Jakým hasicím přístrojem co hasit

Nedejte ohni šanci zničit Váš majetek a zastavte ho hned na začátku! K tomu Vám pomůže hasicí přístroj.

Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. pro prvotní protipožární zásah. Obsahuje určitý druh hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Hasicí přístroje dělíme na přenosné, pojízdné a přívěsné. Podle typu náplně dělíme hasicí přístroje na pěnové, vodní, práškové a sněhové.

Správná volba hasicího přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky – ty se dělí do tzv. tříd požáru: A (hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím), B (hoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství přecházejí), C (hoření plynných látek hořících plamenem), D (hoření lehkých alkalických kovů), F (hoření jedlých olejů a tuků).

Následující tabulka Vám řekne, jakým hasicím přístrojem co můžete hasit.

 

vodní

pěnový

práškový

sněhový

papír, dřevo, plasty, textil, uhlí a další pevné látky

+

+

!

!

nafta, benzin, nátěrové hmoty, ředidla

!

+

+

+

minerální oleje a tuky

+

+

+

alkoholy

!

!

+

+

zemní plyn, metan, propan-butan a další plynné látky

!

!

+

+

elektrické zařízení pod napětím

+

+

TV, PC a další jemná mechanika

!+!

+

cukr, mouka, piliny a další rozvířitelné látky

+

+

vysvětlivky k tabulce: + vhodný, !+! méně vhodný, ! nevhodný, nesmí se použít

Správné použití hasicího přístroje je graficky znázorněno na každém hasicím přístroji a doplněno krátkým popiskem. Před jeho použitím si jej pozorně přečtěte. Kontrola hasicího přístroje se provádí po každém jeho použití nebo při mechanickém poškození, jinak zpravidla 1× ročně odbornou firmou.

Do vaší domácnosti doporučujeme pořídit si práškový hasicí přístroj ABC (jeho použití je univerzální). Nejvhodnější hasivo na hašení pevných látek je voda, avšak hasicí přístroj s touto náplní nesmíte použít na elektřinu!

Vhodná alternativa ke klasickým hasicím přístrojům jsou tzv. hasicí spreje. Ty je možné využít v počátcích vznikajících požárů. Oproti hasicím přístrojům jsou ale (díky menšímu objemu hasící látky) rychleji vyprázdněny. Jejich výhodou je však snadná skladnost (vhodné např. do auta) a také jejich snadné použití (jako běžný sprej).

CHCETE VĚDĚT VÍC?

            aktualizováno: 3. 8. 2020, 13:30 h