Směrnice 4/2020 – zveřejňované informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost od 01.01.2021

Obsah:
    1. Úplný název povinného subjektu včetně kontaktních údajů
    2. Důvod a způsob založení povinného subjektu
    3. Organizační struktura a získání příslušných informací 
    4. Podání opravného prostředku
    5. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje
    6. Sazebník úhrad za poskytování informací
    7. Výroční zpráva 
    8. Výhradní licence 
    9. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad 
    10. Elektronická adresa podatelny
    11. Závěrečná ustanovení
  

Vypracovala: Mgr. Markéta Mikulášková, vedoucí právního a personálního oddělení 

Obdrží:   starosta, místostarostové, vedoucí odborů a samostatných oddělení Městského úřadu Blansko, ředitel Městské policie Blansko

Tajemník Městského úřadu  Blansko vydává v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto směrnici. Vlastní postup při poskytování informací je upraven  samostatnou směrnicí tajemníka.

Čl. 1
Úplný název povinného subjektu včetně kontaktních údajů 

Povinný subjekt:

město Blansko
IČO: 00279943
DIČ: CZ00279943
Sídlo: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen „Město“)

Adresa povinného subjektu: město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Telefon: 516 775 111, fax: 516 775 186, 
Adresa elektronické podatelny: epodatelna@blansko.cz
Internetové stránky: www.blansko.cz
Turistický informační portál: www.blanensko.cz
ID datové schránky: ecmb355

Čl. 2
Důvod a způsob založení povinného subjektu

2.1. Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ke dni 24.11.1990 vzniklo Město jako územně samosprávná jednotka. Tento zákon byl s účinností od 12.11.2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Město má postavení právnické osoby, je veřejnoprávní korporací, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

2.2. Město spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“). Při výkonu samostatné působnosti se Město řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy. 

2.3. Město dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen „přenesená působnost“). Městský úřad Blansko je pověřeným obecním úřadem a zároveň i úřadem obce s rozšířenou působností. Při výkonu přenesené působnosti se Městský úřad Blansko řídí při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy a v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti.

Čl. 3
Organizační struktura a získání příslušných informací 

3.1. Orgány Města jsou: 25 členné Zastupitelstvo města Blansko, 7 členná Rada města Blansko,     starosta města a Městský úřad Blansko.

3.2. Orgány zastupitelstva Města jsou výbory finanční a kontrolní. 

3.3. Orgány rady Města jsou komise. Ke dni vydání této směrnice jsou to: Komise pro prevenci kriminality, Komise sociální a zdravotní, Komise dopravní, Komise pro investice a územní rozvoj, Komise pro občanské záležitosti, Komise pro občanské aktivity, Komise bytová, Komise pro zájmové činnosti a kulturu, Komise sportovní, Komise pro školství a vzdělávání, Komise pro zahraniční styky, Komise pro podporu cestovního ruchu a životního prostředí. 

3.4. Starosta Města mimo to zřizuje v přenesené působnosti Komisi k projednávání přestupků a Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí.

3.5. Městský úřad Blansko:
    a) v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložila rada města nebo zastupitelstvo města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, rozhoduje v případech stanovených zákonem o obcích nebo zvláštním zákonem;
    b) v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva města, rady města nebo jiného orgánu obce.

3.6. Ve věcech samostatné působnosti je Město podřízeno Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7. 
Ve věcech přenesené působnosti je Městský úřad Blansko podřízen Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

3.7. Organizační struktura Městského úřadu Blansko
Městský úřad Blansko tvoří dle platného Organizačního řádu Městského úřadu Blansko starosta, 2 místostarostové, tajemník a zaměstnanci města zařazení do struktury Městského úřadu Blansko. V čele Městského úřadu Blansko je starosta. Rada města zřídila pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu samostatná oddělení a odbory, které se dále člení na jednotlivá oddělení. Organizační struktura Městského úřadu Blansko je k dispozici na www.blansko.cz v sekci městský úřad.

3.8. Společnosti založené městem Blansko:
Služby Blansko, s. r. o., sídlo: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko,  IČO: 65277333, kontaktní adresa: Mlýnská 18, 678 01 Blansko, www.sluzby-blansko.cz
Technické služby Blansko, s. r. o., sídlo: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko,  IČO: 26286173, kontaktní adresa: Komenského 1685/2, 678 01 Blansko, tel. 516 415 385

3.9. Příspěvkové organizace zřízené městem Blansko:
Kulturní středisko města Blanska, sídlo: Hybešova 240/1, 678 01 Blansko, IČO: 00163848, www.ksmb.cz  
Městská knihovna Blansko, sídlo: Rožmitálova 2302/4, 678 01 Blansko, IČO: 47885670, www.knihovnablansko.cz  
Nemocnice Blansko, sídlo: Sadová 1596/33, 678 01 Blansko, IČO: 00386634, www.nemobk.cz

Mateřské školy:
Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace, sídlo: Těchov 124, 678 01 Blansko, IČO: 71006419, tel: 516 412 335, www.mstechov.cz 
Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace, sídlo: Rodkovského 1587/2a, 678 01 Blansko, IČO: 71006435, tel: 516 413 465, www.msrodkovskeho.cz 
Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace, sídlo: Divišova 1809/2a, 678 01 Blansko, IČO: 71006362, tel: 516 414 083, www.msdivisova.estranky.cz 
Mateřská škola Blansko, Údolní 8,  příspěvková organizace, sídlo: Údolní 1893/8, 678 01 Blansko, IČO: 71006443, tel: 516 414 703, www.msudolni.cz  
Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace, sídlo: Dvorská 1894/96, 678 01 Blansko, IČO: 71006427, tel: 515 538 520, www.msdvorska-blansko.cz 

Základní školy:
Základní škola Blansko, Erbenova 13, sídlo: Erbenova 1237/13, 678 01 Blansko, IČO: 49464191, tel: 516 412 754, www.erbenova.cz
Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2, sídlo: Rodkovského 822/2, 678 01 Blansko, IČO: 49463276, tel: 516 418 320, www.zstgm.cz
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26, sídlo: Dvorská 1415/26, 678 01 Blansko, IČO: 49464205, tel: 516 418 675 (ZŠ) a 516 410 891 (MŠ), www.zsdvorska.com
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17, sídlo: Salmova 1940/17, 678 01 Blansko, IČO: 49464213, tel: 516 499 551, www.zssalmova.cz
(odloučené pracoviště Dolní Lhota 87, Blansko tel: 515 538 540)

3.10. Obce tvořící správní obvod obce s rozšířenou působností Blansko
Adamov, Blansko, Bořitov, Brťov-Jeneč, Bukovina, Bukovinka, Býkovice, Černá Hora, Dlouhá Lhota, Doubravice nad Svitavou, Habrůvka, Holštejn, Jedovnice, Kotvrdovice, Krasová, Křtiny, Kulířov, Kuničky, Lažany, Lipovec, Lipůvka, Lubě, Malá Lhota, Milonice, Olomučany, Ostrov u Macochy, Petrovice, Rájec-Jestřebí, Ráječko, Rudice, Senetářov, Sloup, Spešov, Svinošice, Šebrov-Kateřina, Šošůvka, Újezd u Černé Hory, Vavřinec, Vilémovice, Vysočany, Závist, Žďár, Žernovník.

3.11. Místo a způsob, jak získat příslušné informace
Požadované informace lze na Městském úřadu Blansko získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení či jiné služby elektronických komunikací (e-mail, datová schránka).
Pro informování veřejnosti je na podatelnách Městského úřadu Blansko v úředních hodinách k nahlédnutí seznam právních předpisů a dalších důležitých informací pro veřejnost. Zaměstnanci podatelny jsou povinni tyto předpisy a dokumenty na požádání poskytnout k nahlédnutí, a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii. Jedná se především o tyto právní předpisy a informace:
    a) obecně závazné vyhlášky vydané Zastupitelstvem města Blansko a nařízení vydaná Radou města Blansko;
    b) další dokumenty koncepční, strategické a programové povahy;
    c) postup, který musí Město dodržet při vyřizování podání nebo podnětů.
Některé výše uvedené dokumenty jsou veřejně přístupné i na internetové stránce Města na adrese www.blansko.cz. Zde je také zveřejněn aktuální rozpočet Města a rovněž návod na řešení některých životních situací, který usnadní občanům a podnikatelům vyřizování jejich záležitostí na úřadech.
Požádat o informace je možné podat také elektronickou cestou přes e-podatelnu. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) se na Městském úřadu Blansko řídí samostatnou směrnicí.

3.12. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
Stížnost může podat každý občan nebo sdružení občanů, v případě, že se cítí poškozeni na svých právech či právem chráněných zájmech jednáním orgánů Města. Má-li takový podnět charakter opravného prostředku, postupuje se dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), případně podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Stížnost lze podat písemně i ústně.
Petice může podávat ve veřejném zájmu nebo jiném společném zájmu každý sám nebo společně s jiným. Právnické osoby mohou petiční právo vykonávat, je-li v souladu s cíli jejich činnosti. Petice musí být vždy písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedenou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru ve věci zastupovat.
Žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání je povinen přijmout každý zaměstnanec Města odpovídající věcné působnosti požadované informace, včetně strážníků Městské policie Blansko. Ústřední evidenci došlých písemných stížností a petic vede sekretariát starosty. Další podrobnosti ohledně vyřizování stížností a petic zakotvuje samostatná směrnice Rady města Blansko, ke dni vydání této směrnice jde o aktuální směrnici č. 2/2004  Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, ve znění dodatků.

Rozhodnutí o právech a povinnostech osob obdrží každý, koho se týká, u odpovědného zaměstnance Města, v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména správním či daňovým řádem).

Čl. 4
Podání opravného prostředku 

4.1. V případech, kdy Městský úřad Blansko vede správní řízení podle správního nebo daňového řádu je odvolacím orgánem proti prvoinstančnímu rozhodnutí Městského úřadu Blansko Krajský úřad Jihomoravského kraje. Odvolání proti rozhodnutí může podat účastník řízení zpravidla do 15 dnů ode dne jeho oznámení prostřednictvím Městského úřadu Blansko. Postup podávání odvolání upravuje hlava VIII správního řádu. Postup podávání opravných prostředků k jednáním, která se řídí daňovým řádem, upravuje hlava VII daňového řádu. 

4.2. Podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

4.3. Ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu mj. stanoví, že z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle ustanovení § 19 odst. 3 správního řádu. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

4.4. Podání odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace nebo stížnosti na postup při vyřizování této žádosti upravuje Směrnice tajemníka Městského úřadu Blansko  Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

4.5. Formuláře k podávání žádostí na Městský úřad Blansko jsou dostupné jako online formuláře na internetové stránce Města na adrese www.blansko.cz v sekci městský úřad.

Čl. 5
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje

5.1. Seznam platných obecně závazných vyhlášek a nařízení města Blansko je zveřejněn a průběžně aktualizován na internetových stránkách Města www.blansko.cz. 

5.2. Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto předpisů:
    • Ústavní zákon č. 1/ 1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
    • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
    • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem, ve znění pozdějších předpisů
    • Vyhláška č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
    • Vyhláška č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu
    • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů¨
    • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších zákonů
    • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
    • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

5.3. Výčet právních předpisů uvedený v bodě 5.2. není úplný. Právní předpisy, včetně obecně závazných vyhlášek, nařízení, jednacích řádů aj. jsou občanům k dispozici a k nahlédnutí v úřední hodiny na podatelně Městského úřadu Blansko, nám. Svobody 32/3.

Čl. 6
Sazebník úhrad za poskytování informací

6.1. Náklady spojené s poskytnutím informace jako je pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání informací žadateli, je povinen uhradit žadatel. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací při poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím bude po žadateli požadována i úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání. 

6.2. Celková výše nákladů se stanoví na základě zveřejněného sazebníku úhrad za poskytování informací, který je přílohou Směrnice tajemníka MěÚ Blansko Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., a stanoví se vždy jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Úhrada nesmí přesáhnout tyto náklady a je příjmem Města.

Čl. 7
Výroční zpráva

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející rok zpracovává za celý úřad tajemník Městského úřadu Blansko vždy nejpozději do 1. března následujícího roku, a to na základě písemných podkladů vedoucích jednotlivých odborů a samostatných oddělení. Výroční zpráva za příslušný rok je vyvěšena v budovách Městského úřadu Blansko na nám. Svobody 32/3 a na nám. Republiky 1316/1, a dále je zveřejněna na webových stránkách Města na adrese www.blansko.cz v sekci povinné informace.

Čl. 8
Výhradní licence

Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci podle § 14a odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím pouze tehdy, je-li nezbytná pro další šíření poskytované informace, a je-li to ve veřejném zájmu.

Čl. 9
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

9.1. Výše úhrad se stanoví dle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

9.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydané podle § 16a odst. 7 zákona o svobodném přístupu k informacím je k dispozici na webových stránkách města www.blansko.cz v sekci povinné informace.

Čl. 10
Elektronická adresa podatelny

Adresa elektronické podatelny Města jako povinného subjektu je epodatelna@blansko.cz.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

11.1. Zákon o svobodném přístupu k informacím se nevztahuje na poskytování informací podle zvláštních předpisů. Zvláštním zákonem je upraveno např. zpřístupňování archiválií, právo na informace o životním prostředí, poskytování údajů z matrik, voličských seznamů apod.

11.2. Zrušuje se Směrnice tajemníka MěÚ Blansko č. 2/2013 Zveřejňované informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 30.04.2013.

11.3. Tato směrnice je v souladu s § 5 zákona o svobodném přístupu k informacím veřejně přístupná i na webových stránkách Města.

V Blansku dne 07.12.2020

Ing. Josef Kupčík
tajemník MěÚ Blansko

            aktualizováno: 7. 12. 2020, 13:15 h