Archiv článků
   za měsíc březen 2014

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 
Upozornění: letáky s nabídkou měření tepla

V poštovních schránkách občanů města Blanska se začaly v posledních dnech objevovat letáky oznamující kontrolu úniku tepla u zateplených i nezateplených domů pomocí termovize se žádostí o kontaktování realizující firmy. Na opakované dotazy proto upozorňujeme občany, že se jedná o aktivitu soukromého subjektu, na které se Město Blansko žádným způsobem nepodílí.


Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Hospodaření města Blanska

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.


Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Rozvoj města Blanska

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v dubnu 2014

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci dubnu od 16:00 do 18:00 hodin dle níže uvedeného rozpisu. V případě naplnění řidič odjíždí dříve. V letošním roce budou VOK přistaveny celkem dvakrát (duben, září). Žádáme občany, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně.


Od nového školního roku dojde k navýšení kapacit školní družiny na ZŠ Erbenově a míst v mateřských školách

Na základě usnesení Rady města Blanska ze dne 25.02.2014 dojde k navýšení kapacity školní družiny Základní školy Blansko, Erbenova 13 na počet 120 míst s účinností od 01.09.2014. Rada města taktéž schválila navýšení kapacity mateřských škol v jednotlivých třídách ze stávajících 25 na 28 míst. Mateřské školy tak získají 70 nových míst, což zhruba odpovídá počtu neuspokojených zájemců v loňském roce.


Střípky ze zastupitelstva

Pravidelné shrnutí hlavních projednávaných témat z posledního zasedání zastupitelstva města starostou města Ivo Polákem.


Dotace na žákovské jízdné

Ilustrační foto k článku: Dotace na žákovské jízdné

Jihomoravský kraj poskytl v roce 2013 ze svého rozpočtu městu Blansku dotaci na úhradu nákladů města vzniklých tím, že kompenzuje dopravci ČAD Blansko, zajišťujícímu na základě smlouvy veřejnou dopravu v rámci poskytování veřejných služeb, ztrátu vzniklou poskytováním žákovského jízdného.


Podpora obnovy kulturních památek – dotační program Ministerstva kultury ČR – výzva k podání žádostí

Ministerstvo kultury připravilo pro rok 2014 dle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Obci s rozšířenou působností Blansko byla pro rok 2014 stanovena částka v celkové výši 485 tis. Kč.


Město Blansko se rozhodlo odprodat pozemky na ul. Poříčí

Rada na svém zasedání dne 25.02.2014 doporučila zastupitelstvu města projednat a schválit zveřejnění záměru pronajmout a následně odprodat pozemky na ul. Poříčí, eventuálně jejich část, za účelem nové komerční zástavby v souladu s Územním plánem města Blansko.


Návštěva ze Scandiana: Společné přípravy oslav 50. výročí vzájemného partnerství

Ilustrační foto k článku: Návštěva ze Scandiana: Společné přípravy oslav 50. výročí vzájemného partnerství

Ve dnech 04.03.-06.03. 2014 zavítali do našeho města zástupci z italského partnerského města Scandiano. Hlavním cílem této přátelské návštěvy bylo společné plánování oslav 50. výročí partnerství Blanska a Scandiana. Italskou delegaci tvořili pan Adelmo Torelli, místopředseda Výboru pro partnerská města, a pracovnice oddělení zahraničních vztahů paní Leda Olmi a slečna Silvia Pagliani.Kontrolní činnost živnostenského úřadu

Kontroly podnikatelů jsou průběžně prováděny kontrolním oddělením odboru Obecní živnostenský úřad Blansko. Výkon živnostenské kontroly se řídil do 31.12.2013 zákonem o státní kontrole, od 01.01.2014 je kontrola prováděna dle "kontrolního řádu".


Blansko navštívil pracovně předseda vlády Bohuslav Sobotka

Ilustrační foto k článku: Blansko navštívil pracovně předseda vlády Bohuslav Sobotka

V rámci své návštěvy jednal s vedením města o problémech ve zdravotnictví po zrušení poplatků nemocnicím, o velkých investičních akcích ve městě i o dlouholetém regionálním tématu – silnici R43.


Město Blansko získalo grant na podporu standardizace OSPOD

Ilustrační foto k článku: Město Blansko získalo grant na podporu standardizace OSPOD

Sociálně-právní ochrana dětí je zaručena v České republice zákonem č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na její realizaci se významným dílem podílí obecní úřady obcí s rozšířenou působností, zejména odbory sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, tj. orgány sociálně právní ochrany dětí (dále OSPOD).
Čištění dešťových vpustí

Díky příznivému počasí bylo v posledním únorovém týdnu provedeno plošné čištění dešťových vpustí v jižní části města Blanska od ulic Údolní a Kollárovy po sídliště Písečná. Provádění dalších etap čištění dešťových vpustí se v tomto roce předpokládá v měsících dubnu (sídliště Zborovce) a září (sídliště Podlesí a městské části Blanska).Dětská hřiště budou otevřena s předstihem

Oproti původně plánovanému termínu otevření dětských hřišť (15.03.2014) v Blansku dojde k otevření již tento víkend08.03.2014. Před vlastním otevřením je nutné provést revize herních prvků (v současné době již probíhají) a případné úpravy a opravy. Předpokládáme, že veškeré přípravné práce a opravy budou dokončeny do pátku 07.03.2014.


Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Blanska

16. zasedání Zastupitelstva města Blanska  se uskuteční v úterý 11.03.2014 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Jednání je volně přístupné veřejnosti.