Archiv článků
   za měsíc únor 2010

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 Odbor životního prostředí: loni 80 povolení na vodní stavby

Na odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko působí vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad, který povoluje a kolauduje stavby, které jsou dle vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) definovány jako vodní díla.


Zadání územního plánu Blansko

Ilustrační foto k článku:  Zadání územního plánu Blansko

Usnesení o pořízení nového územního plánu bylo Zastupitelstvem města Blansko přijato v červnu 2007, v odkazu na nový stavební zákon, účinný od 01.01.2007. Pořizovatelem této územně plánovací dokumentace je oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, odboru stavební úřad MěÚ Blansko. Agendu zajišťuje vedoucí oddělení Ing. arch. Jiří Kouřil.


Oznámení o zániku koncesované živnosti „Směnárenská činnost“

Přechodná ustanovení devizového zákona přijatá v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu mění pravidla pro směnárenskou činnost.


Pravidla pro užívání veřejných prostranství

Veřejné prostranství je každé veřejně přístupné místo, ať již na soukromém či obecním pozemku. Každá osoba ať už fyzická, nebo právnická osoba, musí zaplatit poplatek za jeho užití.


Počet obyvatel města Blanska = 21.107

K datu 4. 1. 2010 bylo ve správním obvodu úřadu s rozšířenou působností MěÚ Blansko hlášeno k trvalému pobytu 63.577 obyvatel. V územním obvodu Blanska jich je 21.107.


Senioři zaplatí za obědy o korunu víc

Zdražení obědů o jednu korunu zaznamenají jak klienti pečovatelské služby, kterým je strava dovážena do jejich domácností, tak i klienti městského klubu důchodců, kteří si přicházejí jídlo do městského klubu důchodců (dále jen MKD) sníst.


Změna v zákoně o cenách ve prospěch spotřebitelů

Dne 18.11.2009 nabyl účinnost zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl mimo jiné doplněn o § 13a, který upravuje postup jak informovat o cenách zájezdů klienty jednotlivých cestovních kanceláří.


Likvidace odpadních vod

Jednou z mnoha povinností vlastníků nemovitostí je i likvidace odpadních vod vznikajících jejich užíváním. Nejvhodnějším a nejméně pracným způsobem je napojení nemovitosti pomocí přípojky na veřejnou kanalizaci, která znečištěné vody odvádí na obecní čistírnu odpadních vod (ČOV) k jejich vyčištění a následnému vypuštění do recipientu v souladu se zákonem o vodách.


Propili se až na záchytku

Dva případy z mnoha podobných, které musí městská policie při své činnosti běžně řešit.


Dobrovolní hasiči převzali novou techniku

Ilustrační foto k článku: Dobrovolní hasiči převzali novou techniku

2. února 2010 jednotky dobrovolných hasičů Dolní Lhota, Horní Lhota a Olešná převzaly novou hasičskou techniku, výstroj a výzbroj.


Dávky pomoci v hmotné nouzi v roce 2009

V roce 2009 byl příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení vyplácen do 354 domácností. Ze státního rozpočtu na tyto dávky bylo vydáno přes 4.000.000 Kč (v roce 2008 to bylo cca 3.300.000 Kč).


Město začíná odprodávat byty

První čtyři záměry na prodej uvolněných bytů v městských domech určených k prodeji jsou zveřejněny na úřední desce. Prodává se systémem nejvyšší nabídce. Další uvolněné byty budou průběžně následovat. Záměry budou opět zveřejněny standardními, výše uvedenými způsoby.


Město Blansko prodá motorové vozidlo Multicar M 25 valník

Město Blansko nabízí k prodeji motorové vozidlo Multicar M 25 valník, r. v. 1979, SPZ BKA 39-22. Vozidlo je nepojízdné, poslední platnost technické prohlídky do 20. 12. 2002.