Směrnice č. 3/2020 – Oznámení dle zákona o střetu zájmu

Město Blansko Tajemník MěÚ Blansko vydává směrnici č. 3/2020

Oznámení dle zákona o střetu zájmu

Účinnost od 01.08.2020

Obsah:

 • Předmět a účel směrnice
 • Základní pojmy
 • Seznam veřejných funkcionářů
 • Zápisy do registru oznámení
 • Podávání oznámení
 • Lhůty pro podání oznámení
 • Nahlížení do registru oznámení
 • Ustanovení přechodná
 • Ustanovení závěrečná

Zpracovala: Mgr. Markéta Mikulášková, vedoucí právního a personálního oddělení

Obdrží: starosta, místostarostové, členové Rady města Blansko, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí samostatných oddělení MěÚ, ředitel Městské policie Blansko, ředitelé příspěvkových organizací

Čl. 1
Předmět a účel směrnice

1.1 Tato směrnice upravuje postup Městského úřadu Blansko (dále jen „MěÚ“) podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) a pravidla pro podávání oznámení o činnostech, o majetku a o příjmech a závazcích veřejnými funkcionáři, kteří mají vztah k městu Blansko (dále jen „veřejný funkcionář“), do registru oznámení podle zákona o střetu zájmů.

Čl. 2
Základní pojmy

Pro účely této směrnice je:

2.1 Veřejný funkcionář

 1. člen Zastupitelstva města Blansko, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,

 2. člen Rady města Blansko, který není pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,

 3. člen statutárního orgánu příspěvkové organizace zřízené městem Blansko,

 4. vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle § 124 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizace zřízené městem Blansko, s výjimkou právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení (tzn. týká se Městské knihovny Blansko, Kulturního střediska města Blanska a Nemocnice Blansko), nebo

 5. vedoucí úředník zařazený do struktury MěÚ podílející se na výkonu správních činností (tzn. nejméně vedoucí oddělení v pozici úředníka, nikoli zaměstnance).

Na osobu uvedenou pod písm. c), d) a e) se povinnosti podle zákona o střetu zájmů vztahují pouze tehdy, jestliže ve své funkci zároveň vykonává některou z těchto činností:

 1. je oprávněna nakládat s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250.000 Kč,

 2. bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky, nebo

 3. rozhoduje ve správním řízení, s výjimkou příkazu na místě.

2.2 Oznámení

Oznámení ve formě čestného prohlášení o jiných vykonávaných činnostech podle § 9 zákona o střetu zájmů (dále jen "oznámení o činnostech"), o majetku podle § 10 zákona o střetu zájmů, který vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, a majetku nabytém v průběhu výkonu funkce (dále jen "oznámení o majetku"), a o příjmech, darech a závazcích podle § 11 zákona o střetu zájmů (dále jen "oznámení o příjmech a závazcích").

2.3 Registr oznámení

Informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti ČR a ve kterém jsou ukládány oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích podávané veřejnými funkcionáři (dále jen "registr oznámení").

2.4 Evidenční orgán

Ministerstvo spravedlnosti, které zabezpečuje vedení registru oznámení.

Čl. 3
Seznam veřejných funkcionářů

3.1 Seznam veřejných funkcionářů uvedených v čl. 2.1. písm. a), b), c) a e) této směrnice sestaví a za správnost a včasnou aktualizaci odpovídá oddělení PRAV.

3.2 Seznam veřejných funkcionářů uvedených v čl. 2.1. písm. d) této směrnice sestaví a za správnost a včasnou aktualizaci odpovídá ředitel příslušné příspěvkové organizace. Ten je také povinen předat informace o změnách v seznamu veřejných funkcionářů oddělení PRAV tak, aby oddělení PRAV provedlo příslušný zápis v registru oznámení do 15 dnů od zahájení nebo skončení funkce.

Čl. 4
Zápisy do registru oznámení

4.1 Zápisy do registru oznámení za MěÚ provádí oddělení PRAV na doméně https://cro.justice.cz/.

4.2 Do registru oznámení se zapisuje:

 • jméno a příjmení veřejného funkcionáře;
 • datum a místo narození veřejného funkcionáře;
 • právnická osoba nebo její orgán nebo organizační složka, ve které veřejný funkcionář působí;
 • funkce, kterou veřejný funkcionář zastává;
 • datum, od kterého veřejný funkcionář vykonává svou funkci;
 • datum skončení výkonu funkce.

4.3 Oddělení PRAV zapíše do registru oznámení veřejného funkcionáře nejpozději do 15 dnů od zahájení výkonu funkce.

4.4 Při prvním zápisu veřejného funkcionáře do registru oznámení vygeneruje oddělení PRAV pro veřejného funkcionáře přihlašovací údaje (jméno a heslo) pro přihlášení do tohoto registru, prostřednictvím něhož pak bude veřejný funkcionář podávat svá oznámení podle zákona o střetu zájmů.

4.5 Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení předá veřejnému funkcionáři oddělení PRAV osobně proti jeho podpisu, popř. odešle poštou na dodejku s doručením do vlastních rukou nebo do datové schránky, pokud ji má veřejný funkcionář zřízenou a zpřístupněnou.

4.6 Skončení výkonu funkce zapíše oddělení PRAV do registru oznámení nejpozději do 15 dnů od skončení výkonu funkce.

4.7 Neprodleně po zápisu stanovených údajů oddělení PRAV informuje příslušného veřejného funkcionáře o tom, že byly do registru oznámení zapsány jeho údaje, informuje ho o jeho povinnosti podat v zákonné lhůtě příslušné oznámení (vstupní nebo výstupní) a dále ho informuje o datu, dokdy je veřejný funkcionář povinen podat oznámení (uvede se přesné datum, 30 denní lhůta počne běžet den následující po dni provedení zápisu a skončí 30. dnem, připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den).

Čl. 5
Podávání oznámení

5.1 Každý veřejný funkcionář má povinnost podat oznámení ve formě tzv. vstupního, průběžného a výstupního oznámení, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o střetu zájmů.

5.2 Veškerá oznámení podává veřejný funkcionář evidenčnímu orgánu, tj. ministerstvu spravedlnosti, v elektronické podobě prostřednictvím registru oznámení. Oznámení do registru oznámení může veřejný funkcionář podat též prostřednictvím portálu veřejné správy datovou zprávou s ověřenou totožností veřejného funkcionáře způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

5.3 Veřejný funkcionář podává oznámení ve struktuře a formátu, kterou stanoví vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Oznámení se podává na elektronickém formuláři na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti:
(https://cro.justice.cz/).

5.4 Po podání oznámení odešle ministerstvo spravedlnosti neprodleně veřejnému funkcionáři do jeho datové schránky informaci o uskutečněném a zaevidovaném oznámení. Toto informování bude vykonáváno pouze ve vztahu k těm veřejným funkcionářům, kteří datovou schránkou disponují.

5.5 Povinnost podat oznámení má i veřejný funkcionář, který svou funkci dočasně nevykonává např. z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti či mateřské nebo rodičovské dovolené.

5.6 Povinnost podat oznámení se nevztahuje na zástupce veřejných funkcionářů, pokud sami nesplňují podmínky uvedené v čl. 2.1. této směrnice.

Čl. 6
Lhůty pro podání oznámení

6.1 Vstupní oznámení podává veřejný funkcionář do 30 dnů ode dne, kdy jej do registru oznámení zapíše oddělení PRAV. Veřejný funkcionář v tomto případě oznamuje veškeré relevantní činnosti, které vykonával ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, dále majetek, který vlastnil ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, a nesplacené závazky, které měl ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce.

6.2 Průběžné oznámení podává veřejný funkcionář vždy do 30. června kalendářního roku za předchozí kalendářní rok, a to po celou dobu výkonu funkce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Veřejný funkcionář v tomto případě oznamuje veškeré relevantní činnosti, které vykonával v rozhodném období, tj. v období, za které podává průběžné oznámení.. Veřejný funkcionář v tomto případě oznamuje majetek, peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, které nabyl v průběhu výkonu funkce, tj. v rozhodném období. Veřejný funkcionář oznamuje jiné movité věci, pokud jejich hodnota ve svém souhrnu, do něhož se nezapočítávají věci, jejich hodnota je nižší než 50 000Kč, přesáhla částku 500 000 Kč. Jakékoliv peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary, veřejný funkcionář oznamuje, pokud jejich souhrnná výše přesáhla v kalendářním roce částku 100 000 Kč. Veřejný funkcionář dále oznamuje nesplacené finanční závazky, pokud jejich souhrnná výše přesáhla ke dni 31. prosince kalendářního roku, za nějž se oznámení podává, částku 100 000 Kč.

6.3 Výstupní oznámení podává veřejný funkcionář do 30 dnů ode dne, kdy oddělení PRAV do registru zapíše, že došlo k ukončení výkonu jeho funkce. Veřejný funkcionář v tomto případě oznamuje veškeré relevantní činnosti, které vykonává, dále majetek, peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, které nabyl v průběhu výkonu funkce a dosud neoznámil v průběžném oznámení, a nesplacené finanční závazky; všechny tyto skutečnosti veřejný funkcionář oznamuje ve stavu ke dni ukončení výkonu funkce. Pro finanční limity platí čl. 6.2.této směrnice obdobně.

6.4 Oznámení se podává i v případě, že v průběhu období, za které se oznámení podává, nedošlo ke skutečnostem, které se do registru oznamují (tzv. negativní oznámení).

Čl. 7
Nahlížení do registru oznámení

7.1 Do oznámení veřejných funkcionářů uvedených v čl. 2.1. písm. a), b) této směrnice může na webových stránkách www.justice.cz do 31.12.2020 nahlížet bezplatně každý bez předchozí žádosti, s účinností od 01.01.2021 je možné nahlížet pouze na základě žádosti. Do oznámení veřejných funkcionářů uvedených v čl. 2.1. písm. c), d) a e) této směrnice je možné nahlížet pouze na základě žádosti.

7.2 K vyřizování všech žádostí o nahlížení na oznámení je příslušné ministerstvo spravedlnosti. Případnou žádost o nahlížení do registru oznámení doručenou přímo na MěÚ postoupí oddělení PRAV k přímému vyřízení ministerstvu spravedlnosti.

7.3 V případě žádosti o nahlížení na oznámení veřejného funkcionáře uchovávaných u MěÚ (tj. v případě oznámení podaných do 31.08.2017) si ministerstvo spravedlnosti oznámení vyžádá, oddělení PRAV je následně zašle ministerstvu spravedlnosti (např. prostřednictvím datové schránky) a to je žadateli zpřístupní.

Čl. 8
Ustanovení přechodná

8.1 Oznámení veřejných funkcionářů a žádosti o nahlížení na tato oznámení, které byly podány do 31.08.2017, se uchovávají do 01.09.2022, poté se s nimi naloží v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 9
Ustanovení závěrečná

9.1 Další podrobnosti k problematice střetu zájmů lze nalézt na webových stránkách ministerstva spravedlnosti: https://cro.justice.cz/

9.2 Za kontrolu dodržování a aktualizaci této směrnice odpovídá oddělení PRAV.

9.3 Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje Směrnici č. 8/2017 Oznámení dle zákona o střetu zájmů ze dne 04.09.2017 a nabývá účinnosti dne 01.08.2020

V Blansku dne 31.07.2020

            aktualizováno: 3. 8. 2020, 13:30 h