Hučení fabrik z průmyslové zóny

vložil ToK » 20. 12. 2018, 13:19

Dobrý den, neporušuje hučení fabrik z blanenské průmyslové zóny zákaz rušení nočního klidu nebo nějaké hygienické hlukové předpisy? V měsících, kdy by se člověk rád otevřel v noci okno, je rušení (alespoň pro přilehlou část Zborovců) dosti obtěžující. Děkuji


Jiří Kučera, 8. 1. 2019, 08:44

Vážený tazateli,

ochrana před hlukem je upravena především v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále ZOVZ). Pokud jde o průmyslovou výrobu, pak osoba, která provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku, je povinna dodržovat hlukové limity uvedené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hlukové limity jsou stanoveny pro tři druhy prostorů, tzv. chráněné venkovní prostory (nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, výuce či lázeňství), chráněné vnitřní prostory staveb (pobytové a obytné místnosti) a chráněné venkovní prostory staveb (prostory obklopující budovy ve vzdálenosti 2 m od fasády).

V některých případech ale hlukový limit nemusí být dodržen. Jedná se o tzv. hlukové výjimky a ochranná hluková pásma. V takovém případě musí ovšem mít provozovatel povolení k provozu zdroje nadlimitního hluku.

To, zda byly překročeny hlukové limity, zjišťuje krajská hygienická stanice na základě měření. Doporučujeme proto případně obrátit se na ni se žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., zda bylo někdy v minulosti v okolí tohoto zdroje hluku již provedeno měření, případně s návrhem na jeho provedení. Hygienická stanice může ale měření odmítnout, pokud podnět neshledá opodstatněným. V takovém případě je možné obrátit se na jiný subjekt oprávněný k měření (držitele autorizace nebo akreditace), který měření na vaše náklady provede.

Zjistí-li hygienická stanice na základě proběhlého měření překročení hlukových limitů, je oprávněna uložit sankce podle zákona. (Např. odejmout povolení k provozu či uložit podnikateli pokutu).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Mgr. Jiří Kučera, vedoucí odboru
odbor kancelář tajemníka, kancelář č. 235, náměstí Republiky 1316/1, Blansko, 67801
kucera@blansko.cz | 516775357 | 725112483


            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h