Archiv článků
   za měsíc leden 2012

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Co čeká město Blansko v roce 2012? Úspory i investice

Jak jde dohromady na jednu stranu spořit a na druhou investovat? Kupodivu to jde. Život ve městě se nezastaví, ale dojde k omezení provozních nákladů a investice budou spíše menšího rozsahu a levnější, říká místostarosta Jiří Crha.
Nové části města Blanska na katastrálním území Těchova

Ilustrační foto k článku: Nové části města Blanska na katastrálním území Těchova

Změna územního členění bude mít vliv na označení tzv. adresních bodů a zejména označování trvale obývaných nemovitostí. Občané s trvalým pobytem v dotčených částech si budou moci bezplatně vyměnit občanské průkazy.


Odbor sociálních věcí informuje

V souvislosti se sociální reformou dochází v sociální oblastí k řadě změn. Jednou z nich je převod agend nepojistných dávek sociální ochrany z výkonu přenesené působnosti obcí do působnosti Úřadu práce ČR.


Poplatek za odpad

V měsíci lednu bude provedena kontrola pohledávek na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Cyklistická stezka Blansko – Ráječko

Město Blansko připravuje k realizaci pro rok 2012 cyklistickou stezku Blansko – Ráječko. Cyklistická stezka začíná v místě křížení obslužné komunikace vlevo ve směru jízdy z Ráječka na Blansko hornolhotským potokem. V místě tohoto křížení vznikne mimo prostor obslužné komunikace, lávka přes hornolhotský potok.


Tréninky paměti pro seniory 2012

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy znovu otevírá Tréninky paměti pro seniory. Základní tréninkový kurz určený široké veřejnosti, zaměřený na zkvalitnění paměťových funkcí.


Změna jízdních řádů od 1. 2. 2012

Od 1. 2. 2012 bude provedena změna jízdních řádů, a to jak městské autobusové dopravy, tak i regionální autobusové dopravy. Je to z důvodu zrušení autobusové zastávky Blansko, Metra autobusová stanice.


Město Blansko nakoupí elektřinu na burze

Nového dodavatele elektřiny pro všechna zařízení ve svém vlastnictví se město rozhodlo najít na burze.


Úpravy ve struktuře městského úřadu

V souvislosti se sociální reformou, kdy došlo k přechodu nepojistných sociálních dávek z agendy městských úřadů pod Úřad práce ČR, jsme na MěÚ Blansko řešili úpravu struktury úřadu. Výsledkem je, že k 1.1.2012 přešlo 7 zaměstnanců k novému zaměstnavateli – Úřadu práce ČR a 3 pracovní místa byla zrušena.


Vyhodnocení Dotazníku k úrovni služeb Městského úřadu Blansko za rok 2011

Ilustrační foto k článku: Vyhodnocení Dotazníku k úrovni služeb Městského úřadu Blansko za rok 2011

V září 2011 proběhlo mezi občany města Blanska dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, jak jsou občané spokojení s činností Městského úřadu Blansko a s vybranými službami, které občanům poskytuje. Stručný přehled nejdůležitějších výsledků dotazníku vám nyní předkládáme.


Poskytování služeb v oboru kominictví

Městský úřad Blansko, odbor obecní živnostenský úřad upozorňuje vlastníky a uživatele staveb, bytových i nebytových prostor na povinnosti, vyplývající z nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.


Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2012/13

Ředitelé základních škol v Blansku oznamují, že v úterý 24. ledna 2012 od 14:00 do 17:00 hodin provedou na všech základních školách v Blansku zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2012/13. Náhradní termín je další den, tj. ve středu 25. ledna 2012 od 14:30 do 16:00 hodin.


Studie aktualizace energetické koncepce města Blanska

Město Blansko zadalo zpracování v nadpisu citovaného materiálu, který komplexním pohledem řeší či navrhuje jak řešit současnou a budoucí problematiku zásobování teplem, s ohledem k současně platné Energetické koncepci města Blanska, stávajícím systémům, technologickým možnostem dneška, připomínkám a námětům občanů města zahrnutých do Petice proti energetické koncepci města.


Sociální reforma v oblasti nepojistných dávek sociální ochrany

Od 1. ledna 2012 nabývají účinnosti novely zákonů, souhrnně označované jako Sociální reforma. Sociální reforma se dotýká řady oblastí a radikálním způsobem mění celý systém sociálních dávek v České republice.


Části města Blansko na katastrálním území Těchov

Zastupitelstvo na svém 6. zasedání 06.12.2011 projednalo návrh na územní vymezení částí města Blansko na katastrálním území Těchov. Na tomto území byla doposud užívána pouze dvě označení částí města – Těchov a Obůrka, nicméně toto řešení bylo dlouhodobě neudržitelné z důvodu rozptýleného způsobu zástavby.


Přání do nového roku 2012

Ilustrační foto k článku: Přání do nového roku 2012

Vážení spoluobčané, rok 2011 je minulostí a na prahu roku nového se ptáme jaký bude ten nadcházející. Přejeme si, aby to byl rok dobrý. Dobrý pro každého z nás, naše děti a nejbližší, příbuzné a známé a také pro naše město i celou naši republiku.


Rybářské lístky v roce 2012

Každoročně na přelomu letopočtů v průběhu měsíců prosince a ledna přicházejí na odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko ve zvýšené míře přátelé „Petrova cechu“ pro rybářský lístek, který je základním dokladem každého rybáře. V prosinci 2010 a v lednu 2011 si takto vyřídilo rybářský lístek celkem 111 rybářů.


Vydaný Územní plán Blansko

Zastupitelstvo na svém 6. zasedání 06.12.2011 projednalo předložené schvalovací podklady a vydalo Územní plán Blansko, pořizovaný přes fáze Doplňující průzkumy a rozbory, Koncept s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území a Návrh zhruba od poloviny roku 2010, kdy byla uzavřena smlouva o dílo s ateliérem URBI, spol. s r. o. Ing. arch. Jany Benešové.