Náplň práce městské policie


 

 • Je řízena starostou.
 • Úkoly, povinnosti a oprávnění MP jsou dány zákonem o obecní policii.
 • Zajišťuje úkoly při zabezpečování nepřetržitého provozu linky tísňového volání č. 156.
 • Provozuje Pult centralizované ochrany k ochraně majetku, který je ve vlastnictví města a je městem fakticky užíván.
 • Spravuje a provozuje městský kamerový dohlížecí systém.
 • Zajišťuje provoz vozidel MP.
 • Zastupuje město Blansko jako vlastníka pozemních komunikací ve věci odstranění vraků a ve věci odstranění silničních vozidel, která nesmí být odstavena na pozemní komunikaci z důvodu marného uplynutí lhůty šest měsíců pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou ve smyslu zákona o pozemních komunikacích.
 • Jménem MěÚ Blansko zapisuje údaje do evidence přestupků v případě, kdy strážník městské policie rozhodl o přestupku příkazem na místě a vede námitkové řízení proti údajům v evidenci přestupků, které MP zapsala.
 • Při plnění a zabezpečování úkolů spolupracuje v rozsahu stanoveném zákonem s Policií České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávných celků, zejména s komisemi Rady města Blansko.
 • Sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti.
 • Zabezpečuje činnost komise pro prevenci kriminality.

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h