odborného sociálního poradenství nebo poskytování základního sociálního poradenství a terapeutických služeb.

Požadujeme:

  • potřebné vzdělání: ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu psychologie nebo jiném programu humanitního zaměření současně s absolvováním postgraduálního výcviku v metodách manželského poradenství a psychoterapie v rozsahu minimálně 400 hodin (případně započatého výcviku) nebo obdobného dlouhodobého psychoterapeutického výcviku akreditovaného ve zdravotnictví
  • znalost legislativy: zákon o sociálních službách
  • praxe: výhodou praxe v psychologickém nebo terapeutickém poradenství
  • obecné předpoklady: státní občan ČR (případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt), bezúhonnost a svéprávnost
  • zvláštní odborná způsobilost: ne
  • další požadavky: schopnost samostatné i týmové psychologické a sociální práce, aktivní přístup k řešení problémů, pečlivý a zodpovědný přístup k práci, uživatelská znalost práce na PC a kancelářském software. Znalost cizího jazyka a řidičské oprávnění sk. B výhodou.

Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 2. srpna 2024

Náležitosti přihlášky: název funkce výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), kontaktní telefon a e-mail, datum a podpis.

Povinné přílohy přihlášky:

  1. strukturovaný profesní životopis
  2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
  3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady doručte v uzavřené obálce se značkou „SOC (POR) – NEOTVÍRAT“ na adresu: město Blansko, tajemnice, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Podrobné informace o pracovní pozici podá vedoucí odboru sociálních věcí paní Mgr. Kateřina Pinková, e-mail: pinkova@blansko.cz, tel.: 516 775 224.

Neúplné přihlášky nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Povinné přílohy přihlášky budou po skončení výběrového řízení skartovány, neuvede-li uchazeč/uchazečka v písemné přihlášce zájem o vrácení dokumentů zpět.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, tajemnice MěÚ Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení