Organizační řád Městského úřadu Blansko

Účinnost od 01.01.2021

Obsah:
1. Zásady činnosti
2. Působnost úřadu
3. Organizace a řízení úřadu
4. Vedoucí zaměstnanci úřadu
5. Základní povinnosti zaměstnanců
6. Zastupování zaměstnanců
7. Předávání funkce
8. Závěrečná ustanovení

Přílohy:
• č. 1 Náplň práce útvarů Městského úřadu Blansko
• č. 2 Organizační struktura Městského úřadu Blansko
• č. 3 Garanti útvarů Městského úřadu Blansko

Zpracovali: Ing. Josef Kupčík, tajemník
Mgr. Markéta Mikulášková, vedoucí právního a personálního oddělení

Obdrží: starosta, místostarostové, vedoucí odborů MěÚ, ředitel Městské policie Blansko


Čl. 1
Zásady činnosti

1.1. Organizační řád Městského úřadu Blansko je zpracován na základě principů, vztahujících se:
a) k přímému řízení a další řídící a kontrolní činnosti,
b) k doplnění a úpravě vzájemných vazeb mezi odbory a samostatnými odděleními úřadu (dále také jen „útvary“), v závislosti na kompetencích a odpovědnostech,
c) k zajištění účinné spolupráce a kontroly mezi volenými a výkonnými orgány města,
d) ke stanovení účinného vnitřně propojeného systému finančního řízení,
e) k vymezení kompetencí, pravomocí a odpovědností za správu majetku ve vlastnictví města.

1.2. Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Městského úřadu Blansko (dále také jen „úřad“), dělbu práce mezi útvary úřadu, jejich vzájemné vztahy a vztahy k právnickým osobám a organizačním složkám, které zřizuje nebo zakládá město Blansko (dále také jen „město“).

1.3. Postavení a působnost úřadu v oblasti samostatné a přenesené působnosti upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“) a zvláštní zákony. Postup úřadu a jeho útvarů při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy upravuje zejména zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „správní řád“).

1.4. Vztahy úřadu k orgánům města upravuje zákon o obcích.

1.5. Úřad plní úkoly v oblasti samostatné působnosti a přenesené působnosti podle zákona o obcích.

1.6. V oblasti samostatné působnosti je úřad podřízen Radě města Blansko, pokud nejde o oblasti, které jsou vyhrazeny Zastupitelstvu města Blansko. V oblasti přenesené působnosti je úřad podřízen Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, není-li stanoveno zákonem jinak.

1.7. Úřad vykonává přenesenou působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákony, podle § 61 zákona o obcích v rozsahu základním, v rozsahu pověřeného obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

1.8. Po odborné stránce úřad usměrňuje právnické osoby a organizační složky, které zřídilo nebo založilo město, pokud zvláštní zákon, Rada města Blansko nebo Zastupitelstvo města Blansko nestanoví jinak.

1.9. Úřad pomáhá komisím zřízeným Radou města Blansko, výborům zřízeným Zastupitelstvem města Blansko a zvláštním orgánům zřízeným podle zvláštních zákonů v jejich činnosti. Zabezpečuje činnost komisí a výborů po materiální stránce.

1.10. Rada města Blansko stanoví počet zaměstnanců města, zařazených do Organizační struktury Městského úřadu Blansko (dále také jen „zaměstnanci“) – viz příloha č. 2 Organizační struktura Městského úřadu Blansko.

1.11. Tajemník Městského úřadu Blansko (dále také jen „tajemník MěÚ“) stanovuje dle potřeby počet zaměstnanců na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce v rámci schválených prostředků na ostatní osobní náklady.

1.12. Kompetenční spory vzniklé mezi útvary úřadu při zabezpečování pracovních úkolů řeší tajemník MěÚ.

1.13. Zaměstnanci zařazení do MěÚ Blansko se při plnění všech svých úkolů v samostatné i přenesené působnosti řídí rovněž zásadami obsaženými v dokumentu Vize Městského úřadu Blansko a v oblasti samostatné působnosti také Strategickým plánem rozvoje města na léta 20132023.

Čl. 2
Působnost úřadu

2.1. V oblasti samostatné působnosti:
• plní úkoly uložené Radou města Blansko a Zastupitelstvem města Blansko,
• pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.

2.2. V oblasti přenesené působnosti vykonává úřad ve stanoveném správním obvodu státní správu v rozsahu stanoveném v § 61 a následujících zákona o obcích a ve zvláštních zákonech, s výjimkou věcí, které patří do působnosti Rady města Blansko, komisí nebo zvláštních orgánů.

Čl. 3
Organizace a řízení úřadu

3.1. Úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník MěÚ a zaměstnanci města.

3.2. Starosta:
• stojí v čele úřadu,
• ze své činnosti je odpovědný Zastupitelstvu města Blansko,
• kontroluje činnost právnických osob a organizačních složek, které zřizuje nebo zakládá město,
• řídí Městskou policii Blansko a jedná jménem města v pracovněprávních vztazích zaměstnanců zařazených do struktury Městské policie Blansko,
• řídí činnost při plnění úkolů obrany a ochrany obyvatel v době mimořádné situace,
• odpovídá za včasné objednání auditu hospodaření města za uplynulý kalendářní rok,
• zajišťuje hospodaření města podle rozpisu rozpočtu na kalendářní rok,
• řídí dlouhodobý rozvoj města,
• je na základě rozhodnutí Rady města Blansko garantem stanovených útvarů úřadu,
• za podmínek stanovených občanským zákoníkem zaznamenává zůstavitelovu poslední vůli.

3.3. Místostarostové:
• v době nepřítomnosti starosty zastupují starostu v pořadí, stanoveném Zastupitelstvem města Blansko,
• ze své činnosti jsou odpovědní Zastupitelstvu města Blansko,
• plní některé úkoly starosty dle vzájemné dohody,
• jsou na základě rozhodnutí Rady města Blansko garanty stanovených útvarů úřadu.

3.4. Tajemník MěÚ:
• je zaměstnancem města,
• plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do městského úřadu,
• plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům města nezařazeným do městského úřadu,
• je odpovědný za plnění úkolů úřadu v samostatné i přenesené působnosti starostovi,
• plní podle pokynů starosty a ve spolupráci s garanty útvarů úřadu úkoly vyplývající z usnesení Zastupitelstva města Blansko a Rady města Blansko a další úkoly vyplývající z jeho pracovní náplně. Tyto úkoly plní prostřednictvím zaměstnanců a koordinuje jejich činnost,
• pověřuje zaměstnance vedením oddělení,
• vydává interní předpisy a směrnice úřadu, nevydává-li je Rada města Blansko,
• je na základě rozhodnutí Rady města Blansko garantem stanovených útvarů úřadu,
• v souladu s ustanovením § 15 správního řádu pověřuje na návrh vedoucího příslušného útvaru oprávněné úřední osoby z řad zaměstnanců úřadu k vedení řízení a provádění úkonů správního orgánu dle správního řádu; skutečnost, že zaměstnanec je tajemníkem MěÚ pověřenou oprávněnou úřední osobou, musí být vždy uvedena v popisu práce zaměstnance, a to včetně rozsahu tohoto pověření.

3.5. Garant útvaru dohlíží na jeho činnost. O rozdělení útvarů pod garanci vedení města (starosta, místostarostové, tajemník MěÚ) rozhoduje Rada města Blansko – viz příloha č. 3 Garanti útvarů Městského úřadu Blansko.

3.6. Útvary úřadu:
Úřad se člení na útvary, které se nazývají odbory a oddělení. Útvary plní úkoly v oblasti samostatné a přenesené působnosti, kterými je pověří Rada města Blansko nebo které vyplývají z příslušných právních předpisů.
Odbory a samostatná oddělení úřadu:
1. Oddělení sekretariát starosty (SEKR)
2. Kontrolní oddělení (KO)
3. Právní a personální oddělení (PRAV)
4. Odbor vnějších vztahů (OVV)
5. Odbor vnitřních věcí (VNV)
6. Odbor hospodářské správy (OHS)
7. Odbor finanční (FIN)
8. Odbor sociálních věcí (SOC)
9. Odbor stavební úřad (SÚ)
10. Odbor životního prostředí (ŽP)
11. Odbor Obecní živnostenský úřad (ObŽÚ)
12. Odbor správy a rozvoje města (SRM)
13. Městská policie Blansko (MP) – je odborem úřadu

Čl. 4
Vedoucí zaměstnanci úřadu

4.1. Vedoucími zaměstnanci úřadu jsou tajemník MěÚ, vedoucí odborů úřadu a vedoucí oddělení úřadu.

4.2. Plní úkoly uložené jim Zastupitelstvem města Blansko, Radou města Blansko, starostou, místostarosty, tajemníkem MěÚ.

4.3. Vedoucí odboru je povinen se účastnit zasedání Zastupitelstva města Blansko a na pozvání vedení města se účastnit schůzí Rady města Blansko, sledovat zápisy z jednání a usnesení těchto orgánů.

4.4. V rozsahu své působnosti stanovují konkrétní úkoly a přijímají opatření k jejich plnění.

4.5. V rozsahu své působnosti odborně metodicky usměrňují právnické osoby a organizační složky, které zřizuje nebo zakládá město.

4.6. Vymezují práva, povinnosti a odpovědnost podřízených zaměstnanců a vyjadřují je v popisech práce. U nově přijatých zaměstnanců předkládají popis práce tajemníkovi MěÚ, resp. starostovi, vždy nejpozději v den nástupu do práce. Předkládají tajemníkovi MěÚ návrhy na pověření úředních osob z řad zaměstnanců k vedení řízení a provádění úkonů dle správního řádu.

4.7. Zajišťují řádné hospodaření se svěřenými finančními prostředky a s materiálně technickými prostředky.

4.8. Zajišťují úkoly související podle zvláštních předpisů s krizovým řízením, obranou státu a ochranou utajovaných informací.

4.9. Zajišťují a kontrolují dodržování všech právních předpisů a vnitřních norem v rozsahu své působnosti.

4.10. Zajišťují vzájemnou součinnost mezi útvary úřadu.

4.11. Pečují o zvyšování odborné úrovně podřízených zaměstnanců.

4.12. Navrhují tajemníkovi MěÚ, resp. starostovi, platové zařazení a mimořádné odměny podřízených zaměstnanců v souladu s platnými předpisy.

4.13. Vedou podřízené zaměstnance k dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně.

4.14. Zajišťují aktualizaci internetových stránek www.blansko.cz ve svěřené oblasti působnosti.

4.15. Připravují podklady pro informování veřejnosti na svěřeném úseku.

Čl. 5
Základní povinnosti zaměstnanců

5.1. Zaměstnanci jsou povinni dodržovat ustanovení organizačního řádu a vnitřních předpisů.

5.2. Zaměstnanci jsou povinni při jednání s občany dodržovat zásady společenského, profesionálního a korektního jednání.

5.3. Zaměstnanci jsou povinni dodržovat lhůty ve správním řízení.

5.4. Další povinnosti zaměstnanců jsou stanoveny zejména zákoníkem práce a pracovním řádem.

Čl. 6
Zastupování zaměstnanců

6.1. Tajemník MěÚ a ředitel Městské policie Blansko se souhlasem starosty a vedoucí odboru a vedoucí samostatného oddělení úřadu se souhlasem tajemníka určuje svého zástupce a vymezuje rozsah zastupovaných činností.

6.2. Zastupovaný a zástupce jsou povinni se při předávání funkce vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon funkce.

6.3. Zastupovaný si může vyhradit právo rozhodnutí o zvlášť důležitých otázkách, případně pozastavit opatření svého zástupce.

Čl. 7
Předávání funkce

7.1. O trvalém a zpravidla i krátkodobém předání funkcí se provede písemný zápis, který bude uložen u vedoucího odboru úřadu nebo vedoucího samostatného oddělení úřadu. Má-li předávací proces návaznost na odpovědnost za svěřené hodnoty, provede se zároveň mimořádná inventarizace svěřeného majetku.

7.2. Obsahem písemného zápisu o předání funkce bude zejména:
• stav přidělených úkolů a požadovaných činností podle organizačního řádu,
• stav a úroveň rozpracovaných úkolů,
• seznam předávané dokumentace,
• seznam předávaného inventáře.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

8.1. Nedílnou součástí Organizačního řádu Městského úřadu Blansko jsou přílohy:
• č. 1 Náplň práce útvarů Městského úřadu Blansko,
• č. 2 Organizační struktura Městského úřadu Blansko,
• č. 3 Garanti útvarů Městského úřadu Blansko.

8.2. Tento Organizační řád Městského úřadu Blansko v plném rozsahu nahrazuje Organizační řád Městského úřadu Blansko účinný ode dne 01.01.2018, včetně všech dodatků.

8.3. Tento Organizační řád Městského úřadu Blansko schválila Rada města Blansko na své 37. schůzi dne 19.05.2020 usnesením č. 46.

8.4. Tento Organizační řád Městského úřadu nabývá účinnosti dne 01.08.2020.

V Blansku dne 20.05.2020

Ing. Jiří Crha
starosta města Blansko

Ing. Josef Kupčík
tajemník MěÚ Blansko


Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Blansko

Náplň práce útvarů Městského úřadu Blansko

I. Úvod

Útvary úřadu (odbory, oddělení), zřízené Radou města Blansko, plní úkoly v oblasti samostatné a přenesené působnosti. Rozsah pravomocí a odpovědností jednotlivých zaměstnanců města Blansko je stanoven v popisech práce, které vycházejí z Organizačního řádu Městského úřadu Blansko.

II. Náplň práce útvarů úřadu

1. Oddělení sekretariát starosty (zkratka SEKR)

1.1. Organizačně je řízeno tajemníkem MěÚ.
1.2. Plní úkoly uložené starostou, místostarosty a tajemníkem MěÚ a zajišťuje provoz a administrativní agendu jejich kanceláří.
1.3. Spolupracuje s oddělením PRAV na vedení personální agendy.
1.4. Pořizuje veškeré zápisy z jednání Zastupitelstva města Blansko a Rady města Blansko, zajišťuje jejich archivaci, soustřeďuje a připravuje písemné materiály pro zasedání těchto orgánů, vede evidenci úkolů uložených těmito orgány.
1.5. Kontroluje aktuálnost údajů na internetových stránkách města www.blansko.cz.
1.6. Vede ústřední evidenci petic a stížností, kontroluje jejich vyřizování.
1.7. Vede evidenci interních předpisů.
1.8. Vede evidenci obecně závazných předpisů vydávaných městem.
1.9. Vypracovává výpisy z evidence přestupků na žádost policie, soudu a orgánů veřejné správy.

2. Kontrolní oddělení (zkratka KO)

2.1. Organizačně je řízeno tajemníkem MěÚ.
2.2. Kontroluje hospodaření města.
2.3. Zajišťuje výkon interního auditu.
2.4. Organizačně spolupracuje s vedením Nemocnice Blansko a Dozorčí radou Nemocnice Blansko.
2.5. Kontroluje hospodaření právnických osob zřízených a založených městem.
2.6. Vykonává veřejnosprávní kontrolu u žadatelů nebo u příjemců finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu města.
2.7. Provádí kontroly a audity nad rámec ročních plánovaných kontrol a auditů na základě pokynů vedení města.
2.8. Zajišťuje realizaci zákonné úpravy kontrolní činnosti do činnosti úřadu.
2.9. Zajišťuje výkon agendy manažera jakosti MěÚ Blansko.
2.10. Koordinuje zavádění a udržování modelů řízení kvality na úřadě.
2.11. Zabezpečuje činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blansko.

3. Právní a personální oddělení (zkratka PRAV)

3.1. Organizačně je řízeno tajemníkem MěÚ.

Úsek právní
3.2. Poskytuje právní služby starostovi, místostarostům a tajemníkovi MěÚ související s výkonem působnosti města vyplývající z právních předpisů.
3.3. Je konzultačním útvarem pro právní problematiku spojenou s agendami přidělenými tímto organizačním řádem ostatním odborům MěÚ.
3.4. Kontroluje po právní stránce smlouvy, které město uzavírá.
3.5. Zastupuje město před soudy, připravuje žaloby a další písemnosti v rámci styku se soudy.
3.6. Vypracovává výpisy z evidence přestupků na žádost policie, soudu a orgánů veřejné správy.
3.7. Soudně vymáhá pohledávky města, včetně škod způsobených na majetku města.
3.8. Vede evidenci dražebních vyhlášek.
3.9. Projednává přestupky podle zákona o některých přestupcích, podle zákona o obcích a podle jiných právních předpisů, k jejichž projednání není příslušný jiný útvar úřadu.
3.10. Zapisuje údaje do evidence přestupků s výjimkou přestupků, které zapisuje Městská policie Blansko, vede námitkové řízení proti údajům v evidenci přestupků, které oddělení PRAV zapsalo.
3.11. Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu.
3.12. Odpovídá za metodiku poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3.13. Na základě podkladů poskytnutých jednotlivými odbory MěÚ zabezpečuje plnění informační povinnosti o veřejných podporách poskytnutých v předchozím kalendářním roce v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.
3.14. Dohlíží na výkon přenesené působnosti MěÚ ve všech oblastech.
3.15. Zabezpečuje činnost Komise k projednávání přestupků města Blansko.

Úsek personální a mzdový (zkratka MZDY)
3.16. Zpracovává platy zaměstnanců a odměny členů Zastupitelstva města Blansko a s tím související agendu.
3.17. Vede personální agendu zaměstnanců.
3.18. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Blansko zpracovává peněžní plnění poskytovaná fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce a s tím související agendu.
3.19. Kontroluje čerpání stanovených limitů počtu zaměstnanců a mzdových prostředků včetně ostatních osobních výdajů a zajišťuje související výkaznictví.
3.20. V souladu s platnými právními předpisy plní povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele:
• v oblasti daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti,
• v oblasti sociálního zabezpečení, nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění,
• v oblasti plnění povinností vůči Úřadu práce ČR.
3.21. Je podpůrným (zapisujícím) orgánem za město Blansko dle zákona o střetu zájmů a plní veškeré povinnosti s tím související.

4. Odbor vnějších vztahů (zkratka OVV)

4.1. Vedoucí odboru plní funkci tiskového mluvčího města Blansko.
4.2. Navrhuje a realizuje opatření ke zlepšení komunikace s veřejností a mediálního obrazu města.
4.3. Po obsahové stránce zabezpečuje provoz internetových stránek www.blanensko.cz, www.blansko.eu a facebookového profilu města.
4.4. Podílí se na organizaci akcí pořádaných městem, zajišťuje jejich publicitu.
4.5. Úzce spolupracuje s právnickými osobami založenými a zřízenými městem při propagaci jejich aktivit.
4.6. Vytváří a realizuje projekty a programy informování a prezentace činnosti města ve vztahu k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům.
4.7. Připravuje a realizuje informační kampaně s cílem zlepšení informovanosti veřejnosti a celkového mediálního obrazu města.
4.8. Zajišťuje tvorbu a redakci Zpravodaje města Blanska.
4.9. Po organizační a obsahové stránce zabezpečuje provoz městského televizního vysílání.
4.10. Zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu města Blansko a dohlíží na jeho správné používání jednotlivými útvary MěÚ.
4.11. Zajišťuje agendu Mobilního rozhlasu.

Úsek tiskový
4.12. Ve spolupráci s webmasterem zabezpečuje a koordinuje aktuálnost obsahu stránek www.blansko.cz.
4.13. Připravuje podklady a organizuje tiskové konference.
4.14. Spolupracuje s médii.
4.15. Podílí se na tvorbě obsahu internetových stránek města www.blansko.cz.
4.16. Pro zkvalitnění fungování MěÚ Blansko zjišťuje a vyhodnocuje formou dotazníkových šetření názory veřejnosti na jeho činnost. Výstupy šetření po dohodě s vedením města zveřejňuje.

Oddělení propagace a cestovního ruchu
4.17. Tvoří projekty pro zatraktivnění města Blansko a regionu pro turisty.
4.18. Zpracovává plány a koncepční dokumenty v oblasti propagace města a cestovního ruchu.
4.19. Vytváří propagační materiály města.
4.20. Provozuje informační kancelář BLANKA.
4.21. Poskytuje komplexní informační služby veřejnosti.
4.22. Vede databázi turistických informací o městě a okolí.
4.23. Zabezpečuje předprodej vstupenek na kulturní a jiné akce.
4.24. Poskytuje provizní a doplňkové služby, prodej zboží; rozhoduje o přijetí zboží do prodeje včetně přípravy a podpisu příslušných smluv o zprostředkování prodeje.
4.25. Zabezpečuje provoz internetového koutku pro veřejnost.
4.26. Spolupracuje s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, okolními obcemi a dalšími subjekty v oblasti cestovního ruchu.
4.27. Zajišťuje prezentace města na výstavách a akcích v oblasti cestovního ruchu.
4.28. Zajišťuje celkovou propagaci města v oblasti cestovního ruchu.
4.29. Sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti.
4.30. Zabezpečuje dotační řízení v oblasti své působnosti, zajišťuje podklady a administraci dotačních řízení.
4.31. Zabezpečuje zahraniční styky města.
4.32. Zajišťuje překladatelské a tlumočnické práce pro potřeby města.
4.33. Zabezpečuje činnost komise pro zahraniční styky.
4.34. Zabezpečuje činnost komise pro podporu cestovního ruchu a životního prostředí.
4.35. Zajišťuje agendu vyřizování souhlasu s užíváním loga města jinými subjekty.

5. Odbor vnitřních věcí (zkratka VNV)

Oddělení správní (zkratka OS)
5.1. Zajišťuje výkon státní správy na úseku matriční agendy.
5.2. Zajišťuje výkon státní správy na úseku evidence obyvatel a vypracovává z ní vyplývající statistické údaje.
5.3. Zjišťuje údaje občanů města pro ocenění významných životních událostí.
5.4. Provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu.
5.5. Zajišťuje výkon státní správy na úseku občanských průkazů.
5.6. Zajišťuje výkon státní správy na úseku cestovních dokladů.
5.7. Spolupracuje s odborem OHS při zajištění sčítání lidu a voleb.
5.8. Vykonává činnost kontaktního místa veřejné správy Czech POINT, na požádání z něj vydává ověřené výstupy.
5.9. Provádí prvotní identifikaci klienta podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
5.10. Zabezpečuje pohřeb na náklady obce v případech, kdy není jiný vypravovatel pohřbu, včetně refundace vynaložených nákladů.
5.11. Vybírá správní poplatky v oblasti své působnosti.
5.12. Řeší přestupky v oblasti své působnosti příkazem na místě.
5.13. Zabezpečuje činnost komise pro občanské záležitosti.
5.14. Sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti.

Oddělení dopravně správních agend (zkratka DSA)
5.15. Zajišťuje výkon funkce dopravního úřadu podle zákona o silniční dopravě (taxislužba, městská hromadná doprava).
5.16. Zajišťuje výkon státní správy v rozsahu zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
5.17. Projednává přestupky na úseku zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
5.18. Zajišťuje výkon státní správy v rozsahu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zejména registr vozidel, schvalování technické způsobilosti vozidel a podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích a činností na úseku stanice měření emisí).
5.19. Zajišťuje výkon státní správy v rozsahu zákona o silničním provozu (zejména registr řidičů, řidičské oprávnění, řidičské průkazy, paměťové karty řidiče, zdravotní způsobilost, projednávání a evidence přestupků a bodové hodnocení).
5.20. Provádí státní odborný dozor na daných úsecích.
5.21. Projednává přestupky v rozsahu činností oddělení dopravně správních agend.
5.22. Koordinuje činnost na úseku bezpečnosti silničního provozu, zabezpečuje činnost aktivu BESIP a zajišťuje dopravní výchovu na dětském dopravním hřišti.
5.23. Sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti.

6. Odbor hospodářské správy (zkratka OHS)

6.1. Zajišťuje referenda a volby.
6.2. Organizuje a materiálně zajišťuje zasedání volených orgánů.
6.3. Zajišťuje výkon státní správy podle zákona o právu shromažďovacím.
6.4. Zajišťuje a sleduje oblast BOZP a PO.
6.5. Zajišťuje agendu vyřizování souhlasu s užíváním znaku města jinými subjekty.
6.6. Sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti.
6.7. Zabezpečuje dotační řízení v oblasti své působnosti, zajišťuje podklady a administraci  dotačních řízení.
6.8. Metodicky vede a materiálně zabezpečuje jednotky sboru dobrovolných hasičů částí města.
6.9. Zajišťuje vedení agendy pracovních úrazů zaměstnanců.
6.10. Spolupracuje s ČSÚ při provádění statistických zjišťování a sčítání lidu.
6.11. Ukládá sbírky zákonů.

Oddělení hospodářské správy
6.12. Zpracovává a expeduje vnitřní a vnější poštovní zásilky včetně datových zpráv a zajišťuje chod e-podatelny.
6.13. Zajišťuje spisovou službu úřadu, vede hlavní spisovnu úřadu, zajišťuje skartační řízení včetně skartace dokumentů.
6.14. Zajišťuje chod úřadu, vede sklad materiálu a čisticích prostředků.
6.15. Provozuje vozový park a zajišťuje jeho údržbu.
6.16. Zabezpečuje evidenci a vykazování jízd služebních vozidel.
6.17. Vede agendu stravenek, cestovních příkazů, razítek a úředních razítek.
6.18. Přijímá hlášení občanů o ztrátách a nálezech, eviduje je a s nálezy nakládá dle platných předpisů.
6.19. Zajišťuje úklid budov úřadu.
6.20. Zajišťuje informační službu pro veřejnost.
6.21. Zajišťuje zveřejňování listin na úřední desce.
6.22. Vykonává činnost kontaktního místa veřejné správy Czech POINT, na požádání z něj vydává ověřené výstupy.
6.23. Zajišťuje věci movité i nemovité v případě úmrtí osamělého občana města Blansko včetně pořízení úřední uzávěry (zapečetění) a zabezpečení proti neoprávněnému vniknutí, úschovy klíčů do doby provedení notářských úkonů a případného předání agendy ÚZSVM.

Oddělení informatiky
6.24. Zajišťuje provoz a údržbu informačních a telefonních systémů.
6.25. Zajišťuje provoz kopírovací techniky a její údržbu.
6.26. Zajišťuje oblast eGovernmentu.

Oddělení krizového řízení
6.27. Zabezpečuje činnosti bezpečnostní rady a krizového štábu a jejich součinnost s Bezpečnostní radou a Krizovým štábem Jihomoravského kraje.
6.28. Organizačně zajišťuje fungování pracoviště krizového řízení.
6.29. Podílí se na zpracování krizového plánu.
6.30. Zpracovává dokumentaci pro činnost orgánů krizového řízení města.
6.31. Koordinuje činnost úřadu při vyhlášení krizových stavů.
6.32. Připravuje a koordinuje režimová opatření pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností při vzniku krizové situace.
6.33. Podílí se na zajištění připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací, včetně provádění kontrolní činnosti.
6.34. Připravuje a koordinuje opatření v oblasti ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti za krizových situací ve spolupráci s Policií ČR.
6.35. Podílí se v rámci integrovaného záchranného systému na zajištění připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. Vede evidenci vnějších havarijních plánů.
6.36. Zabezpečuje úkoly v oblasti zajišťování obrany ČR.
6.37. Zajišťuje výkon státní správy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy.
6.38. Zabezpečuje úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací.
6.39. Podílí se na finančním zabezpečení přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací.
6.40. Při řešení mimořádných situací rozhoduje o výpůjčce vysoušecích zařízení včetně přípravy a podpisu příslušných smluv. 
6.41. Organizačně zajišťuje vzdělávání a školení zaměstnanců.
6.42. Dohlíží na dodržování Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) v rámci MěÚ Blansko a plní úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů podle tohoto nařízení.
6.43. Provádí registraci agend v základních registrech.

Středisko veřejně prospěšných prací
6.44. Zajišťuje drobné opravy a údržbu budov v majetku města.
6.45. Zabezpečuje výkon veřejně prospěšných prací.
6.46. Plní funkci hrázného na přehradách Palava I a Palava II.

7. Odbor finanční (zkratka FIN)

7.1. Zpracovává rozpočet a závěrečný účet města.
7.2. Zpracovává rozpočtová opatření a přesuny v rámci jednotlivých paragrafů platné rozpočtové skladby na základě požadavků odborů pro jednání orgánů města a zajišťuje jejich promítnutí, včetně změn rozpisů rozpočtu, do účetnictví. Vede evidenci rozpočtových opatření.
7.3. Zajišťuje metodiku k DPH.
7.4. Metodicky řídí evidenci smluv prostřednictvím SW GINIS.
7.5. Zabezpečuje dotační řízení v oblasti své působnosti, zajišťuje podklady a administraci dotačních řízení.

Oddělení plateb, poplatků a rozpočtu
7.6. Sestavuje návrh rozpočtu města a střednědobý výhled rozpočtu, zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu a kontrolu jeho čerpání.
7.7. Zajišťuje zveřejnění návrhu rozpočtu, schváleného rozpočtu, návrhu střednědobého výhledu rozpočtu, schváleného střednědobého výhledu rozpočtu a schválených rozpočtových opatření v souladu se zvláštními právními předpisy.
7.8. Zajišťuje výběrová řízení na přijetí úvěrů a zajišťuje jejich splátky.
7.9. Ve spolupráci s odbornou firmou zajišťuje zhodnocování volných finančních prostředků města.
7.10. Zajišťuje uzavírání smluv s peněžními ústavy.
7.11. Provozuje hlavní pokladny úřadu.
7.12. Zajišťuje přihlášení pohledávek města vzniklých z hlavní činnosti města do insolvenčního řízení.
7.13. Zajišťuje přihlášení pohledávek města do dědického řízení.
7.14. Vymáhá pohledávky místních poplatků, sankčních plateb (pokut), náklady řízení, které jsou příjmem rozpočtu města.
7.15. Ve spolupráci s makléřskou firmou sjednává pojištění majetku města, zajišťuje likvidaci pojistných událostí.
7.16. Zajišťuje příkazové bloky pro jednotlivé odbory, vede jejich evidenci a vyúčtování.
7.17. Zajišťuje výkon správy místního poplatku ze psů.
7.18. Zajišťuje výkon správy místního poplatku z pobytu.
7.19. Zajišťuje výkon správy místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
7.20. Spolupracuje s příspěvkovými organizacemi města při sestavování návrhů rozpočtů a střednědobého výhledu rozpočtu a provádí kontrolu výkaznictví příspěvkových organizací města a společností založených městem.
7.21. Kontroluje finanční hospodaření „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí (především dodržování zákona o obcích a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) a sleduje změny v jeho základních dokumentech.
7.22. Sleduje dotační politiku z prostředků Evropské unie.
7.23. Sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti.
7.24. Zabezpečuje činnost Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Oddělení účetnictví
7.25. Vede účetnictví za hlavní a hospodářskou činnost města, zabezpečuje hospodaření podle schváleného rozpočtu a kontrolu jeho čerpání. Zajišťuje účetní metodiku města.
7.26. Vede účetnictví fondů zřízených městem.
7.27. Zpracovává účetní a finanční výkazy a zajišťuje jejich předání do centrálního systému účetních informací státu.
7.28. Sestavuje účetní závěrku města a předává výkaz o schválení účetní závěrky do centrálního systému účetních informací státu.
7.29. Zajišťuje přezkoumání hospodaření města.
7.30. Zapracovává rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu na základě požadavků odborů do účetnictví a vede evidenci rozpočtových opatření.
7.31. Zabezpečuje platební styk s peněžními ústavy.
7.32. Vede evidenci nájmů za pozemky a nebytové prostory, v hlavní činnosti.
7.33. Vede evidenci faktur.
7.34. Vede evidenci majetku města, spolupracuje s likvidační a škodní komisí města.
7.35. Vede účetní evidenci cenných papírů (finančního majetku).
7.36. Zpracovává pokyny k provedení inventarizace majetku a závazků, koordinuje práce na účetní závěrce a inventarizaci majetku a závazků města, zpracovává inventarizační zprávu z provedených inventarizací.
7.37. Poskytuje příspěvkovým organizacím města metodiku v oblasti účetnictví   rozpočtu.
7.38. Dle požadavků ostatních odborů poskytuje podklady pro odsouhlasení pohledávek
a závazků, příjmů a výdajů.
7.39. V rámci vedení účetnictví hospodářské činnosti  přebírá podklady pro účtování a spolupracuje s odborem SRM  při kontrole stavů pohledávek a závazků vzniklých v hospodářské činnosti. 
7.40. Zpracovává daňová přiznání k DPH, kontrolní hlášení k DPH a přiznání k dani z příjmu právnických osob za město.
7.41. Podílí se na zpracování statistických výkazů za město.
7.42. Dle podkladů z jednotlivých odborů účtuje o informacích potřebných pro vyplnění výkazu Pomocný analytický přehled a o skutečnostech týkajících se konsolidačního celku státu.
7.43. Koordinuje zpracování finančního vypořádání se státním rozpočtem a finančního vypořádání s Jihomoravským krajem, spolupracuje s odbory při vyúčtování dotací.
7.44. Kontroluje správnost účetních zápisů v pokladnách města.
7.45. Zajišťuje zákonné náležitosti pro konání veřejných sbírek na území města a jejich evidenci.

8. Odbor sociálních věcí (zkratka SOC)

8.1. Poskytuje občanům odbornou pomoc v tíživých životních situacích.
8.2. Poskytuje občanům základní sociální poradenství přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
8.3. Spolupracuje s úřadem práce, správami sociálního zabezpečení, Policií ČR, nemocnicemi, soudy, školami a dalšími orgány a organizacemi v oblasti své působnosti.
8.4. Podílí se na provozu autoparku u vozidla odboru SOC a pečovatelské služby.
8.5. Zajišťuje statistickou evidenci a výkaznictví v oblasti své působnosti.
8.6. Zajišťuje metodickou, konzultační a poradenskou činnost v oblasti své působnosti.
8.7. Sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti.
8.8. Zabezpečuje dotační řízení v oblasti své působnosti, zajišťuje podklady a administraci dotačních řízení.
8.9. Vede evidenci distribuce euroklíčů.
8.10. Rozhoduje o výpůjčce vozidla pro pečovatelskou službu včetně přípravy a podpisu příslušných smluv.
8.11. Projednává přestupky dle platných předpisů v rozsahu své působnosti.
8.12. V přenesené působnosti vydává zvláštní označení vozidel přepravujících zdravotně postižené občany, vede evidenci o vydaných zvláštních označeních, shromažďuje poškozená zvláštní označení a zabezpečuje jejich znehodnocení.
8.13. Zastupuje osoby při uzavírání smluv o poskytnutí sociální služby v případech, kdy osoba není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka.

Oddělení sociální pomoci
8.14. Zajišťuje výkon státní správy na úseku pomoci v hmotné nouzi podle zvláštních zákonů a v souvislosti s výkonem sociální práce vede standardizované záznamy sociálního pracovníka.
8.15. Zajišťuje spolupráci a koordinaci činností v rámci inter a multidisciplinární spolupráce zahájené a realizované v zájmu řešení nepříznivé sociální situace osob, skupin, komunit.
8.16. Zajišťuje výkon státní správy na úseku sociální péče o občany umístěné ve zdravotnickém zařízení v souladu se zvláštními zákony.
8.17. Rozhoduje o stanovení výše úhrady za stravu a péči u dětí umístěných do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření.
8.18. Realizuje činnosti sociální práce ve prospěch osob v nepříznivé sociální situaci nebo takovou situací ohrožených, včetně realizace činností ve prospěch osob či skupin v krizových situacích a poskytování krizové intervence.
8.19. Rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, dohlíží, jak ustanovený zvláštní příjemce plní své povinnosti, neplní-li své povinnosti, rozhodne o ustanovení jiného příjemce.
8.20. Zajišťuje výkon funkce opatrovníka osob, u kterých je omezena svéprávnost.
8.21. Zajišťuje výkon funkce sociálního kurátora.
8.22. Zajišťuje výkon státní správy na úseku návykových látek dle zvláštního zákona.
8.23. Plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti.
8.24. Vede evidenci žadatelů o nájem sociálního bytu, u žadatelů provádí šetření sociálních poměrů.

Oddělení sociálně právní ochrany dětí
8.25. Zajišťuje sociálně právní ochranu dětí v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.
8.26. Zajišťuje výkon státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí v souladu se zvláštními zákony.
8.27. Vykonává funkce opatrovníka a poručníka dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
8.28. Vykonává funkci opatrovníka u žadatele o udělení azylu u osoby mladší 18 let dle zákona o azylu.
8.29. Zajišťuje sociálně právní ochranu dětí na úseku náhradní rodinné péče.
8.30. Vykonává poradenskou činnost a poskytuje pomoc rodičům a osobám odpovědným za výchovu nezletilého dítěte při praktickém výkonu rodičovské odpovědnosti.
8.31. Vyhledává děti, jejichž rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za jejich výchovu, neplní své povinnosti uložené zákonem, případně výchovu dětí ohrožují nebo narušují.
8.32. Pravidelně sleduje vývoj v rodinách s dětmi, u nichž jsou uložena výchovná opatření.
8.33. Sleduje dodržování práv dítěte v zařízení pro výkon ústavní péče, zda trvají i nadále důvody umístění dítěte a jak se vyvíjejí vztahy s rodiči a sourozenci.
8.34. Sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do péče jiné fyzické osoby než rodiče.
8.35. Zpracovává návrh dohody o výkonu pěstounské péče a sleduje jejich naplňování.
8.36. Podílí se na zabezpečování součinnosti s Okresním soudem v Blansku, Policií ČR a zdravotnickými zařízeními tak, aby v zájmu dítěte, které se ocitne v krizové situaci, byla nepřetržitě zabezpečena realizace okamžité pomoci kompetentních orgánů.
8.37. Řídí se standardy kvality sociálně právní ochrany dětí.
8.38. Zabezpečuje činnost komise pro sociálně právní ochranu dětí.

Oddělení sociálních služeb
8.39. V rámci samostatné působnosti obce zajišťuje činnosti na úseku sociálních služeb v souladu se zákonem o obcích a zvláštními zákony.
8.40. Zajišťuje výkon státní správy na úseku sociálních služeb dle zvláštního zákona.
8.41. V souladu se zákonem o obcích a zvláštními zákony zpracovává podklady a smlouvy pro poskytnutí finanční podpory k financování běžných neinvestičních výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným Komunitním plánem sociálních služeb a Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji.
8.42. Sleduje úroveň poskytovaných sociálních služeb, kontroluje hospodaření v souvislosti s poskytnutou finanční podporou, vyžaduje  vyúčtování finančních prostředků  a jejich vrácení v případě využití v rozporu s účelem, na který byly poskytnuty.
8.43. Ve spolupráci s obcemi a poskytovateli sociálních služeb zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob a zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb.
8.44. Spolupracuje s dalšími obcemi a poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, případně zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem sociálních služeb a osobou. Spolupracuje s Jihomoravským krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje, za tím účelem sděluje kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob.
8.45. Zpracovává komunitní a akční plán sociálních služeb na svém území a provádí pravidelné aktualizace, spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích.
8.46. Plní povinnosti poskytovatele sociálních služeb dle zvláštního zákona.
8.47. Zajišťuje pečovatelskou službu, která pomáhá v nepříznivé životní situací seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám s chronickým onemocněním a rodinám s dětmi.
8.48. Vede evidenci žadatelů o nájem bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou a evidenci žadatelů o bezbariérový byt, u žadatelů provádí šetření sociálních poměrů.
8.49. Vydává doporučení na uzavření a ukončení nájemní smlouvy v bytě zvláštního určení, který byl zřízen ze státních prostředků nebo přispěl-li stát na jeho zřízení.
8.50. Koordinuje spolupráci státních i nestátních organizací na úseku sociálních služeb na území města.
8.51. Koordinuje aktivity v oblasti rodinné politiky na území města.
8.52. Sleduje a zpracovává dotační tituly a granty v oblasti své působnosti.
8.53. Zabezpečuje činnost komise sociální a zdravotní.

Oddělení Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
8.54. Poskytuje odborné sociální poradenství dětem, dospělým, jednotlivcům, párům a skupinám v souladu se standardy kvality poskytování sociální služby.
8.55. Zajišťuje psychoterapeutická sezení v rámci individuální, párové, rodinné a skupinové terapie.
8.56. Provádí odborná psychologická vyšetření zejména v problematice rozvodové a porozvodové, svěření dětí do výchovy, náhradní rodinné péče, aj.

9. Odbor stavební úřad (zkratka SÚ)

9.1. Plní úkoly stavebního úřadu podle obecně závazných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
9.2. Je vyvlastňovacím úřadem podle zákona o vyvlastnění.
9.3. Je silničním správním úřadem podle zákona o pozemních komunikacích.
9.4. Zajišťuje geografické informační systémy (GIS) pro město a správní obvod.
9.5. Zajišťuje výkon státní správy v oblasti kultury a státní památkové péče.
9.6. Projednává přestupky dle platných předpisů v rozsahu své působnosti.
9.7. Sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti.

Oddělení administrativy
9.8. Zajišťuje funkci podatelny a pobočkové pokladny odboru.
9.9. Zajišťuje administrativní agendu odboru.
9.10. Provádí archivaci spisových materiálů odboru.
9.11. Zapisuje referenční údaje o stavebních objektech do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).
9.12. Vykonává činnost kontaktního místa veřejné správy Czech POINT, na požádání z něj vydává výpisy z katastru nemovitostí.

Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje
Úsek územního plánování
9.13. Zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování ve správním území vymezeném zvláštním právním předpisem.
9.14. Zajišťuje koncepční činnost v rámci platného územního plánu města v součinnosti s ostatními odbory úřadu.
9.15. Koriguje řešení dílčích lokalit města (v rámci koncepčních studií) a vyhodnocuje zpracované studie.
9.16. Vyjadřuje se z pohledu platné územně plánovací dokumentace k pronájmům a k prodeji pozemků města Blansko.
9.17. Plní funkci městského architekta.

Úsek GIS
9.18. Zajišťuje územně technické podklady (ÚTP) pro geografické informační systémy (GIS) pro město a správní obvod obce s rozšířenou působností.
9.19. Poskytuje informace týkající se digitálních podkladů pro územní plánování, např. účelové katastrální mapy, územní plány obcí, územně analytické podklady.
9.20. Vytváří interní i veřejně přístupné mapové služby.
9.21. Zpracovává územně analytické podklady a jejich aktualizace.

Úsek památkové péče
9.22. Zajišťuje výkon státní správy pro památky registrované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky (ÚSKP ČR).
9.23. Poskytuje poradenství pro získání dotací k obnově památek a dále poradenství ohledně místních kulturních památek a historických objektů.

 

Oddělení stavebního řádu
9.24. Zajišťuje výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu ve správním území vymezeném zvláštním právním předpisem.
9.25. V souladu s platnými právními předpisy vydává rozhodnutí o číslování budov.
9.26. Rozhoduje o vyvlastnění.
9.27. Zajišťuje kontrolu standardů bydlení jiného než obytného prostoru, stavby pro individuální či rodinnou rekreaci podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi.
9.28. Vykonává další činnosti stavebního úřadu dle stavebního zákona.

Oddělení silničního hospodářství
9.29. Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním území vymezeném zvláštním právním předpisem.
9.30. Vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním území vymezeném zvláštním právním předpisem.
9.31. Stanovuje dopravní značení silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním území vymezeném zvláštním právním předpisem.

10. Odbor životního prostředí (zkratka ŽP)

10.1. Zajišťuje činnosti v samostatné působnosti města v oblasti životního prostředí, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, veřejné zeleně, vodního a lesního hospodářství, veterinární a rostlinolékařské péče vyjma oblastí, které zajišťuje odbor SRM.
10.2. Zabezpečuje činnost povodňových komisí města i obce s rozšířenou působností.
10.3. Podílí se na řešení mimořádných událostí a krizových situací.
10.4. Vydává koordinované stanovisko v rámci své působnosti.
10.5. Zabezpečuje ekologickou výchovu, informační servis a environmentální vzdělávání pro veřejnost, úřady a obce územního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko, zajišťuje poradenskou a odbornou činnost ve vztahu k životnímu prostředí, iniciuje vzdělávací akce a jiné aktivity, spolupracuje s jinými regiony při koordinaci aktivit v oblasti ekologické osvěty.
10.6. Projednává přestupky dle platných předpisů v rozsahu své působnosti.
10.7. Sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti.
10.8. Deleguje svého zástupce do komise pro podporu cestovního ruchu a životního prostředí.

Oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší
10.9. Zajišťuje výkon státní správy na úseku vodního hospodářství a geologie.
10.10. Zajišťuje výkon státní správy na úseku zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
10.11. Zajišťuje výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství.
10.12. Zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší.
10.13. Zajišťuje správu toků majících vztah k majetku města, sedimentačních a požárních nádrží.
10.14. Zajišťuje správu retenčních nádrží Palava I a Palava II.
10.15. V samostatné působnosti zastupuje město ve správních řízeních dle vodního zákona nerozvojového charakteru (např. domovní ČOV, areálové lapače olejů, odlučovače ropných látek, neoprávněné vypouštění odpadních vod a další).
10.16. Zajišťuje zpracování povodňových plánů pro územní obvod obce s rozšířenou působností Blansko.
10.17. Spolupracuje s odborem SRM na zpracování plánu odpadového hospodářství. 

Oddělení lesního hospodářství, ochrany přírody a zemědělství
10.18. Zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny.
10.19. Zajišťuje výkon státní správy na úseku myslivosti.
10.20. Zajišťuje výkon státní správy na úseku rybářství.
10.21. Zajišťuje výkon státní správy na úseku veterinární péče.
10.22. Zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany zvířat proti týrání.
10.23. Zajišťuje výkon státní správy na úseku lesního hospodářství.
10.24. Zajišťuje výkon státní správy na úseku zemědělského půdního fondu.
10.25. Zajišťuje výkon státní správy na úseku rostlinolékařské péče.
10.26. Zajišťuje výkon státní správy na úseku zákona o ekologickém zemědělství.
10.27. Zabývá se ve spolupráci s MP problematikou toulavých zvířat ve městě v rámci samostatné působnosti města.

11. Odbor Obecní živnostenský úřad (zkratka ObŽÚ)

Oddělení registrace a živnostenského rejstříku
11.1. Zajišťuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu podle platného živnostenského zákona, týkající se koncesovaných živností, ohlašovacích vázaných a řemeslných živností a ohlašovací volné živnosti, zejména vydává výpisy, vede řízení ve věcech souvisejících s koncesemi, vede evidenci provozoven a přerušení, překážek provozování živnosti a plní úkoly vyplývající z dalších řízení před živnostenským úřadem.
11.2. Zpracovává avíza o změnách a doplnění údajů získaných ze základních registrů a určených informačních systémů.
11.3. Vykonává činnosti jako centrální registrační místo, finančním úřadům, správám sociálního zabezpečení, úřadům práce a zdravotním pojišťovnám předává prostřednictvím jednotného registračního formuláře příslušná podání učiněná na živnostenském úřadě.
11.4. Vykonává činnost kontaktního místa veřejné správy Czech POINT, na požádání z něj vydává ověřené výstupy.
11.5. Je provozovatelem živnostenského rejstříku, vydává příslušné výpisy, potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení, že určitý zápis v rejstříku není a sestavy.
11.6. Předává příslušným orgánům statní správy zákonem stanovené údaje.
11.7. Vykonává transformace živností, které vyplývají ze změn živnostenského zákona.
11.8. Zajišťuje výkon státní správy v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle platného zemědělského zákona, která se týká zejména evidence zemědělského podnikatele, vydávání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, o změnách v evidenci, o přerušení a o vyřazování z evidence a dalších povinnost.
11.9. Je provozovatelem informačního systému evidence zemědělského podnikatele a na požádání z něj vydává výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

Úsek kontroly
11.10. Vykonává živnostenskou kontrolu, sleduje plnění podmínek stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy v oblasti živnostenského podnikání.
11.11. Informuje jednotlivé specializované orgány o porušení zvláštních právních předpisů osobami provozujícími živnost, spolupracuje s dalšími orgány státní správy a orgány činnými v trestním řízení.
11.12. Ukládá podnikateli odstranění zjištěných nedostatků při provozování živnosti.
11.13. Projednává přestupky dle platných předpisů v rozsahu své působnosti.
11.14. Zapisuje do živnostenského rejstříku sankční opatření uložená jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním a příslušná rozhodnutí týkající se insolvenčního řízení.
11.15. Rozhoduje o zrušení a pozastavení živnostenských oprávnění.
11.16. Provádí dozor nad dodržováním příslušných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, včetně ukládání správních trestů.
11.17. Provádí dozor nad dodržováním příslušných ustanovení zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, včetně ukládání správních trestů.
11.18. Kontroluje dodržování povinností příslušných ustanovení zákona o spotřebních daních při značení tabákových výrobků, včetně ukládání správních trestů.
11.19. Kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle příslušných ustanovení zákona o povinném značení lihu, včetně ukládání správních trestů.
11.20. Provádí dozor nad dodržováním příslušných ustanovení zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, včetně ukládání správních trestů.
11.21. Kontroluje dodržování povinností provozovatelů cestovní kanceláře nebo cestovní agentury podle příslušných ustanovení zákonů o drahách, o civilním letectví a o silniční dopravě, včetně ukládání správních trestů.
11.22. Kontroluje dodržování povinností příslušných ustanovení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, včetně ukládání správních trestů.
11.23. Provádí dozor nad dodržováním příslušných ustanovení zákona o pohřebnictví, včetně ukládání správních trestů.
11.24. Provádí dozor nad dodržováním příslušných ustanovení zákona o realitním zprostředkování, včetně ukládání správních trestů.
11.25. Spolupracuje se spotřebitelskými organizacemi při řešení stížností spotřebitelů za účelem domoci se efektivně, rychle a bezplatně jejich práv (tzv. spotřebitelský ombudsman).
11.26. Provádí cenovou kontrolu podle platného zákona o cenách a kontrolu povinností podle zákona o zemědělství, včetně ukládání správních trestů.
11.27. Vyřizuje oznámení a podněty týkající se živnostenského podnikání.

12. Odbor správy a rozvoje města (zkratka SRM)

12.1. Spravuje movitý i nemovitý majetek města s výjimkou majetku udržovaného odborem OHS, a to jak po stránce údržbové, tak investiční a plní další úkoly v oblasti správy majetku města.
12.2. Koordinuje investiční výstavbu a rozvoj města, zajišťuje plnění územního plánu, zajišťuje tvorbu koncepce městské architektury a veřejné zeleně ve spolupráci s městským architektem.
12.3. Podává daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zajišťuje hrazení daně z nabytí nemovitých věcí v majetku města.
12.4. Sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti.
12.5. Zabezpečuje dotační řízení v oblasti své působnosti, zajišťuje podklady a administraci  dotačních řízení.

Oddělení investic (zkratka INV)
12.6. Věcně a časově koordinuje investiční výstavbu města a s ní související činnosti ovlivňující rozvoj města.
12.7. V případě stavebních prací realizuje všechny zakázky vyžadující stavební povolení nebo ohlášení a vedoucím odboru určené stavební práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení.
12.8. Realizuje veřejné zakázky odboru SRM podle zákona o zadávání veřejných zakázek.
12.9. Kompletně zabezpečuje proces přípravy a realizace investičních akcí:
a) zadává a vede tvorbu investičních projektů a projektové dokumentace, odpovídá za úplnost investiční dokumentace a racionalizaci finančních nákladů nutných pro realizaci investičních akcí,
b) zadává do rozpočtu města finanční požadavky na realizaci investičních akcí, administruje financování jednotlivých akcí a průběžnou kontrolu čerpání spravovaného rozpočtu,
c) podává jménem města žádosti o územní rozhodnutí, stavební povolení či obdobné dokumenty umožňující realizaci stavby a ostatní nutná povolení související s realizací projektů,
d) vykonává funkci zástupce stavebníka na stavbách a při plnění dalších dodávek,
e) odpovídá za úplnost, správnost a vhodnost smluvních podmínek a jejich naplňování,
f) zajišťuje odstraňování nedostatků v průběhu realizace staveb,
g) koordinuje činnost dodavatelů a dalších účastníků staveb,
h) dozoruje průběh stavebních prací,
i) zajišťuje všechny náležitosti spojené s uvedením staveb do provozu, odpovídá za zpracování zápisů a protokolů o předání staveb, které jménem města přebírá,
j) dokončené investice předává na odbor FIN k zařazení do majetku města.
12.10. Zajišťuje opravy movitého a nemovitého majetku, včetně pozemních komunikací, a řeší odstranění vad v rámci reklamačního řízení investiční akce v záruční době.
12.11. Koordinuje veškeré činnosti týkající se investic a územního rozvoje města s ostatními odbory úřadu, a to především ve vztahu na dotační politiku státu, kraje, Evropské unie apod.
12.12. Plní roli odborného poradce pro všechny odbory při zadávání veřejných zakázek.
12.13. Spravuje profil zadavatele města Blansko.
12.14. Zajišťuje tvorbu koncepce městské architektury a veřejné zeleně ve spolupráci s městským architektem.
12.15. Zajišťuje naplňování územního plánu města.
12.16. Podílí se na pořízení územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací a jejich aktualizaci; zajišťuje uložení schválených plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů města
12.17. Podílí se na pořízení a správě územně technických podkladů pro území města.
12.18. Zastupuje město ve stavebním a územním řízení a dalších stavebně správních řízeních v případech, kdy je město Blansko účastníkem těchto řízení, vyjma specifikovaných správních řízení vůči třetím osobám, uvedených v náplni oddělení komunální údržby a pozemků a odboru ŽP.
12.19. Vyřizuje příspěvky za rozvoj lokalit pro bydlení ve městě Blansko.
12.20. Vyřizuje žádosti o výkupy a dary dopravní a technické infrastruktury převáděné do majetku města.
12.21. Spolupracuje se „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí.
12.21a. Zajišťuje údržbu kanalizace a vodovodů v majetku města.
12.22. Zabezpečuje činnost komise pro investice a územní rozvoj.

Oddělení komunální údržby a pozemků (zkratka KOM)
12.23. Zajišťuje běžnou údržbu komunikací v majetku města, na kterou není třeba stavební povolení nebo ohlášení.
12.24. Zajišťuje instalaci a údržbu dopravního značení.
12.25. Vede a aktualizuje pasport komunikací v majetku města.
12.26. Zajišťuje a kontroluje údržbu veřejné zeleně.
12.27. Podává za město Blansko žádosti o kácení stromů na pozemcích města.
12.28. Sjednává nájem placených parkovišť.
12.29. Zajišťuje prostřednictvím odborného lesního hospodáře správu lesů v majetku města.
12.30. Zajišťuje a kontroluje čištění, letní a zimní údržbu místních komunikací a chodníků.
12.31. Zajišťuje dopravní obslužnost a provoz městské hromadné dopravy v Blansku.
12.32. Zajišťuje a kontroluje nakládání s odpady v rámci odpadového hospodářství města (tzn. nakládání s komunálním odpadem, nebezpečným odpadem, zajišťuje shromažďování odpadů určených k dalšímu využití).
12.33. Spravuje dětská hřiště a dopravní hřiště v majetku města.
12.34. Zajišťuje a kontroluje údržbu veřejného osvětlení.
12.35. Vede evidenci stavebního materiálu v majetku města.
12.36. Zajišťuje údržbu dešťových vpustí a lokální údržbu kanalizace a vodovodů v majetku města ústících v povrchu komunikací.
12.37. Zajišťuje a kontroluje provoz hřbitovů na území města.
12.38. Zajišťuje instalaci a údržbu městského mobiliáře.
12.39. Zajišťuje kompletní hospodaření s pozemky v majetku města.
12.40. Řeší prodeje, výkupy, směny, darování (bezúplatné převody) pozemků z vlastnictví i do vlastnictví města a agendu s tím spojenou včetně přípravy příslušných smluv.
12.41. Řeší nájmy a výpůjčky pozemků a agendu s tím spojenou včetně přípravy příslušných smluv.
12.42. Řeší nájmy reklamních ploch v majetku města a agendu s tím spojenou včetně přípravy příslušných smluv.
12.43. Rozhoduje o zřizování a rušení věcných břemen – služebností inženýrské sítě včetně přípravy a podpisu příslušných smluv, vede evidenci věcných břemen vztahujících se k pozemkům ve vlastnictví města.
12.44. Zajišťuje podávání návrhů na vklad a výmaz práv k pozemkům do katastru nemovitostí.
12.45. Zajišťuje zápisy změn údajů o pozemcích do katastru nemovitostí.
12.46. Vede evidenci pozemků v majetku města.
12.47. Připravuje podklady pro zařazování a vyřazování pozemků do majetku a z majetku města.
12.48. Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu zejména na úseku agendy odboru SRM.
12.49. Vydává stanoviska za město jako vlastníka pozemků k užívání veřejných prostranství, zajišťuje příslušné smlouvy,
12.50. Rozhoduje o uzavření Dohod o dočasném užití pozemků města, Dohod o právu provést stavbu či opatření na pozemku, stavbě, objektu či zařízení ve vlastnictví města včetně přípravy a podpisu příslušných smluv a zajištění finančního krytí těchto dohod jistinou.
12.51. Zajišťuje výkon správy místního poplatku za užívání veřejného prostranství.
12.52. Zastupuje město ve správním řízení dle zákona o pozemních komunikacích, tj. např. uzavírky místních komunikací, stanovení dopravního značení, napojení na místní komunikace.
12.53. Zastupuje město Blansko a vydává vyjádření za město Blansko ve správním řízení o zvláštním užívání pozemních komunikací.
12.54. Spolupracuje při technickém zajištění branné pohotovosti státu, požární a civilní ochraně a řešení havarijní situace.
12.55. Zajišťuje vazby mezi městem a jím založenou společností Technické Služby Blansko, s. r. o.
12.56. Zabezpečuje činnost komise dopravní.

