Informace o odboru

   KONTAKT

Odbor komunální údržby MěÚ Blansko
hlavní/poštovní adresa: nám. Svobody 32/3
sídlí v budovách: nám. Svobody 32/3
vedoucí odboru: Ing. Sklář Martin
kontakt: 516 775 130, sklar@blansko.cz

kontakty: telefonní čísla, e-maily

Odbor zajišťuje a kontroluje čištění, letní a zimní údržbu místních komunikací a chodníků.

Zajišťuje a kontroluje nakládání s odpady v rámci odpadového hospodářství města.

Zajišťuje a kontroluje údržbu veřejné zeleně, provoz hřbitovů na území města, instalaci a údržbu dopravního značení, údržbu dešťových vpustí a kanalizace a vodovodů v majetku města.

Zajišťuje dopravní obslužnost a provoz MHD.

Zajišťuje kompletní hospodaření s bytovým a nebytovým fondem města (včetně budov MěÚ na nám. Svobody 32/3 a nám. Republiky 1).

Připravuje a realizuje údržbu a stavební úpravy převážně neinvestičního charakteru bytových a nebytových prostor, infrastruktury aj. v majetku města.

Má na starost veřejné osvětlení, městský mobiliář, správu lesů v majetku města, dětská hřiště, nástěnky a vývěsky.

Zabezpečuje činnost komise bytové a dopravní.

Podrobné informace o náplni práce odboru.

            aktualizováno: 10.05.2020, 22:00 h