Zápis dětí do mateřských školek

vložil administrator » 24. 3. 2009, 14:00

Uživatel: jahoda ========================================================= Zajímalo by mě, proč právě ve městě Blansku je nastaveno kritérium pro výběr dětí do mateřských školek tak, že znevýhodňuje matky, kterým zaměstnavatel drží ze zákona 3 roky práci? Mám dítě, které dovrší 3 let v létě tohoto roku, ale jak jsem se dozvěděla, šance že mi dítě přijmou do školky je malá, protože přednost bude mít i dítě 4leté, jehož maminka je doma na rodičovské dovolené s druhým dítětem. Je to z důvodu toho, že nárok na vzdělání mají všechny děti. O jakém že to mluvíme vzdělání u 3 a 4letých dětí?


František Alexa, 27. 3. 2009, 13:26

Dobrý den, nejdříve odpovím na Vaši poslední otázku. Mateřské školy zabezpečují předškolní vzdělávání, jehož cíle jsou definované školským zákonem (podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů). Z těchto cílů jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávácí činnosti, nikoliv v poskytování péče. A nyní k přijímání dětí. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka příslušné mateřské školy, a to ve správním řízení. Aby byl zachován jednotný přístup k podaným žádostem, dohodly se ředitelky blanenských MŠ na těchto obecných kritériích: 1) děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu na území města Blansko, 2) děti na pravidelnou celodenní docházku s místem trvalého pobytu na území města Blansko, 3) sourozenci již docházejících dětí, 4) děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a další specifické důvody, 5) děti na omezenou docházku. Přednostní přijetí dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky je stanoveno zákonem, upřednostnění dětí na pravidelnou celodenní docházku souvisí s dostatečným personálním zabezpečením provozu MŠ normativním způsobem financování ze státního rozpočtu. Protože Města Blansko jako zřizovatel investuje do provozu MŠ nemalé finanční prostředky ze svého rozpočtu (pro r. 2009 téměř 7 mil. Kč), je logické, že jsou upřednostňovány děti s místem trvalého pobytu na území města Blansko. Z výčtu obecných kritérií je zřejmé, že žádné "věkové" omezení neobsahují. V případě, že na některé MŠ bude podáno ve stanoveném termínu (27. dubna 2009 v době od 09:00 do 16:00 hodin) více žádostí než jsou kapacitní možnosti školy, je v pravomoci ředitelky stanovit si další pomocná kritéria pro posouzení žádostí před vydáním rozhodnutí. Zákonný zástupce dítěte má právo se proti rozhodnutí ředitelky odvolat - úkoly nadřízeného správního orgánu plní Krajský úřad Jihomoravského kraje. Na závěr několik údajů z loňského roku. Z 66 podaných žádostí o přijetí ve věkové skupině 3letých bylo k předškolnímu vzdělávání od 01.09.2008 přijato 36 dětí (55 %), v kategorii 4letých pak 94 dětí ze 125 podaných žádostí (75 %). S pozdravem František Alexa vedoucí odboru ŠKOL


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h