Město hledá vedoucí/ho odboru školství, kultury a sportu

8. července 2024, volné pozice, přečteno: 503×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: vedoucí odboru školství, kultury a sportu MěÚ Blansko. Zájemci se mohou hlásit do 20. srpna 2024.

Místo výkonu práce: Blansko.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou.

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 11.

Termín nástupu: nástup nejdříve k 1. říjnu 2024 nebo dle dohody.

Základní charakteristika agendy odboru školství, kultury a sportu

Zajišťuje výkon státní správy na úseku školství a plní úkoly samosprávy ve školách zřizovaných městem.

Organizačně řídí činnost kulturních  příspěvkových organizací zřizovaných městem.

Řídí provoz a kulturně společenskou činnost Klubu seniorů Blansko.

Spolupracuje se spolky činnými v oblasti kultury a sportu.

Zajišťuje agendu občanských aktivit.

Zajišťuje výkon státní agendy vyplývající ze zákona o válečných hrobech a pietních místech.

Zajišťuje propagaci města v oblasti cestovního ruchu a zahraniční styky města.

Zajišťuje překladatelské a tlumočnické služby pro potřeby města.

Řídí provoz informační kanceláře města (BLANKA).

Požadujeme:

  • potřebné vzdělání: ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu  
  • obecné předpoklady: státní občan ČR (případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt), bezúhonnost a svéprávnost
  • znalost legislativy: zákon o obcích, zákon o rozpočtových pravidlech, správní řád, školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, zákon o podpoře sportu
  • praxe: min. 2 roky na pozici vedoucího zaměstnance ve smyslu § 11 zákoníku práce (výhodou praxe ve veřejné správě)
  • zvláštní odborná způsobilost: do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru
  • další požadavky: aktivní znalost cizího jazyka (výhodou AJ nebo NJ), výborné komunikační, organizační a prezentační schopnosti, schopnost samostatné i týmové práce, aktivní přístup k řešení problémů, pečlivý a zodpovědný přístup k práci, uživatelská znalost práce na PC a kancelářském software, řidičské oprávnění sk. B.

Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 20. srpna 2024 do 09:00 hodin

Náležitosti přihlášky: název funkce výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), kontaktní telefon a e-mail, datum a podpis.

Povinné přílohy přihlášky:

  1. strukturovaný profesní životopis
  2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
  3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  4. doklady o splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971)

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady doručte v uzavřené obálce se značkou „ŠKOL – NEOTVÍRAT“ na adresu: město Blansko, tajemnice, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Neúplné přihlášky nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Povinné přílohy přihlášky budou po skončení výběrového řízení skartovány, neuvede-li uchazeč/uchazečka v písemné přihlášce zájem o vrácení dokumentů zpět.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, tajemnice MěÚ Blansko                                 

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení