Archiv článků
   za měsíc leden 2005

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Občan a mimořádné situace – díl jedenáctý: Příprava krizového plánu kraje

Krizový plán Jihomoravského kraje zpracovává, v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a změně některých zákonů a prováděcím Nařízením vlády č. 462/2000 Sb. v platném znění, Krajský úřad Jihomoravského kraje. Na jeho zpracování se podílejí všechny odborné úseky krajského úřadu, dále tzv. „určené obce“ (mezi nimi i Blansko), složky IZS a některé právnické osoby.


Nový způsob úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách

Dne 1. ledna 2005 nabyl účinnosti zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Jednou z podstatných změn, kterou školský zákon přináší, je nový způsob úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách.


Živnostenský úřad provedl loni 529 kontrol

Na základě nařízení k provedení kontrol Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Krajským živnostenským úřadem, z podnětů ostatních orgánů státní správy, podnětů občanů apod., byly v roce 2004 uskutečňovány kontroly zejména cestovních kanceláří, stánkového prodeje, zahraničních osob, autodopravců, zastaváren a bazarů.


Bytový dům na Zborovcích dokončen

Dne 17. 12. 2004 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na bytový dům na ulici Okružní v městské části Zborovce. Nákladem 70 mil. Kč se zde vybudovalo 66 bytových jednotek ve skladbě garsoniéra, 1+1, 2+kk.


Závazné termíny pro výměnu občanských průkazů

V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech bylo vydáno nařízení vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty, v nichž jsou státní občané České republiky povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů.


Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2005/06

Ředitelé základních škol v Blansku oznamují, že v úterý 8. února 2005 od 14 do 17 hodin na všech základních školách v Blansku provedou zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2005/06. Náhradní termín je další den, tj. ve středu dne 9. února 2005 od 14.30 do 16 hodin.


Změny v sazebníku správních poplatků

Zcela nový zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, který až na jednu malou výjimku nabývá účinnosti dne 16. 1. 2005, přináší celou řadu změn ve výši správních poplatků. Tyto změny jsou obsaženy v rozsáhlém sazebníku, který tvoří přílohu zákona. Vzhledem k tomu, že řada těchto změn se dotýká i agend vykonávaných příslušnými odbory Městského úřadu Blansko, přinášíme přehled nejvýraznějších úprav v sazbách správních poplatků s nimiž se mohou občané na MěÚ Blansko setkat.


Změny v oblasti sociálního zabezpečení od 1. 1. 2005

Od 1. 1. 2005 dochází v oblasti sociálního zabezpečení ke změnám, které se dotknou mnoha občanů. Jde především o zvýšení částek životního minima, minimální mzdy a důchodů.


Střípky ze zastupitelstva

Opět přinášíme postřehy a nejdůležitější body z programu posledního zasedání zastupitelstva města.


Dlužníci zaplatí za odpad více

Občanům, kteří nezaplatili poplatek za odvoz domovního odpadu za rok 2004, byly na přelomu listopadu a prosince rozesílány platební výměry na nedoplatek za rok 2004. Tímto platebním výměrem jím byl stanoven náhradní termín k zaplacení do konce ledna 2005. Pokud nebude dodržena ani tato splatnost, budou postupně zasílány platební výměry s navýšením 0,7 násobku vyměřené částky.


Činnost MP Blansko v prosinci 2004

V prosinci, a to zejména před vánočními svátky, značně narostl počet drobných krádeží v obchodních domech. Strážníci MP Blansko řešili celkem 17 takovýchto případů, což je nárůst zhruba o dvě třetiny oproti ostatním měsícům v roce. Z tohoto počtu se celkem na 7 krádežích podílely osoby mladší 15 let, které odcizovaly především zábavnou pyrotechniku.


Sběrný dvůr: Nová pravidla ukládání odpadů

Již od roku 2001 město Blansko provozuje prostřednictvím firmy A.S.A., s.r.o. sběrné středisko odpadů (dále jen SSO). SSO je umístěno na Starém Blansku, v ulici Luční, v bývalé provozovně sběrných surovin.


Odpad v Blansku sváží nová firma

Město Blansko ukončilo po 12 letech smlouvu o obstarání věci, nakládání s komunálními odpady na území města, se stávající svozovou firmou SITA Moravia, a. s. k 31. 12. 2004. Od 1. 1. 2005 ji nahradila firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.


Půjčky z fondu rozvoje bydlení

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo „Fond rozvoje bydlení města Blanska“ (dále jen FRB) k poskytování účelových půjček, určených k financování obnovy, oprav a modernizace bytového fondu včetně nákladů na zlepšení ekologických a estetických vlastností souvisejících staveb na území města Blanska. Zájemci mohou opět žádat o poskytnutí půjčky.