Směrnice 2/2004 – vyřizování a přijímání petic a stížností

Dodatek č. 1 ze dne 16.01.2008


Pravidla pro příjímání a vyřizování petic a stížností

Platnost a účinnost od 01.05.2004

Obsah:

1. Úvod
2. Přijímání petic a stížností
3. Evidence písemných petic a stížností
4. Vyřizování písemných petic a stížností
5. Vyřizování ústních stížností
6. Vyřizování stížností došlých faxem a e-mailem
7. Lhůty vyřízení
8. Kontrola stavu vyřizování petic a stížností
9. Závěrečná ustanovení

Vypracoval:
Ing. Josef Kupčík, tajemník
Mgr. Jiří Kučera, vedoucí odboru kancelář tajemníka

Obdrží: členové Rady města Blansko, vedoucí odborů MěÚ, městská policie

Čl. 1
Úvod

1.1. V souladu s § 102 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním (dále jen zákon o právu petičním), stanovuje Rada města Blansko pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

1.2. Čl. 2
Přijímání petic a stížností

2.1. Písemné petice může podávat ve veřejném zájmu nebo jiném společném zájmu každý sám nebo společně s jiným. Právnické osoby mohou petiční právo vykonávat, je-li v souladu s cíli jejich činnosti. Petice musí být vždy písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává (§ 5 odst. 1 zákona o právu petičním).
2.2. Stížnost může podat každý občan nebo sdružení občanů, v případě, že se cítí poškozeni na svých právech či právem chráněných zájmech opatřením nebo jednáním orgánů obce. Má-li takový podnět charakter opravného prostředku, postupuje se dle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění.
2.3. Stížnost lze podat písemně i ústně.
2.4. Petici nebo stížnost je povinen přijmout každý zaměstnanec Města Blansko (dále jen zaměstnanec) včetně strážníků Městské policie Blansko.

Čl. 3
Evidence písemných petic a stížností

3.1. Ústřední evidenci všech písemných petic a stížností, došlých na městský úřad, včetně těch, které byly postoupeny z jiných orgánů, vede sekretariát starosty.
3.2. Povinností zaměstnanců je všechny přijaté písemné petice a stížnosti předat nejpozději následující pracovní den po jejich doručení do ústřední evidence na sekretariát starosty.
3.3. Pokud není k petici nebo stížnosti, postoupené městskému úřadu státním orgánem nebo orgánem územní samosprávy, připojen originál písemné petice nebo stížnosti, vrátí sekretariát starosty petici nebo stížnost neprodleně orgánu, který ji postoupil. Současně sdělí důvod vrácení.
3.4. Ústřední evidence petic a stížností obsahuje tyto náležitosti:

 • pořadové číslo petice nebo stížnosti
 • jméno, příjmení, adresu oznamovatele
 • předmět petice nebo stížnosti
 • datum doručení
 • datum vyřízení
 • kdo vyřizuje
 • výsledek řízení

3.5. Sekretariát starosty označí písemnou petici nebo písemnou stížnost pořadovým číslem ústřední evidence a bez odkladu ji postoupí k prošetření věcně příslušnému odboru a současně informuje starostu o došlé petici a tajemníka o došlé petici nebo stížnosti. Příjem petice nebo závažné písemné stížnosti na činnost zaměstnanců Města Blansko zároveň do 5 pracovních dnů od jejího přijetí písemně potvrdí oznamovateli. Postup dle předchozí věty se neuplatní v případě, že petice nebo stížnost byla doručena oznamovatelem osobně na podatelnu Města Blansko. Příjem petice nebo závažné stížnosti rovněž není třeba potvrzovat, pokud ji lze vyřídit do 10 dnů od obdržení.

Čl. 4
Vyřizování písemných petic a stížností

4.1. Petice projednává rada města. Podklady pro projednání petice připravuje věcně příslušný odbor. V pochybnostech o věcné příslušnosti odboru rozhoduje o přidělení petice k přípravě podkladů pro radu města tajemník.
4.2. Stížnost prošetřuje věcně příslušný odbor. V pochybnostech o příslušnosti rozhoduje o přidělení stížnosti k prošetření tajemník.
4.3. Stížnost na činnost odboru jako celku nebo stížnost na vedoucího odboru šetří tajemník.
4.4. Za správné a včasné vyřízení petic a stížností odpovídají vedoucí věcně příslušných odborů, kteří sledují:

 • v případě petic splnění náležitostí podle zákona o právu petičním,
 • objektivní prošetření petice nebo stížnosti ve všech bodech, vztahujících se k jejímu předmětu, v návaznosti na platné právní předpisy,
 • hlubší prozkoumání příčin vzniku oprávněných petic a stížností a odstranění těchto příčin,
 • u opakovaných petic a stížností – zda předcházející petice nebo stížnost byla správně vyřízena v souladu s právními předpisy,
 • stanovení opatření k řešení závad u oprávněných petic a stížností, včetně návrhů na opatření sankčního charakteru.

4.5. U petic a stížností se širší problematikou, kdy je třeba do šetření zapojit více odborů, koordinuje šetření tajemník, který také odpovídá za správné a včasné vyřízení takové petice nebo stížnosti.
4.6. V případě provedení místního šetření pro řešení petice nebo stížnosti se vyhotoví zápis z místního šetření. V zápisu z místního šetření se uvede místo a datum šetření, jména zúčastněných osob, průběh šetření, stanoviska zúčastněných osob, dále se v zápisu uvede, kdo zápis obdrží. Zápis bude podepsán všemi zúčastněnými.
4.7. Podkladem pro vyřízení petice nebo stížnosti mohou být zejména výsledky jejího projednání s oznamovatelem nebo jinými osobami, jakož i listiny, vztahující se k předmětu petice nebo stížnosti.
4.8. Po dořešení petice nebo stížnosti zabezpečí věcně příslušný odbor odeslání odpovědi s výsledky šetření oznamovateli a případně orgánům, které odpověď vyžadují. Odpověď musí obsahovat odůvodněné stanovisko k obsahu petice nebo stížnosti a ke způsobu jejího vyřízení.
4.9. Originály petic a stížností spolu se spisovým materiálem, týkajícím se jejich vyřizování, se zakládají odděleně od ostatních spisů u věcně příslušného odboru.
4.10.Po vyřízení petice nebo stížnosti předá věcně příslušný odbor do ústřední evidence na sekretariátu starosty kopii petice nebo stížnosti a kopii zprávy, která byla zaslána
oznamovateli.
4.11.Petici nebo stížnost, jejíž vyřízení náleží do působnosti jiného orgánu, postoupí věcně příslušný odbor k vyřízení do 5 pracovních dnů ode dne přijetí petice nebo stížnosti
a ve stejné lhůtě písemně o tomto vyrozumí oznamovatele. Poté předá kopii petice nebo stížnosti a kopii postoupení vyřízení sekretariátu starosty.

Čl. 5
Vyřizování ústních stížností

5.1. Stížnosti ústní

 • zaměstnanec, který ústní stížnost přijímá, zváží, zda nelze vyřídit stížnost ihned ústně bez sepsání protokolu o stížnosti,
 • pokud není možné stížnost vyřídit ihned ústně nebo pokud oznamovatel nebude považovat ústní vyřízení stížnosti za dostatečné, sepíše se o stížnosti protokol a předloží se oznamovateli k podpisu. Kopie protokolu se předá oznamovateli. Stížnost bude poté řešena jako stížnost písemná.

5.2. Stížnosti telefonické

 • vyřizují se podle povahy věci buď ústním vysvětlením nebo se oznamovatel požádá, aby stížnost sepsal a předal městskému úřadu k řešení. Stížnost bude poté řešena jako stížnost písemná.

Čl. 6
Vyřizování stížností došlých faxem a e-mailem

6.1. Stížnosti, které došly faxem, vezme věcně příslušný odbor na vědomí (případně učiní nezbytná opatření v případech, u kterých by hrozilo prodlení) do doby než obdrží originál
stížnosti poštou. V případě, že do 3 pracovních dnů není originál stížnosti poštou doručen, vyzve věcně příslušný odbor oznamovatele k podání písemné (autorizované) stížnosti.
U originálu písemné stížnosti se postupuje podle ustanovení této směrnice o písemných stížnostech.
6.2. U stížnosti, kterou obdrží zaměstnanec e-mailovou poštou, postupuje jedním ze dvou následujících postupů:
a) U stížnosti drobného charakteru odpoví oznamovateli e-mailovou poštou. Tato stížnost se neeviduje v ústřední evidenci.
b) U stížnosti rozsáhlejšího charakteru vyzve zaměstnanec oznamovatele e-mailovou poštou k zaslání písemné (autorizované) stížnosti. Po doručení písemné stížnosti se postupuje podle ustanovení této směrnice o písemných stížnostech.

Čl. 7
Lhůty vyřízení

7.1 Lhůta pro vyřízení petice nebo stížnosti je do 30 dnů ode dne doručení.
7.2 Lhůtu je možné prodloužit pouze ve výjimečných případech se souhlasem tajemníka.
7.3 Při prodloužení lhůty pro vyřízení petice nebo stížnosti písemně oznámí vedoucí věcně příslušného odboru oznamovateli důvody prodloužení s uvedením konečného termínu
vyřízení.

Čl. 8
Kontrola stavu vyřizování petic a stížností

8.1. Sekretariát starosty kontroluje dodržení lhůty k vyřízení.
8.2. Vedoucí věcně příslušných odborů provádějí průběžně kontrolu plnění opatření, vyplývajících z řešených petic a stížností. O výsledcích této kontroly informují tajemníka.
8.3. Sekretariát starosty předkládá vždy nejpozději v měsíci březnu Radě města Blansko na vědomí zprávu o způsobu řešení stížností doručených za uplynulý kalendářní rok. Ve zprávě uvede:

 • celkový počet doručených stížností, počet vyřízených a nevyřízených stížností a z počtu
 • vyřízených pak dále počet stížností oprávněných a neoprávněných. Zároveň bude ve zprávě
 • obsaženo porovnání celkového počtu doručených stížností s jejich počtem za předcházející kalendářní rok.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

9.1. Tato směrnice se nevztahuje na stížnosti, které jsou dle svého obsahu námitkami v rámci správního řízení.
9.2. Každý vedoucí odboru je povinen prokazatelně seznámit všechny zaměstnance odboru s obsahem této směrnice.
9.3. Za aktualizaci této směrnice odpovídá odbor kancelář tajemníka.
9.4. Postup při přejímání, projednávání a vyřizování petic výslovně neupravený touto směrnicí, se řídí ustanovením zákona o právu petičním.
9.5. Tato směrnice nahrazuje směrnici č. 2/2002 ze dne 15.1.2002.
9.6. Tato směrnice byla schválena Radou města Blansko na jejím 33. zasedání dne 6.4.2004.

V Blansku dne 6.4.2004

PhDr. Jaroslava Králová
starostka Města Blansko

Dodatek č. 1
směrnice č. 2/2004
Pravidla pro příjímání a vyřizování petic a stížností

Platné a účinné od 1.5.2004

V článku 2 Přijímání petic a stížností se v bodě 2.2. vypouští věta druhá, která zní:
Má-li takový podnět charakter opravného prostředku, postupuje se dle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění.

a nahrazuje se následujícím textem:
Má-li takový podnět charakter opravného prostředku, postupuje se dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění. V případě, že se jedná o stížnost na nevhodné chování úřední osoby nebo postup správního orgánu ve správním řízení, postupuje se podle § 175 správního řádu.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením č. 3 na 23. schůzi Rady města Blansko konané dne 15.1.2008.

Platnost a účinnost tohoto dodatku je od 16.1.2008

V Blansku dne 16.1.2008

PhDr. Jaroslava Králová
starostka města

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h