Oddělení bytového a nebytového hospodářství (zkratka BYT)
12.57. Zajišťuje kompletní hospodaření s bytovým a nebytovým fondem města (včetně budov MěÚ), zejména zajišťuje uzavírání nájemních smluv, vede evidenci nájemců, vybírá nájemné a další platby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor, provádí vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, řeší vymáhání nedoplatků, řeší výpovědi z nájmů, vede technickou a provozní dokumentaci domů a bytů, provádí přepisy energií, zajišťuje provozní prohlídky a revize zařízení v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 1× za měsíc odboru FIN předává předpisy nájemného a společně kontrolují platby, pohledávky a závazky nájemců.
12.58. Zastupuje město v bytových družstvech a ve společenstvích vlastníků jednotek, kde je město členem.
12.59. Zajišťuje prodej bytů a nebytových prostor, připravuje kupní smlouvy, zajišťuje podávání návrhů na vklad a výmaz práv k bytům a nebytovým prostorům do katastru nemovitostí, případně zápisy změn údajů.
12.60. Zajišťuje kompletní hospodaření, včetně příprav smluv a kontroly činnosti nájemců v objektech sportovních zařízení (tj. např. krytých lázní a aquaparku, zimního stadionu, sportovních hal, hřišť), v areálu psího útulku, veřejného WC.
12.61. Zajišťuje přihlášení pohledávek města vzniklých z hospodářské činnosti města do insolvenčního řízení.
12.62. Vede a aktualizuje pasport budov v majetku města.
12.63. Připravuje a realizuje údržbu bytů, nebytových prostor a sportovních zařízení a jejich drobné stavební úpravy, na které není třeba stavební povolení ani ohlášení.
12.64. Zajišťuje provoz, údržbu a opravy soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) v Blansku a ostatních tepelných zdrojů v majetku města.
12.65. Připravuje podklady a realizuje hromadné nákupy energií.
12.66. Zajišťuje a kontroluje plnění smluv v oblasti provozu, údržby a oprav rozvodů elektřiny a plynu v majetku města.
12.67. Eviduje a zabezpečuje péči o nástěnky, vývěsky v majetku města, zabezpečuje jejich přidělování subjektům, včetně uzavírání smluv.
12.68. Zabezpečuje péči o sochy, památníky, busty, pamětní desky, které jsou v majetku města.
12.69. Zajišťuje provoz, údržbu a opravy místního rozhlasu.
12.70. Zajišťuje správu rekreační oblasti Palava včetně zpracování pravidel pobytu na území rekreační oblasti Palava.
12.71. Zajišťuje vazby mezi městem a jím založenou společností Služby Blansko, s. r. o.
12.72. Zabezpečuje činnost komise bytové.

Oddělení školství, kultury a sportu (zkratka ŠKOL)
12.73. Plní úkoly samosprávy ve školství dle platných právních předpisů ve školách zřizovaných městem.
12.74. Zajišťuje výkon státní správy na úseku školství.
12.75. V rámci odboru koordinuje rozvoj, opravy a údržbu škol a školských zařízení zřizovaných městem.
12.76. Projednává přestupky dle platných předpisů v rozsahu své působnosti.
12.77. Organizačně řídí činnost příspěvkových organizací Kulturního střediska města Blanska a Městské knihovny Blansko.
12.78. Řídí provoz a kulturně společenskou činnost Městského klubu důchodců.
12.79. Plní úkoly státní správy v oblasti povolování a kontroly provozu výherních hracích přístrojů na území města.
12.80. Zabezpečuje výkon státní správy v oblasti provozování hazardních her (např. přijímá ohlášení tombol a turnajů malého rozsahu, na které se dle tohoto zákona ohlášení vztahuje, a v případě nesplnění podmínek stanovených zákonem rozhoduje ve správním řízení o zákazu provozování ohlášené hazardní hry).
12.81. Dbá na dodržování autorských práv při veřejných produkcích.
12.82. Vybírá  správní poplatky v oblasti své činnosti.
12.83. Zajišťuje agendu občanských aktivit.
12.84. Koordinuje spolupráci předsedů občanských aktivit v městských částech s jednotlivými odbory úřadu.
12.85. Spolupracuje se spolky  činnými v oblasti kultury, mládeže, tělovýchovy a dalšími zájmovými organizacemi na území města.
12.86. Administruje výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.
12.87. Zajišťuje výkon agendy týkající se zkrácení doby nočního klidu.
12.88. Vede evidenci válečných hrobů, které jsou v územním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko a zabezpečuje plnění dalších úkolů vyplývajících z příslušných ustanovení zákona o válečných hrobech a pietních místech.
12.89. Zabezpečuje činnost komise pro zájmové činnosti a kulturu.
12.90. Zabezpečuje činnost komise sportovní.
12.91. Zabezpečuje činnost komise pro občanské aktivity.
12.92. Zabezpečuje činnost komise pro školství a vzdělávání.

13. Městská policie Blansko (zkratka MP)

13.1. Je řízena starostou.
13.2. Úkoly, povinnosti a oprávnění MP jsou dány zákonem o obecní policii.
13.3. Zajišťuje úkoly při zabezpečování nepřetržitého provozu linky tísňového volání č. 156.
13.4. Provozuje Pult centralizované ochrany k ochraně majetku, který je ve vlastnictví města a je městem fakticky užíván.
13.5. Spravuje a provozuje městský kamerový dohlížecí systém.
13.6. Zajišťuje provoz vozidel MP.
13.7. Zastupuje město Blansko jako vlastníka pozemních komunikací ve věci odstranění vraků a ve věci odstranění silničních vozidel, která nesmí být odstavena na pozemní komunikaci z důvodu marného uplynutí lhůty šest měsíců pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou ve smyslu zákona o pozemních komunikacích.
13.8. Jménem MěÚ Blansko zapisuje údaje do evidence přestupků v případě, kdy strážník městské policie rozhodl o přestupku příkazem na místě a vede námitkové řízení proti údajům v evidenci přestupků, které MP zapsala.
13.9. Při plnění a zabezpečování úkolů spolupracuje v rozsahu stanoveném zákonem s Policií České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávných celků, zejména s komisemi Rady města Blansko.
13.10. Sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti.
13.11. Zabezpečuje činnost komise pro prevenci kriminality.

V Blansku dne 20.05.2020

Ing. Jiří Crha
starosta města Blansko

Ing. Josef Kupčík
tajemník MěÚ Blansko


Příloha č. 3 Organizačního řádu Městského úřadu Blansko

Garanti útvarů Městského úřadu Blansko

Odbory a oddělení úřadu, organizace

 Garant


Oddělení sekretariát starosty

tajemník MěÚ


Kontrolní oddělení

starosta


Právní a personální oddělení

tajemník MěÚ


Odbor vnějších vztahů

starosta za tiskový úsek

člen rady Ing. Ivo Stejskal za oddělení propagace a cestovního ruchu


Odbor vnitřních věcí

tajemník MěÚ


Odbor hospodářské správy

tajemník MěÚ za vše kromě oddělení krizového řízení

starosta za oddělení krizového řízení


Odbor finanční

starosta


Odbor sociálních věcí

druhý místostarosta


Odbor stavební úřad

první místostarosta


Odbor životního prostředí

druhý místostarosta


Odbor Obecní živnostenský úřad

tajemník MěÚ


Odbor správy a rozvoje města

starosta, druhý místostarosta za oddělení investic

starosta za oddělení komunální údržby a pozemků (kromě pozemkových záležitostí)

druhý místostarosta za pozemkové záležitosti

člen rady Radek Šinkora za oddělení bytového a nebytového hospodářství (kromě CZT)

druhý místostarosta za oblast CZT

starosta za oddělení školství, kultury a sportu (kromě občanských aktivit)

první místostarosta za občanské aktivity


Městská policie Blansko

starosta


Nemocnice Blansko

první místostarosta


založené právnické osoby

první místostarosta

Tato příloha č. 3 je účinná od 01.08.2020

V Blansku dne 20.05.2020

Ing. Jiří Crha
starosta města Blansko

Ing. Josef Kupčík
tajemník MěÚ Blansko

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h